število nvo

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 500 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2.324 zavodov in 251 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 3 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega septembra, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2018 nekaj manj kot 27.000.

Podatkih o društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

 

Število aktivnih nevladnih organizacij 2009 in 2015 – 2018

  2009 2015 2016 2017 2018
društva, zveze društev    20.417 22.961 23.258 23.529 23.272
zavodi     1.515 2.778 2.991 3.145 3.180
ustanove     167 236 232 236 232
skupno število   22.099 25.975 26.481 26.910 26.684
Podatki v tabeli so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.
 
 

Grafični prikaz števila aktivnih NVO 2009 - 2018

 
 

Število nevladnih organizacij je v 2018 prvič po mnogih letih upadlo, pri čemer se je število društev zmanjšalo za 1,13 % (v 2017 se je število društev povečalo za 1,17 %), število zavodov se je povečalo za 1,11 % (v 2017 se je povečalo za 5,15 %), število ustanov pa se je zmanjšalo za 1,69 % (V 2017 se je povečalo za 1,72 %). Skupen indeks letne rasti števila vseh nevladnih organizacij v 2018 je bil -0,88 %.

 

Grafični prikaz strukture sektorja glede na obliko (2018)

 

 
 

 

Daleč največji delež med vsemi nevladnimi organizacijami pripada društvom, ki jih je 87,21 %. Najmanj – to je zgolj 0,87 % – je ustanov, medtem ko je zavodov 11,92 %. V zadnjih petih letih se je najbolj povečal delež zavodov, saj jih je bilo leta 2009 manj kot 7 % vseh NVO.

 

Vir: AJPES