Objavljen je javni razpis za imenovanje direktorice oziroma direktorja CNVOS. Kandidati oziroma kandidatke lahko prijave posredujejo do vključno 15. 6. 2023. Podrobnejše pogoje, ki jih morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati in besedilo javnega razpisa najdete v nadaljevanju.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Statuta Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij z dne 29. 11. 2016 in sklepa Sveta zavoda z dne 30. 5. 2023 se objavlja:

 

J A V N I   R A Z P I S

ZA IMENOVANJE DIREKTORICE OZIROMA DIREKTORJA

ZAVODA CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ

 

1. Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zavod), z dnem 1. 6. 2023 pričenja s postopkom javnega razpisa za imenovanje direktorja oziroma direktorice zavoda (v nadaljevanju direktor).

2. Kandidati oziroma kandidatke (v nadaljevanju kandidati) morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • raven izobrazbe (2. bolonjska stopnja) in eno leto vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 6/1. ali 6/2. raven izobrazbe (1. bolonjska stopnja) in tri leta vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 5. raven izobrazbe in pet let vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju
  • poznavanje pozitivne zakonodaje, ki zadeva delovanje nevladnih organizacij,
  • aktivno znanje angleščine in poznavanje vsaj še enega tujega jezika,
  • računalniška pismenost,
  • izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
  • izdelana vizija razvoja CNVOS,
  • poznavanje problematike in potreb nevladnih organizacij,
  • ni funkcionar politične stranke ali civilnodružbene organizacije, ki ni nevladna organizacija (sindikata, cerkve itd.),
  • ni javni uslužbenec ali funkcionar v javnem sektorju in ni vodstveni delavec v profitni organizaciji.

3. Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po navadni pošti na CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@cnvos.si, oboje s pripisom »Prijava na javni razpis za imenovanje direktorja«. Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti na zavod do vključno 15. 6. 2023. Prijava mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, elektronska pošta), dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju posameznih zahtevanih pogojev in vizijo kandidata o razvoju zavoda.

4. Kandidati, katerih prijave ne bodo izkazovale izpolnjevanje zahtevanih pogojev (npr. ne bodo izkazovale znanja tujih jezikov ali prijavi ne bo predložena vizija razvoja zavoda), ne bodo pozvani k dopolnitvi, ampak bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.

5. Izbirna komisija, ki jo sestavljajo člani Sveta zavoda CNVOS, bo na podlagi prejetih prijav pripravila seznam kandidatov, ki bodo preko elektronske pošte, navedene v prijavi, povabljeni na osebni razgovor, ki bo potekal predvidoma dne 21. 6. 2023 in na katerem bodo Svet zavoda tudi podrobneje seznanili s svojo vizijo razvoja zavoda.

6. Svet zavoda bo imenoval direktorja za mandatno dobo 3 (treh) let.

7. Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja mandata.

8. O izboru kandidata bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni preko elektronske pošte, navedene v prijavi, v roku 45 dni od objave tega razpisa.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki 01/542 14 22 ali po elektronski pošti na naslovu info@cnvos.si.

Datum objave:  1. 6. 2023

Javni razpis za imenovanje direktorja oziroma direktorice CNVOS