Da gre za nevladno organizacijo, mora organizacija poleg pogoja nepridobitnosti, neprofitnosti in neodvisnosti izpolnjevati tudi naslednje pogoje (prvi odstavek 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah):

 
Primer Pojasnilo
Društvo je ustanovljeno na ustanovnem zboru članov, kjer je bil tudi sprejet statut. Vloga za registracijo je že vložena na upravno enoto, ki pa o njej še ni odločila. Pogoj ni izpolnjen, ker društvo (še) ni pravna oseba, saj upravna enota še ni odločila o registraciji in s tem o podelitvi pravne osebnosti. Društvo postane pravna osebe šele v vpisom v register društev (5. člen Zakona o društvih).
Ustanovitelji sprejmejo akt o ustanovitvi zavoda, na njem pri notarju overijo podpis in na sodišče vložijo zahtevo za vpis v sodni register. Sodišče o zahtevi za vpis še ni odločilo. Pogoj ni izpolnjen, ker zavod formalno še ne obstaja in ni pravna oseba. To postane šele v vpisom v sodni register (12. člen Zakona o zavodih).
Civilna iniciativa, ustanovljena za reševanje lokalne problematike, ki ni vpisana v noben uradni register ali evidenco. Pogoj ni izpolnjen, ker takšna civilna iniciativa ni pravna oseba.
Javni zavod Pogoj ni izpolnjen, ker javni zavod ni oseba zasebnega prava (je oseba javnega prava).
Primer Pojasnilo
Ustanovitelji društva so tri fizične osebe, ki niso več člani društva.
Zavod ustanovita dve fizični osebi, ena od njih je tudi samostojni podjetnik.
Pogoj je izpolnjen.
Zavod ima tri ustanovitelje: dve fizični osebi in društvo. Pogoj je izpolnjen, ker je društvo po Zakonu o društvih pravna oseba zasebnega prava.
Zavod ima tri ustanovitelje: fizično osebo, društvo in javni zavod. Pogoj ni izpolnjen, ker je eden od ustanoviteljev (javni zavod) ni oseba zasebnega prava, pač pa oseba javnega prava.
Zavod ima tri ustanovitelje: fizično osebo, društvo in gospodarsko družbo. Izpolnjevanje pogoja je odvisno od položaja gospodarske družbe, ki je ustanovitelj zavoda. Če so jo npr. ustanovili posamezniki, če ni ustanovljena z namenom izvajanja javnih storitev, če ni neposredno financirana iz proračuna, gre verjetno za osebo zasebnega prava in je s tem pogoj izpolnjen. Če je gospodarska družba oseba javnega prava, pogoj ni izpolnjen.

Organizacija, ki je cerkev ali druga verska skupnost je lahko nevladna organizacija, če je sestavni del registrirane cerkve ali druge verske skupnosti na podlagi zakona, ki ureja versko svobodo, če v Poslovnem registru Slovenije njena glavna dejavnost ni določena kot dejavnost verskih organizacij.