Dokumentacija zajema sledeče dokumente, ki so potrebi za to, da ena oseba preneha biti ustanovitelj zavoda, druga oseba pa to postane, ter da se sprememba priglasi sodnemu registru:

  • pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz naslova ustanoviteljstva zavoda
  • zahteva za vpis v sodni register (izpolnjeni obrazci SPR)
 

Za priglasitev spremembe na sodnem registru je potrebno izdelati čistopis Akta o ustanovitvi, ki ga podpiše novi ustanovitelj. Takšen ustanovitveni akt ni del dokumentacije, ki vam jo izdela aplikacija, temveč jo morate pripraviti sami. 


Pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz naslova ustanoviteljstva zavoda predvideva, da edini ustanovitelj zavoda vse svoje pravice in obveznosti brezplačno prenese na drugo osebo in mu ob tem izroči vso dokumentacijo v zvezi z zavodom. Novi ustanovitelj se zaveže, da bo spremembo ustanoviteljstva v roku petih dni priglasil sodnemu registru.


Dokumentacija je primerna samo za zavode, ki imajo enega ustanovitelja, ki je fizična oseba in ki na podlagi obstoječega akta o ustanovitvi ne odgovarja za obveznosti zavoda ter ki svoje pravice in obveznosti, ki izhajajo iz ustanoviteljstva zavoda, prenaša na drugo fizično osebo.


Dokumentacija ni primerna, če sedanji ali novi ustanovitelj nista slovenska državljana.

 

Pri menjavi ustanoviteljev bodite pozorni, da se morajo osebe, ki so hkrati ustanovitelj in poslovodna oseba (direktor) zavoda, obvezno zavarovati za socialna zavarovanja oziroma plačevati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in brezposelnost. To ne velja, če oseba že plačuje polne prispevke, na primer je že zaposlena za polni delovni čas ali samozaposlena.

 

Oseba, ki je ustanovitelj in hkrati tudi direktor zavoda, tudi ne more imeti statusa brezposelnega (ne more biti prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, ne more prejemati nadomestila za brezposelnost) in ne more biti prejemnik pokojnine.

 

Oseba, ki je zgolj ustanovitelj, ni zavezanec za plačevanje prispevkov, ravno tako ne oseba, ki je zgolj poslovodja (direktor), takšni osebi imata lahko tudi status brezposelnega ali upokojenca.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.