Organizacija je neodvisna od drugih subjektov  takrat, ki v svojem poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora nima skupno več kot četrtine predstavnikov države, samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb ter fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavnikov drugih oseb, ki niso nepridobitne (5.člen Zakona o nevladnih organizacijah).

 

PRIMERI IZPOLNJEVANJA POGOJEV S POJASNILI GLEDE NA PRAVNO OBLIKO:

Primer
Pojasnilo
Društvo  ima člane, ki so fizične osebe (posamezniki). Društvo ima tri-članski upravni odbor, v katerega so bili izvoljeni trije člani društva, od katerih je eden tudi občinski svetnik ali župan.
Pogoj je izpolnjen, ker občinski svetnik oziroma župan v upravnem odboru ni kot predstavnik občine, pač pa kot fizična oseba.
Društvo ima člane, ki so fizične osebe (posamezniki). Društvo ima tri-članski upravni odbor, v katerega so bili izvoljeni trije člani društva, od katerih je eden  samostojni podjetnik, drug pa direktor gospodarske družbe.
Pogoj je izpolnjen, ker omenjana člana upravnega odbora nista predstavnika oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost oziroma predstavnika gospodarske družbe.
Društvo  ima člane, ki so fizične in pravne osebe. Med člani društva je več kot ena tretjina gospodarskih družb.
Pogoj ni izpolnjen, ker imajo v zboru članov društva, ki je organ upravljanja, več kot eno četrtino glasov člani, ki so gospodarske družbe in s tem njihovi predstavniki.
Društvo ima člane, ki so fizične osebe (posamezniki). Društvo ima tri-članski upravni odbor, v katerega na podlagi statuta dva člana imenuje zbor članov, eden pa je predstavnik financerjev oziroma sponzorjev društva.
Izpolnjevanje pogoja je odvisno od presoje, kdo so financerji in sponzorji društva. Če gre pretežno za gospodarske družbe in javne organe (občine, ministrstva), se bo njihov predstavnik štel v kvoto za presojo neodvisnosti in bo prag ¼ lahko presežen.  Če so financerji društva pretežno fizične osebe, je pogoj lahko izpolnjen.
Primer
Pojasnilo
Zavod ima enega ustanovitelja, ki je hkrati tudi družbenik ali direktor podjetja ali samostojni podjetnik. Zavod je sicer ustanovil kot fizična oseba (posameznik). Zavod ima svet zavoda, kjer ima ustanovitelj enega predstavnika.
Po Zakonu o zavodih ima svet zavoda najmanj enega predstavnika ustanovitelja, enega predstavnika delavcev in enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.  Ker so delavci vedno fizične osebe (posamezniki), se v kvoto za presojo neodvisnosti vštevajo samo predstavniki ustanovitelja in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. V tem primeru je ustanovitelj  posameznik, zato njegov predstavnik v svetu zavoda ne gre v kvoto.  Izpolnjevanje pogoja je v tem primeru odvisno od presoje, kdo je predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Če ga je imenovala npr. gospodarska družba, občina ali druga oseba javnega prava, ker gre za uporabnika (stranko) storitev zavoda, pogoj ne bo izpolnjen. Če so uporabniki storitev zavoda fizične osebe oz. splošna javnost, ki ima svojega predstavnika, bo pogoj izpolnjen.
Zavod ima enega ustanovitelja, ki je gospodarska družba. Zavod ima svet zavoda, kjer ima ustanovitelj enega predstavnika.
Pogoj ni izpolnjen, ker imajo v svetu zavoda, ki je organ upravljanja, več kot eno četrtino glasov člani, ki so gospodarske družbe in s tem njihovi predstavniki.
Ustanova ima upravo, kjer štiri člane imenuje ustanovitelj, enega pa donatorji ustanove. Donatorji ustanove so v glavnem gospodarske družbe, ena od njih je tudi imenovala člana uprave.
Pogoj je izpolnjen, ker imajo v upravi, ki je organ upravljanja, predstavniki gospodarske družbe manj kot eno četrtino glasov.