Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Po 17. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) morate vsakega prostovoljca zavarovati za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prispevek se plačuje enkrat mesečno v fiksnem znesku ne glede na obseg prostovoljskega dela (višina prispevka je torej povsem enaka, če prostovoljec v posameznem mesecu dela samo 3 ure ali pa denimo 100 ur).

Višina prispevka se vsako leto izračuna od povprečne plače za mesec oktober prejšnjega leta. Prispevek za prostovoljce, ki so gasilci ali pomagajo pri naravnih ali drugih nesrečah oz. sodelujejo v reševalnih akcijah je nekoliko višji kot za ostale prostovoljce. V letu 2023 znaša mesečni prispevek za takšne prostovoljce 8,84 eur, za vse ostale prostovoljce znaša mesečni prispevek v letu 2024 6,63 eur.

Prostovoljca morate prijaviti tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje, in sicer to naredite elektronsko na obrazcu M-12 preko portala SPOT. To je treba storiti na dan sklenitve dogovora o prostovoljskem delu oz. najkasneje pred začetkom opravljanja prostovoljskega dela (sedmi odstavek 11. člena Pravil o obveznem zdravstvenem zavarovanju).

 

Pokojninsko zavarovanje

Prispevek za pokojninsko zavarovanje morate plačevati le za prostovoljce, ki delujejo v reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in drugih nesreč, za gasilce in za udeležence mladinskih taborov, ki sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinskem taboru (peti odstavek 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. Višina prispevka trenutno znaša 4,59 evrov letno.

 

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno morate prostovoljce zavarovati le prostovoljske organizacije, vpisane v Vpisnik, in sicer za čas opravljanja prostovoljskega dela, če se prostovoljsko delo opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost za zdravje ali življenje prostovoljca, ali če je tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu.