financiranje s strani javnih podjetij

Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja razumemo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 10 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizcij, ki so jim ta sredstva namenili.

 

Obseg sredstev, ki so jih nevladnim organizacijam nakazala javna podjetja v 2016

  Nakazila NVO (v EUR) Število NVO
Študentska organizacija Slovenije 3.705.670,74 60
Pošta Slovenije d.o.o. 992.392,85 239
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 809.238,86 201
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 544.235,73 102
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 394.573,86 92
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 352.475,00 56
GEN energija d.o.o. 342.865,47 97
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o. 269.485,87 101
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 257.738,51 38
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. 242.060,24 11
Obsežnejši podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.

Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2016 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 60 različnim nevladnim organizacijam namenila 3,71 mio evrov. Med javnimi podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o.,  ki je 239 različnim nevladnim organizacijam namenila 0,99 mio evrov. Na tretjem mestu je podjetje ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki je 201 nevladnim organizacijam namenil 0,81 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, najdemo pretežno sponzorska in donatorska sredstva.

 

Vir: KPKAJPES