Ministrstvo za notranje zadeve je organizacije civilne družbe, organizacije strokovne javnosti in nevladne organizacije pozvalo, naj predlagajo svoje kandidate za sodelovanje v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.

Senati za obravnavo pritožb zoper delo policistov na drugi stopnji obravnavajo pritožbe, če pomiritveni postopek na prvi stopnji ni bil uspešen. V določenih hujših domnevnih kršitvah iz 4. odstavka 148. člena ZNPPol senat obravnava pritožbe neposredno kot organ prve stopnje.

Vsak senat sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti. Predstavnika javnosti imenuje in razrešuje minister, njun mandat pa traja štiri leta.

Kdo je lahko predstavnik javnosti?

Za predstavnika javnosti v senatih se pričakuje, da ni javni uslužbenec policije ali funkcionar reprezentativnih sindikatov policistov, da aktivno obvlada slovenski jezik in je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih oziroma da na strokovnem področju ali v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter da je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal strokovno, pošteno in vestno.

Prav tako predstavnik javnosti ne more biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, ali oseba, ki je v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali oseba, ki je bila s pravnomočno odločbo obsojena za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke.

Kako lahko predlagate svoje kandidate?

Nevladne organizacije lahko svoje kandidate predlagate tako, da njihove podatke vpišete v tabelo, ki je pripeta k temu članku, in jo pošljete na Sektor za pritožbe zoper policijo Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve RS na elektronski naslov gp.mnz@gov.si ali po pošti na naslov Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana najkasneje do 8. 10. 2023. Po prejemu predlogov bo ministrstvo glede na izkušnje in reference kandidata izbralo 5–8 predstavnikov iz posamezne statistične regije (število bo odvisno od velikosti regije), ki bodo postali člani senatov za reševanje pritožb zoper delo policistov.

TABELA