število nvo

V zadnjih letih se število NVO počasi zmanjšuje, po nekajletni rasti. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2324 zavodov in 251 ustanov.  4. novembra 2022  je bilo 27. 550 NVO, od tega 23. 459 društev, 3. 831 (zasebnih) zavodov in 260 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 3 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega septembra, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2022 nekaj več kot 27.500.

Podatkih o društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

* Podatki o številu NVO temeljijo na številu vseh registriranih zavodov, društev in ustanov. To število ni enako številu organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za nevladno organizacijo po Zakonu o nevladnih organizacijah.

Število aktivnih nevladnih organizacij 2009 in 2018–2022

  2009 2017 2018 2019 2020 2021 2022
društva, zveze društev    20.417 23.529 23.262 23.204 23.196 22.793 22.559
zavodi     1515 3145 3180 3255 3.337 3.443 3.374
ustanove     167 236 232 233 240 237 242
skupno število   22.099 26.910 26.674 26.692 26.773 26.466 26.175
Podatki v tabeli so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

 

Grafični prikaz števila aktivnih NVO 2009–2022

 
 

Število nevladnih organizacij se je tudi v 2022 glede na preteklo leto zmanjšalo, pri čemer se je število društev zmanjšalo za  1,03 % (v 2021 se je zmanjšalo za 1,77%), število zavodov se je zmanjšalo za 2,01 % (v 2021 se je povečalo za 3,15 %), število ustanov pa se je povečalo za 2,10 % (v 2021 se je zmanjšalo za 1,25 %). Skupno se je število vseh nevladnih organizacij v 2022 zmanjšalo za 1,10 %.

* Podatki o številu aktivnih NVO temeljijo tudi na številu organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za nevladno organizacijo po Zakonu o nevladnih organizacijah.

Grafični prikaz strukture sektorja glede na obliko (2022)

 

 
 

 

Daleč največji delež med vsemi nevladnimi organizacijami pripada društvom, ki jih je 86,2 %. Najmanj – to je zgolj 0,9 % – je ustanov, medtem ko je zavodov 12,9 %. V zadnjih petih letih se je najbolj povečal delež zavodov, saj jih je bilo leta 2009 manj kot 7 % vseh NVO.

 

Vir: AJPES