financiranje s strani javnih podjetij

Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja razumemo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.

 

Obseg sredstev, ki so jih nevladnim organizacijam nakazala javna podjetja v 2017

  Nakazila NVO (v EUR) Število NVO
Študentska organizacija Slovenije 3.959.714,03 59
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 1.663.476,51 68
Študentska organizacija Univerze v Mariboru 1.194.932,40 39
Pošta Slovenije d.o.o. 1.047.698,57 247
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 886.179,96 234
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 518.588,45 104
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 496.280,65 123
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 429.849,25 111
GEN energija d.o.o. 350.284,53 97
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 328.346,74 35
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. 261.754,49 11
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. 220.998,22 16
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 215.649,45 64
Premogovnik Velenje, d.d. 171.058,29 31
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 161.683,32 16
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. 159.178,28 9
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 158.820,78 27
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 157.585,56 133
Socialna zbornica Slovenije 155.310,66 29
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 149.963,07 51
Javno podjetje - Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 145.227,39 113
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 139.903,07 18
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 137.389,99 3
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 136.068,37 29
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. 131.453,90 10
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. 128.170,51 103
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 126.210,30 22
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 111.023,42 74
Študentska organizacija Univerze na Primorskem 105.566,55 16
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. 102.097,23 96
Obsežnejši podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.

Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2017 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 59 različnim nevladnim organizacijam namenila 3,96 mio evrov. Med javnimi podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o.,  ki je 247 različnim nevladnim organizacijam namenila 1,05 mio evrov. Na tretjem mestu je podjetje ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki je 234 nevladnim organizacijam namenil 0,89 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, najdemo pretežno sponzorska in donatorska sredstva.

 

Vir: KPKAJPES