število nvo

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 620 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2.324 zavodov in 251 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 4 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega julija, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2016 nekaj manj kot 26.500.

Podatkih o društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Število aktivnih nevladnih organizacij 2009 in 2013 – 2016

  2009 2013 2014 2015 2016
društva, zveze društev    20.417 21.980  22.564  22.961  23.258
zavodi     1.515 2.305 2.563 2.778 2.991
ustanove     167 212 232 236 232
skupno število   22.099 24.497 25.353 25.975 26.481
Podatki v tabeli so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.
 
 

Grafični prikaz števila aktivnih NVO 2009 - 2016

 
 

Število nevladnih organizacij v zadnjih letih vztrajno raste, pri čemer se najhitreje veča število zavodov (v letu 2016 za 7,9%), število društev se je povečalo za 1,3%, število ustanov pa prvič zmanjšalo, in sicer za 0,9%. Skupen indeks letne rasti števila vseh nevladnih organizacij v 2016 je bil 1,9 %.

 

Grafični prikaz strukture sektorja glede na obliko (2016)

 

 
 

Daleč največji delež med vsemi nevladnimi organizacijami pripada društvom, ki jih je 87,8 %. Najmanj – to je zgolj 0,9 % – je ustanov, medtem ko je zavodov 11,3 %. V zadnjih petih letih se je najbolj povečal delež zavodov, saj jih je bilo leta 2009 manj kot 7 % vseh NVO.

 

Vir: AJPES