V obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 lahko napotite delavca na začasno čakanje na delo, a posameznega delavca le za največ 30 delovnih dni.

Delavca na začasnem čakanju na delo lahko pozovete, da se vrne na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delavcu morate poziv posredovati vsaj en dan pred vrnitvijo na delo. O tem morate predhodno obvestiti tudi Zavod RS za zaposlovanje.

 

Napotitev delavca na začasno čakanje na delo

  • Pripravite pisno napotilo, s katerim delavca napotite na začasno čakanje na delo doma. Napotilo naj sprejme oseba, ki je pooblaščena za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Vzorec takšnega napotila za vašo NVO si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik.
  • Določite čas začasnega čakanja na delo. Tako lahko določite na primer napotitev za obdobje od 20. 1. 2023 do 10. 2. 2023 oziroma do poziva nazaj na delo.
  • Določite možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo. Določite, da mora biti delavec na začasnem čakanju na delo dosegljiv. Lahko določite, da je dosegljiv na določeno telefonsko številko, elektronski naslov ipd.
  • Določite višino nadomestila plače. Delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal oziroma ne sme biti nižja od višine minimalne plače (1.203,36 EUR).

Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega delovnega časa, določite osnovo za nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo tako, da upoštevate plačo ali osnovo za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa.

Delavcem, katerim začasno ne morete zagotavljati dela, pripada določena višina nadomestila plače, kot je pojasnjena zgoraj. Nadomestilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo doma pripada ne glede na to, ali ste za njih upravičeni do delnega povračila nadomestila plače.

V času začasnega čakanja na delo delavcu ne pripadajo povračila stroškov za prevoz in prehrano, saj niso nastali. V času čakanja na delo lahko delavec koristi letni dopust. Za čas koriščenja letnega dopusta delavcu pripada nadomestilo plače, kot če bi delal delo s polnim delovnim časom.

O napotitvi na začasno čakanje na delo morate najpozneje en delovni dan pred pričetkom napotitve obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo pošljite na elektrinski naslov: gp.irsd@gov.si. V obvestilu navedite podatke posameznega delavca, ki je bil napoten na začasno čakanje na delo in čas začasnega čakanja na delo. Posameznih odredb  IRSD ni potrebno prilagati. 

Pravice do povračila nadomestila plače ne morete uveljaviti za delavca, ki je pri vas v delovnem razmerju od 1. januarja  2023 dalje in za delavca, za katerega prejemate subvencijo plače iz programov, sofinanciranih iz proračuna RS ali kohezijskih sredstev. Delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo prav tako ni mogoče uveljaviti za delavca v času teka odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi.

 

Višina povračila nadomestila plače za delavce, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo

Za napotitev delavca na začasno čakanje na delo lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače. Upravičeni ste lahko do povračila 80 % izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), vendar ne več kot 2.024,03 evrov (bruto povprečna plača za mesec oktober 2022).

 

Postopek uveljavljanja povračila nadomestila

Vlogo za povračilo izplačanega nadomestila morate oddati pri Zavodu RS za zaposlovanje v elektronski obliki v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Vlogi morate priložiti tudi izračun upravičenja do pomoči za gospodarstvo in dokazilo o napotitvi delavca na začasno čakanje na delo.

Vloge zaenkrat še ni mogoče oddati.

Ob oddaji vloge boste morali podati tudi izjavo, da:

  • kazensko in materialno odgovarjate, da imate na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
  • kazensko in materialno odgovarjate, da imate na dan vložitve vloge izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,
  • ste zaposlenim na dan vložitve vloge izplačali vsa nadomestila plače,
  • skupna višina prejete pomoči, skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z oddelkom 2.1. začasnega okvira, ne presega 2 milijonov evrov,
  • za vas ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Zavod RS za zaposlovanje bo o vaši vlogi odločil v roku 15 dni od prejema popolne vloge z odločbo. Po prejemu odločbe boste morali v roku šestih mesecev od dokončnosti odločbe za izplačilo povračila oddati zahtevek.

Povračilo se bo izplačevalo mesečno, in sicer deseti dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

 

Obveznosti upravičene NVO

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste seveda dolžni delavcu na čakanju izplačevati nadomestila za čas čakanja, kot jih določa zakon (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača). Prav tako delavec ohrani vse pravice iz delovnega razmerja, razen tistih, ki jih pojasnjujemo v prispevku.

Nadalje v tem obdobju ne smete delavcem, ki niso na čakanju, odrejati nadur ali začasno prerazporediti delovnega časa, če se lahko delo opravi z delavci, ki so na začasnem čakanju na domu.

Če delavca, ki mu je bilo odrejeno čakanje, pozovete začasno nazaj na delo (za do sedem delovnih dni), morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

V času prejemanja nadomestila in še šest mesecev po tem obdobju ne smete začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 1. januarjem 2023.

Prejeta sredstva boste morali v celoti vrniti, če ne boste izplačali nadomestila plače, če boste predložili lažno izjavo o plačilu zapadlih obveznosti ali da ste na dan vložitve vloge poravnali nadomestila plače, boste odredili nadurno delo ali začasno prerazporeditev delovnega časa, ne boste predhodno obvestili Zavoda RS za zaposlovanje o pozivu delavca nazaj na delo, boste poslovodstvu izplačali del plače za poslovno uspešnost v letu 2023 oziroma za leto 2023 ali pa boste začeli postopek likvidacije organizacije.

V primeru, da boste predložili lažno izjavo o izpolnjevanju pogojev ali da ste zaposlenim na dan vložitve vloge poravnali nadomestila plače, boste lahko kaznovani tudi z globo.