Donacije iz 1 % dohodnine

NVO, ki ima status NVO v javnem interesu, je upravičena do donacije iz 1 % dohodnine (142. člen Zakona o dohodnini (Zdoh-2) v povezavi s 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)).

KDAJ LAHKO PRVIČ PREJMETE DONACIJO?

Do donacije dela dohodnine so upravičene nevladne organizacije, ki so uvrščene na seznam upravičencev do donacij. Seznam se sprejema za vsako koledarsko leto namenitve donacij iz dohodnine.

Na seznam v tekočem koledarskem letu vas uvrsti FURS avtomatično, če imate status NVO v javnem interesu oziroma ste status nevladne organizacije v javnem interesu pridobili do 31. decembra preteklega leta in ste vpisani v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta.

Seznam upravičencev, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, sprejme Vlada RS in ga objavi v Uradnem listu RS najpozneje do 30. septembra. Seznam Vlada RS sprejme za vsako koledarsko leto posebej.

Na 1 % dohodnine vodimo redno ažuriran sezam nevladnih organizacij, upravičenih do donacij iz dohodnine. Posamezniki lahko del svoje dohodnine namenijo le tistim nevladnim organizacijam, ki so uvrščene na aktualen seznam za donacije za tekoče leto.

KAKO POSAMEZNIK NAMENI 1 % SVOJE DOHODNINE?

Davčni zavezanec lahko nevladnim organizacijam nameni do 1 odstotek dohodnine. Lahko se odloči za eno organizacijo ali pa daruje več organizacijam hkrati. Pri tem se deleži zaokrožijo na desetinsko odstotka, kar pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %,... dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1 % dohodnine.

Zahtevo za namenitev 1 % dohodnine se lahko odda:

Če FURS prejme vlogo posameznika za namenitev dela dohodnine, ki je bila vložena, preden je bil seznam upravičencev objavljen, se šteje, da je taka zahteva neveljavna. FURS upošteva le veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja.

KDAJ LAHKO PRIČAKUJETE PRVA IZPLAČILA NAKAZANIH DONACIJ?

FURS na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine pripravi seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije. Prva izplačila prejemniki prejmejo do konca septembra.