I. PRIJAVA UPRAVIČENCA (ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE)

*
*
ZASTOPNIK UPRAVIČENCA, KI BO SODELOVAL V POSTOPKU:
(Lahko je zakoniti zastopnik upravičenca ali druga oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje organizacije v tem postopku. Tej osebi se pošilja obvestila glede poteka postopka.)
*
*
*
SODELOVANJE V KOMISIJI:
*
IZJAVA UPRAVIČENCA:
Izjavljamo, da smo seznanjeni s Poslovnikom postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij in se zavezujemo ravnati po njem.
(Datum in podpis izpolnite ročno na natisnjeno prijavnico)

Datum:

 

Podpis zastopnika upravičenca:

II. PRIJAVA KANDIDATA

(Lahko je ista oseba, kot zastopnik upravičenca; če kandidata ne predlagate, naj ta rubrika ostane prazna.)

(Predstavitev naj zajema izkušnje in reference s področja socialne ekonomije)

IZJAVA KANDIDATA

 (Datum in podpis izpolnite ročno na natisnjeno prijavnico)

Datum:

 

Podpis:

DODATNA POJASNILA:

V kolikor upravičenec predlaga tudi kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev. Vodja postopka lahko kadarkoli med postopkom prosi za dodatna pojasnila v zvezi z referencami kandidata. Po zaključenem postopku mora izbrani kandidat CNVOS posredovati svoj življenjepis, ki se nato posreduje naročniku postopka. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika upravičenca in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta tako vsebovati faksimile podpisa ali poskenirano podpisano prijavo.

Osebne podatke, pridobljene s to prijavo, bomo na CNVOS obdelovali izključno za potrebe izvedbe tega postopka izbora. Podatke izbranega kandidata, ki bo predlagan za predstavnika v Svetu za socialno ekonomijo (ime, priimek, naslov, telefon, naslov el. pošte, strokovno inštitucijo, ki jo predstavlja, funkcijo v organizaciji in življenjepis) bomo posredovali Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vladi RS, ki bo odločala o imenovanju predstavnika.Vsak kandidat se s prijavo kandiature strinja, da se ime, priimek, e-pošta in predstavitev kandidata objavijo na spletu ves čas postopka, po končanem postopku pa se vsi podatki, razen imena in priimka, izbrišejo. Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi obdelave kandidatove prijave v postopku izbora s strani CNVOS, obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« kandidata po sklenitvi takšnega razmerja.

 

Prenesen obrazec natisnite in podpisanega pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 6. 8. 2018 do 15. ure.