social platform

Velik del socialnih NVO, ki po celotni Evropi zastopajo interese ranljivih skupin prebivalstva in si skupaj prizadevajo za bolj socialno in pravično Evropo, je torej neposredno ali posredno povezanih s Socialno platformo. Področje njihovega dela je zelo široko. Od zaposlovanja, uveljavljanja socialne pravičnosti in solidarnosti, usklajevanja med zasebnim in poklicnim življenjem, dostopnosti in kvalitete socialnovarstvenih storitev ter socialne ekonomije do spodbujanja vključenosti, temeljnih pravic, enakosti med spoloma in nediskriminacije, pravic migrantov ter zdravstvenih in reproduktivnih pravic. Med članicami Socialne platforme najdete Caritas Europa, EAPN - European Anti-Poverty Network, EDF - European Disability Forum, ENAR - European Network Against Racism, EPHA - European Public Health Alliance, SOLIDAR in mnoge druge. Socialna platforma pa je tudi sama članica evropske mreže Civil Society Europe (CSE).

Med poglavitnimi nalogami Socialne platforme so spremljanje ter sooblikovanje socialnih politik in zakonodaje na vseh zgoraj omenjenih področjih, uveljavljanje interesov članskih organizacij, spodbujanje socialne pravičnosti ter prizadevanje za razvoj in krepitev dialoga med evropskimi nevladnimi organizacijami s področja sociale in institucijami na evropski ravni.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Socialni platformi prinaša številne ugodnosti, med najpomembnejšimi naj omenimo informiranost, prepoznavnost, svetovalne storitve, podporo pri zagovorniških aktivnostih in možnost povezovanja z drugimi sorodnimi organizacijami:

  • je neprecenljiv vir informacij, tako zaradi ažurnega informiranja o aktualnem dogajanju na evropski ravni kot zaradi prostega dostopa do raznih priročnikov in drugega gradiva, ki je članicam v pomoč pri njihovem delu;
  • skrbi za izgradnjo kapacitet svojih članic, tako z organizacijo srečanj, ki so odlična priložnost za izmenjave znanj in dobrih praks, kot s svetovalnimi storitvami izkušenih evropskih strokovnjakov na različnih področjih;
  • svojim članicam omogoča usklajeno delovanje pri uveljavljanju skupnih interesov - z oblikovanjem skupnega nastopa, lobiranjem, vodenjem kampanj, obveščanjem medijev in ozaveščanjem javnosti;
  • povečuje vpliv evropskih mrež in njihovih članic v odnosu do institucij EU, jim omogoča boljši dostop do ključnih akterjev in si prizadeva za obravnavo ključnih vprašanj znotraj institucij in uveljavljanje skupnih interesov na politični ravni.

Na drugi strani prinaša članstvo tudi nekatere obveznosti, ena od njih je plačilo članarine. Višina članarine je odvisna od letnega prihodka organizacije in vrste članstva. V letu 2019 je znašala od 737 EUR (polnopravno članstvo) oz. 370 EUR (pridruženo članstvo) za organizacije z letnim prihodkom do 50,000 EUR, pa vse do 2,209 EUR (polnopravno članstvo) oz. 1,106 EUR (pridruženo članstvo) za organizacije z letnim prihodkom nad 200,000 EUR.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži Socialni platformi?

Članstvo v Socialni platformi je odprto LE za zveze in združenja neprofitnih organizacij, ki delujejo na evropski ravni. Mrežna organizacija, ki se želi pridružiti Socialni platformi, mora med drugim izpolnjevati naslednje tri pogoje:

  • biti mora evropska mreža nevladnih organizacij s sedežem v eni od držav članic EU, ki povezuje organizacije v najmanj 14 evropskih državah (polnopravno članstvo) ali v najmanj 7 evropskih državah (pridruženo članstvo);
  • delovati mora v javnem interesu na področju socialnega varstva ter krepiti družbeno solidarnost in kohezijo;
  • izkazati, da bo njeno članstvo Socialni platformi prinašalo dodano vrednost.

Podrobnejše informacije o pogojih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Mreže, ki so zainteresirane za članstvo, najdejo dodatne informacije in prijavni obrazec na spletni strani Socialne platformeOb tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V Socialno platformo ni včlanjena nobena od slovenskih mrež, so pa z njo prek članstva v drugih mrežah, ki so včlanjene v Social platform, mnoge od njih z njo posredno povezane. Članice Socialne platforme, v tem trenutku združuje 49 evropskih NVO mrež, najdete na njihovi spletni strani.