Upravno sodišče je odpravilo odločbo Ministrstva za kulturo, s katero je Ministrstvo zavrglo vlogo nevladne organizacije na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti za leto 2018. Ministrstvo je kot razlog za zavrženje vloge navedlo, da prijavitelj vlogi ni priložil dveh medijskih objav. Te je Ministrstvo v obrazcu določilo za obvezno prilogo, čeprav objave v medijih niso bile določene med pogoji javnega razpisa.

Ministrstvo je v javnem razpisu določilo pogoje za prijavitelje, med katerimi ni bilo pogoja, da mora prijavitelj imeti objave v medijih, niti nobenih drugih podobnih pogojev. Kljub temu je Ministrstvo v obveznih prilogah zahtevalo dve medijskih objavi, vlogo prijavitelja, ki priložil samo eno objavo, pa zavrglo kot nepopolno.

V CNVOS smo prijavitelju zato pomagali pripraviti tožbo: v njej smo trdili, da je zavrženje glede na pogoje in kriterije nezakonito. Obvezna priloga namreč nima podlage v javnem razpisu in je celo v nasprotju z besedilom javnega razpisa, ki določa pogoje za prijavitelja in kriterije. Medijske objave so bile glede na besedilo razpisa smiselne kvečjemu kot dokazilo za eno od referenc (prepoznavnost in uveljavljenost v strokovni javnosti), zaradi česar Ministrstvo vloge ne bi smelo zavreči.

Ministrstvo je v odgovoru na tožbo navedlo, da so obvezne priloge enakovredna sestavina vloge in da povezava med obveznimi prilogami ter kriteriji in pogoji nima nobenega pomena. Če bi to držalo, bi pomenilo, da lahko Ministrstvo kot obvezne samovoljno določi kakršnekoli priloge. Zavrnilo bi lahko vsako vlogo, ki teh prilog nima, ne glede na to, ali so priloge skladne s pogoji in kriteriji, določenimi v besedilu javnega razpisa.

Sodišče se z odgovorom Ministrstva ni strinjalo. Odločilo je, da morajo biti vsi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, jasno zapisani že v besedilu javnega razpisa. Obvezne priloge, ki s pogoji, zapisanimi v besedilu javnega razpisa, nimajo nobene povezave, tako niso dopustne.

S tem, ko je razpisna dokumentacija določala dokazilo za izpolnjevanje pogoja, ki ga besedilo razpisa sploh ne določa, je bil razpis najmanj nejasen, je razsodilo sodišče. Negativnih posledic takšne nejasnosti razpisa pa ne more nositi prijavitelj. Sodišče je zato naložilo Ministrstvu za kulturo, da vsebinsko odloči o vlogi prijavitelja glede na pogoje in kriterije, določene v javnem razpisu.

To je že druga uspešna tožba, ki jo je CNVOS pomagal pripraviti proti Ministrstvu za kulturo v zadnjih mesecih. Pred kratkim je Upravno sodišče namreč izdalo odločitev v sporih med nevladniki in Ministrstvom za kulturo, v katerih so nevladniki s pomočjo CNVOS dokazali, da je bilo ravnanje Ministrstva na programskem razpisu 2017 nezakonito – da bi morale strokovne komisije delovati bolj transparentno in svoje odločitve tudi obrazložiti.

 

Sodba Upravnega sodišča št. I U 1672/2018-6