european public health alliance (epha)

Med seboj se precej razlikuje tako glede na velikost in nivo svojega delovanja kot tudi glede na vsebinsko področje, na katerem so aktivne. Med njimi tako najdete od organizacij, ki se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja, enakosti med spoloma, reproduktivnih pravic, e-zdravja, zdravja Romov, različnih oblik odvisnosti, zdravja otrok in mladostnikov,  specifičnih bolezni in motenj ter integrativne medicine do organizacij, katerih aktivnosti so posvečene zagovorništvu za uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Vsem, od vseevropskih mrež do manjših, lokalnih NVO, pa je skupno prizadevanje za izboljšanje javnega zdravstvenega varstva po Evropi, za pravične rešitve za soočanje z izzivi na tem področju ter za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kot smo že omenili, je temeljna naloga Evropske zveze za javno zdravje (EPHA) podpirati in ščititi zdravje  evropskega prebivalstva, ki jo uresničuje v okviru svojih zagovorniških aktivnosti na evropski ravni. Glavna področja delovanja Evropske zveze za javno zdravje (EPHA) so tako:

 • monitoring razvoja, izvajanja in sprejemanja zdravstvenih in drugih za zdravje pomembnih politik v institucijah EU in skrb za to, da so informacije o novih politikah in ukrepih javnega zdravja široko dostopne vsem ključnim deležnikom, vključno s politiki, javnimi uslužbenci, nevladnimi organizacijami in splošno javnostjo;
 • ozaveščanje nevladnih organizacij in splošne javnosti o razvoju politik, strategij, programov in ukrepov ter o njihovem vplivu na vsakdanje življenje in zdravje evropskih državljanov, vključno s spodbujanjem in podporo polnemu sodelovanju vseh zainteresiranih strani pri oblikovanju zdravstvenih in drugih za zdravje pomembnih politik;
 • svetovanja, izobraževanja in podporne aktivnosti za spodbujanje partnerskega sodelovanja tako med nevladnimi organizacijami kot tudi med nevladnimi organizacijami in odločevalci.

Kaj prinaša članstvo?

EPHA podpira svoje člane na več načinov: s svetovalnimi storitvami in podporo njihovim zagovorniškim aktivnostim, ponuja jim različne storitve za izgradnjo kapacitet, jim omogoča dostop do ključnih akterjev na področju oblikovanja zdravstvenih politik ter jih povezuje s številnimi sorodnimi organizacijami po celotni Evropi.

Članstvo v Evropski zvezi za javno zdravje med drugim pomeni:

 • redno informiranost o aktualnih razpisnih priložnostih, zakonodajnih pobudah, poročilih in analizah ipd;
 • zagotovljeno strokovno podporo v okviru delovnih skupin (v letu 2016 so bile npr. aktivne delovne skupine na naslednjih področjih: protimikrobna odpornost, e-Zdravje, EU proračun in raziskave, zdravje in trgovinski sporazumi (TTIP), ekonomske politike, splošni dostop do cenovno dostopnih zdravil, ekspertna skupina za nadzor raka in zdravstveni delavci);
 • priložnost, da povečate prepoznavnost in prisotnost svoje organizacije na evropski ravni;
 • podporo vašim aktivnostim, pobudam, kampanjam ipd;
 • po potrebi pa tudi dodatno podporo v obliki svetovanja.

Na drugi strani članstvo v EPHA-i prinaša tudi nekatere obveznosti, ena od njih je plačilo članarine na začetku vsakega koledarskega leta. V letu 2017 je ta znašala:

 • 50 EUR za NVO s prihodki do 50.000 EUR letno,
 • 400 EUR za NVO s prihodki od 50.000 - 15.000 EUR letno,
 • 800 EUR za NVO s prihodki od 150.000 - 300.000 EUR letno,
 • 1500 EUR za NVO s prihodki od 300.000 – 1,000.000 EUR letno
 • 5000 EUR za NVO s prihodki nad 1.000.000 EUR letno.

Kdo se lahko pridruži Evropski zvezi za javno zdravje?

Evropski zvezi za javno zdravje se lahko kot polnopravne članice pridružijo nevladne organizacije, aktivne na področju javnega zdravja. Kot pridružene članice pa tudi druga neprofitna in profesionalna združenja.

Kako se včlaniti?

Na njihovi spletni strani najdete prijavni obrazec, ki ga skupaj z zahtevanimi prilogami, med drugim kopijo statuta in zadnjega finančnega poročila, pošljete na njihov poštni ali e-mail naslov. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v Evropsko zvezo za javno zdravje vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Med slovenskimi organizacijami sta članici EPHA Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter Center za zdravje in Razvoj Murska Sobota. EPHA je tudi sama članica Socialne platforme, Združenja za zdravje in nekaterih drugih evropskih mrež.