social platform

Z drugimi besedami, velik del socialnih NVO, ki po celotni Evropi zastopajo interese ranljivih skupin prebivalstva - žensk, starejših, oseb s posebnimi potrebami, revnih, mladih in otrok, družin, LGBTI oseb, migrantov… - in si skupaj prizadevajo za bolj socialno in pravično Evropo, je neposredno ali posredno povezanih s Socialno platformo. Področje njihovega dela je zelo široko. Od zaposlovanja, uveljavljanja socialne pravičnosti in solidarnosti, usklajevanja med zasebnim in poklicnim življenjem, dostopnosti in kvalitete socialnovarstvenih storitev ter socialne ekonomije do spodbujanja vključenosti, temeljnih pravic, enakosti med spoloma in nediskriminacije, pravic migrantov ter zdravstvenih in reproduktivnih pravic. Med članicami Socialne platforme tako najdete Caritas Europa, EAPN - European Anti-Poverty Network, EDF - European Disability Forum, ENAR - European Network Against Racism, EPHA - European Public Health Alliance, SOLIDAR in mnoge druge. Socialna platforma pa je tudi sama članica evropske mreže Civil Society Europe (CSE).

Med poglavitnimi nalogami Socialne platforme so spremljanje ter sooblikovanje socialnih politik in zakonodaje na vseh zgoraj omenjenih področjih, uveljavljanje interesov članskih organizacij, spodbujanje socialne pravičnosti ter prizadevanje za razvoj in krepitev dialoga med evropskimi nevladnimi organizacijami s področja sociale in institucijami na evropski ravni.

Osredotočeni so predvsem na naslednja tematska področja:

 • zaposlovanje (minimalni dohodek, dostopnost zaposlitev, napredovanje na delovnem mestu, kakovost dela in zaposlitve);
 • socialna vključenost in socialni standard;
 • pravice (migracije, temeljne pravice in svoboščine, enakost in nediskriminacija, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja);
 • kakovostne in cenovno dostopne javne storitve;
 • socialna pravičnost.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Socialni platformi prinaša številne ugodnosti, med najpomembnejšimi naj omenimo informiranost, prepoznavnost, svetovalne storitve, podporo pri zagovorniških aktivnostih in seveda možnost povezovanja z drugimi sorodnimi organizacijami:

 • je neprecenljiv vir informacij, tako zaradi ažurnega informiranja o aktualnem dogajanju na evropski ravni kot zaradi prostega dostopa do raznih priročnikov in drugega gradiva, ki je članicam v pomoč pri njihovem delu;
 • skrbi za izgradnjo kapacitet svojih članic, tako z organizacijo srečanj, ki so odlična priložnost za izmenjave znanj in dobrih praks, kot s svetovalnimi storitvami izkušenih evropskih strokovnjakov na različnih področjih;
 • svojim članicam omogoča usklajeno delovanje pri uveljavljanju skupnih interesov - z oblikovanjem skupnega nastopa, lobiranjem, vodenjem kampanj, obveščanjem medijev in ozaveščanjem javnosti;
 • povečuje vpliv evropskih mrež in njihovih članic v odnosu do institucij EU, jim omogoča boljši dostop do ključnih akterjev in si prizadeva za obravnavo ključnih vprašanj znotraj institucij in uveljavljanje skupnih interesov na politični ravni.

Kdo se lahko pridruži Socialni platformi?

Članstvo v Socialni platformi je odprto le za zveze in združenja neprofitnih organizacij, ki delujejo na evropski ravni. Mrežna organizacija, ki se želi pridružiti Socialni platformi, mora med drugim izpolnjevati naslednje tri pogoje:

 • biti mora evropska mreža nevladnih organizacij s sedežem v eni od držav članic EU, ki povezuje organizacije v najmanj 14 evropskih državah (polnopravno članstvo) ali v najmanj 7 evropskih državah (pridruženo članstvo);
 • delovati mora v javnem interesu na področju socialnega varstva ter krepiti družbeno solidarnost in kohezijo;
 • izkazati, da bo njeno članstvo Socialni platformi prinašalo dodano vrednost.

Kako se včlaniti?

Mreže, ki so zainteresirane za članstvo, morajo za dodatne informacije in prijavni obrazec kontaktirati Socialno platformo.