število zaposlenih v nvo

Kot NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

 

Število zaposlenih v NVO 2009 in 2015 – 2018

  št. zaposlenih v 2009 št. zaposlenih v 2015 št. zaposlenih v 2016 št. zaposlenih v 2017 št. zaposlenih v 2018
društva, zveze društev    2.881 3.190 3.360 3.387 3.541
zavodi     2.682 3.933 4.158 4.374 4.704
ustanove     53 67 51 50 52
skupno število   5.616 7.264 7.569 7.811 8.297
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer se je število v 2017 zmanjšalo za 2,16%, v 2018 pa povečalo za 1,96 % glede na leto poprej.

 

Deleži zaposlenih znotraj nevladnega sektorja (2018)

 

 
 

Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

 

Stopnja zaposlenosti v društvih, zavodih in ustanovah (2018)

  št. in delež društev št. in delež zavodov št. in delež ustanov skupaj
0 zaposlenih 22.110 (95,05 %)   2.230 (70,13 %) 220 (94,83 %) 24.560 (92,07 %)
1 zaposlen 641 (2,76 %)  430 (13,52 %) 3 (1,29 %) 1.074 (4,03 %)
3 zaposleni 220 (0,95 %) 187 (5,88 %) 1 (0,43 %) 408 (1,53 %)
3 - 5 zaposlenih 177 (0,76 %)  155 (4,87 %) 6 (2,59 %) 338 (1,27 %)
6 - 10 zaposlenih 61 (0,26 %)  85 (2,67 %) 1 (0,43 %) 147 (0,55 %)
11 - 20 zaposlenih 31 (0,13 %) 59 (1,86 %) 1 (0,43 %) 91 (0,34 %)
21 - 50 zaposlenimi 16 (0,07 %)  24 (0,75 %) 0 (0,00 %) 40 (0,15 %)
> 50 zaposlenih 6 (0,03 %) 10 (0,31 %) 0 (0,00 %) 16 (0,06 %)
skupaj 23.262   3.180 232 26.674

Velika večina NVO (kar 92,07 %) nima niti enega zaposlenega, pri čemer je takšnih največ društev (kar 95,05 % vseh društev), najmanj pa zavodov (70,13 % vseh zavodov). Glede na število zaposlenih v organizaciji prednjačijo zavodi, ki tudi sicer zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v sektorju. Vsaj enega zaposlenega ima sicer 4,95 % društev, 29,87 % zavodov in 5,17 % ustanov.

 

Povprečno število zaposlenih v NVO glede na pravno-organizacijsko obliko (2018)

 
 

V povprečju ima vsaka slovenska NVO 0,31 zaposlenega. Povprečje sicer precej niha, če ga pogledamo po pravno organizacijskih oblikah: vsak zavod ima v povprečju 1,48 zaposlenega delavca, ustanova 0,22 zaposlenega, društvo pa zgolj 0,15 zaposlenega.

 

Vir: AJPES