število nvo

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 500 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2324 zavodov in 251 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 3 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega septembra, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2018 nekaj manj kot 27.000.

Podatkih o društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

 

Število aktivnih nevladnih organizacij 2009 in 2016–2019

  2009 2016 2017 2018 2019
društva, zveze društev    20.417 23.258 23.529 23.262 23.204
zavodi     1515 2991 3145 3180 3255
ustanove     167 232 236 232 233
skupno število   22.099 26.481 26.910 26.674 26.692
Podatki v tabeli so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.
 
 

Grafični prikaz števila aktivnih NVO 2009–2019

 
 

Število nevladnih organizacij se je v 2019 glede na preteklo leto nekoliko povečalo, pri čemer se je število društev zmanjšalo za 0,25 % (v 2018 se je število društev zmanjšalo za 1,13 %), število zavodov se je povečalo za 2,36 % (v 2018 se je povečalo za 1,11 %), število ustanov pa se je povečalo za 0,43 % (v 2018 se je zmanjšalo za 1,69 %). Skupen indeks letne rasti števila vseh nevladnih organizacij v 2019 je bil 0,07 %.

 

Grafični prikaz strukture sektorja glede na obliko (2019)

 

 
 

 

Daleč največji delež med vsemi nevladnimi organizacijami pripada društvom, ki jih je 86,93 %. Najmanj – to je zgolj 0,87 % – je ustanov, medtem ko je zavodov 12,19 %. V zadnjih petih letih se je najbolj povečal delež zavodov, saj jih je bilo leta 2009 manj kot 7 % vseh NVO.

 

Vir: AJPES