Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Da bi se nevladna organizacija (NVO), ki deluje na področju ohranjanja narave, uvrstila na seznam upravičencev do 0,5% dohodnine, ji mora Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo podeliti status NVO v javnem interesu.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA NVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE

NVO lahko pridobi status NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave, če izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in pogoj, ki ga določa Zakon o ohranjanju narave - ZON ter pogoje, ki jih za področje ohranjanje narave podrobneje opredeljuje Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Pogoji, ki jih mora NVO izpolnjevati, so:

 • je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu ZNOrg,
 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost na področju ohranjanja narave, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju ohranjanja narave in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju ohranjanja narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju ohranjanja narave v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge.

NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje (drugi odstavek 137. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON)):

 • NVO s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave s tem, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo in
 • v primeru, da je NVO organizirana kot društvo, mora imeti najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino ali
 • v primeru, da je NVO organizirana kot zavod, mora imeti v tekočem in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih ves čas zaposleni najmanj dve osebi s polnim delovnim časom, ki imata najmanj šesto raven izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave ali
 • v primeru, da je NVO organizirana kot ustanova, mora imeti v tekočem in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih najmanj 10.000 EUR premoženja v vsakem letu.

NVO, ki že imajo status v javnem interesu na področju ohranjanja narave morajo izpolnjevanje pogojev uskladiti do 20. 12. 2020. Več o tem tukaj.

Ne glede na določene posebne pogoje za društvo, zavod ali ustanovo pa lahko NVO oziroma zveza NVO  pridobi status v javnem interesu na področju ohranjanja narave tudi, če le te ne izpolnjuje, in sicer če:

 • ima z Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja ali upravljanja z naravnimi viri ali
 • ima z Republiko Slovenijo ali samoupravno lokalno skupnostjo sklenjeno koncesijsko pogodbo o upravljanju zavarovanih območij ali
 • organizira enote, službe in druge operativne sestave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma javne službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa.

NVO mora za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu izpolnjevati najmanj tri od sledečih kriterijev (2. člen Pravilnika):

 • izvaja aktivnosti v naravi, ki omejujejo ali preprečujejo ogrožanje narave, vzdržujejo ali izboljšujejo ugodno stanje naravnih vrednot, habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov ali prispevajo k povečanju znanja o biotski raznovrstnosti;
 • se dejavno in konstruktivno vključuje v procese načrtovanja in izvajanja posegov v naravo, s tem da javnost oziroma povzročitelje ogrožanja narave seznanja s posledicami posegov ali ravnanj in možnostmi za posege in ravnanja, ki so za naravo manj ogrožajoči, ali se dejavno in konstruktivno vključuje v procese normativnega urejanja na področjih, ki urejajo ohranjanje narave ali vplivajo na ohranjanje narave;
 • zbira ali analizira podatke o naravi, ki so pomembni za njeno ohranjanje (o neživi naravi, habitatnih tipih, rastlinskih in živalskih vrstah, ekosistemsko zaključenih območjih ipd.), o dejavnikih ogrožanja narave ali njihovih vplivih na naravo, zbrane podatke pregledno vodi in omogoča njihovo uporabo za namene preprečevanja ogrožanja narave;
 • izobražuje in ozavešča javnost o naravi in pomenu njene ohranitve z organizacijo seminarjev, okroglih miz, delavnic, predavanj, z izdajanjem elektronskih ali tiskanih publikacij, organiziranjem razstav, pripravo prispevkov za medije ipd. ter širi strokovno znanje;
 • organizira ali spodbuja prostovoljne aktivnosti za ohranjanje narave.

Za pomembnejše dosežke na področju ohranjanja narave se ne štejejo aktivnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo v povezavi z rabo naravnih virov, naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti.

 

POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA NVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE

NVO za status v javnem interesu na področju ohranjanja narave zaprosi pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Vloga se odda preko posebnega obrazca. Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah je vlogi potrebno priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju ohranjanja narave v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prejšnjih alinej za zadnji dve leti,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju ohranjanja narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • v primeru, da je NVO organizirana kot društvo, dokazila o udeležbi posameznega člana na zboru članov, evidenco plačanih članarin s priloženimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami ali letnim poročilom, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom, v katerih so razkriti prihodki iz članarin,
 • v primeru, da je NVO organizirana kot zavod, potrdilo o vključitvi posameznika v obvezno zdravstveno in socialno zavarovanje in kopijo potrdila o izobrazbi za posamezno zaposleno osebo,
 • v primeru, da je NVO organizirana kot ustanova, letno poročilo oziroma vsa računovodskih izkazov s pojasnili,
 • v primeru, da ima NVO z Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja ali upravljanja z naravnimi viri, kopijo sklenjene koncesijske pogodbe,
 • v primeru, da ima NVO z Republiko Slovenijo ali samoupravno lokalno skupnostjo sklenjeno koncesijsko pogodbo o upravljanju zavarovanih območij, kopijo sklenjene koncesijske pogodbe,
 • v primeru da NVO organizira enote, službe in druge operativne sestave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma javne službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa, dokazila o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma pogodbe o opravljanju javne službe.

Če gre v primerih iz zadnjih treh alinej prejšnjega odstavka za  zvezo NVO, je potrebno vlogi priložiti kopijo sklenjene koncesijske pogodbe njenih članov ali dokazila, da njeni člani opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma pogodbe o opravljanju javne službe.

Seznam vseh potrebnih prilog je objavljen na spletni strani ministrstva.

Na seznam upravičencev za donacije za tekoče leto se avtomatično uvrstijo NVO, ki izpolnjujejo pogoje na dan 31. 12. prejšnjega leta (prvi odst. 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije). Če bi torej NVO pridobila status delovanja v javnem interesu v letu 2019, bi se uvrstila na seznam upravičencev za leto 2020. Prve donacije iz dohodnine bi tako NVO prejela v letu 2021.

 

UGODNOSTI IN OBVEZNOSTI NVO S STATUSOM V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE

NVO, ki ima status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, je torej upravičena do donacije iz 0,5% dohodnine, pridobi pa tudi druge ugodnosti, ki jih imajo NVO v javnem interesu.

Posebne ugodnosti NVO s statusom v javnem interesu na področju ohranjanja narave:

 • NVO ima  možnost sodelovati pri upravljanju narodnega parka, kot to ureja Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park.  
 • Republika Slovenija lahko krije stroške NVO, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti  v javnem interesu na področju ohranjanja narave (drugi odstavek 138.člena Zakona o ohranjanju narave).
 • NVO ima pravico kot zastopnik javnega interesa vložiti tožbo v upravnem sporu zaradi izdaje gradbenega dovoljenja  in pravico biti stranski udeleženec v integralnem postopku, kot to določa Gradbeni zakon.
 • NVO ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih postopkih in upravnih sporih. To pomeni, da lahko takšno društvo sodeluje v postopkih pridobivanja soglasij ali dovoljenj, ki jih ureja Zakon o ohranjanju narave, kot so npr. postopki za pridobitev naravovarstvenih soglasij ali dovoljenj.

2. 7. 2020: Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje spodnjih določil ZIUZEOP in se glede sodelovanja v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja upoštevajo pogoji, kot jih je do sedaj določal Gradbeni zakon.

Glede na določila interventnih zakonov,  ZIUZEOP in ZIUOOPE  velja, da ima do 31. decembra 2021, ne glede na določbe Gradbenega zakona, NVO pravico udeležbe v integralnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja (za objekte, ki imajo večji vpliv na okolje), če izpolnjuje še dodatno naslednje pogoje: 

 • društvo mora imeti najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino na tekoči račun društva;
 • zavod mora imeti v tekočem in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in s strokovno izobrazbo 7 ravni Slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja delovanja nevladne organizacije;
 • ustanova mora imeti v tekočem in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih najmanj 10.000 eurov premoženja v vsakem letu.

Prav tako velja, da mora te pogoje izpolnjevati NVO, če želi vložiti tožbo v upravnem sporu kot zastopnik javnega interesa.

NVO, ki ima status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, ima obveznosti, kot so naštete tu.