Brezplačna pravna pomoč za NVO v javnem interesu

Nevladne organizacije v javnem interesu imajo v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene, pravico do brezplačne pravne pomoči (BPP).  Pri uveljavljanju pravice do BPP se finančni položaj NVO v javnem interesu ne ugotavlja.

Kaj obsega BPP

Pravica do BPP vključuje:

  • zagotovitev sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč (pravno svetovanje, zastopanje ipd.) in
  • oprostitev plačila sodnega postopka (varščina, stroški za izvedence, priče, tolmače, stroški za javne listine ipd.).

Pravica velja tako za sodne postopke kot tudi za izvensodno poravnavanje sporov.

Upravičenci do BPP so lahko oproščeni tudi plačila vseh sodnih taks, kar pa morajo sodišču predlagati najkasneje, ko prejmejo prvi plačilni nalog za plačilo sodne takse. Predlogu je treba priložiti odločbo o dodeljeni BPP.

V katerih primerih BPP ni mogoča

NVO v javnem interesu ni upravičena do BPP, če gre za:

  • Kazniva dejanja razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja (razen če oškodovanec z verjetnostjo dokaže, da mu je bila zaradi tega povzročena škoda) ter
  • Odškodninske spore zaradi povrnitve nepremoženjske ali premoženjske škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev (razen če oškodovanec verjetno dokaže, da je to vplivalo na njegov premoženjski in finančni ali družbeni položaj).

Kdaj se vloži prošnja za BPP

NVO v javnem interesu lahko zaprosi za BPP v katerikoli fazi postopka. Vendar pa BPP zajema samo tiste sodne stroške, ki so nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev BPP, ter plačilo za dejanja pravne pomoči, ki do dneva vložitve prošnje za dodelitev BPP še niso bila opravljena.

Kakšen je postopek vložitve prošnje

NVO v javnem interesu vloži prošnjo za BPP pri pristojnem sodišču, na območju katerega ima sedež.

Prošnja za dodelitev BPP se vloži pisno z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani eUprava. Obrazcu je treba priložiti tudi ustrezne listine, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji za upravičenost do BPP.

Preden NVO v javnem interesu vloži prošnjo za pridobitev BPP, si lahko izbere odvetnika in pri njemu preveri, ali izvaja BPP. Če ga ne izbere sama, se ga določi po abecednem redu s seznama odvetnikov, ki izvajajo BPP. Seznami odvetnikov, ki izvajajo BPP, so za vsako sodno okrožje posebej objavljeni na spletni strani odvetniške zbornice.

Dodelitev BPP se bo preverjala glede na vsebino vaše zadeve. BPP je lahko dodeljena ali ne. O dodelitvi BPP boste prejeli odločbo.

BPP se dodeli, če obstaja verjetnost, da bo NVO v javnem interesu v postopku uspela. Izjema od tega je pravica do BPP za pravno svetovanje, kjer se verjetnost za uspeh ne ugotavlja.

Zoper odločbo ni pritožbe, lahko pa v 30 dneh vložite tožbo na upravnem sodišču.

Kdaj je BPP treba vrniti

Če upravičenec do BPP v postopku ne uspe, ni dolžan povrniti stroškov, ki so bili izplačani iz naslova BPP.

Če upravičenec do BPP v sodnem postopku delno ali v celoti uspe in pridobi premoženje oziroma dohodke, je dolžan vrniti razliko med izplačanim zneskom pomoči ter zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka.