V skladu s poslovnikom izbora predstavnikov nevladnih organizacij morajo vsi predstavniki nevladnih organizacij redno poročati o svojem delu v posvetovalnih telesih. To je ena od obvez, ki jo predstavnikom nalaga poslovnik, a je bil do zdaj način obveščanja prepuščen predstavnikom samim.

Da bi vsem nevladnikom zagotovili enak dostop do informacij in povečali transparentnost delovanja predstavnikov, smo se odločili, da poročanje poenotimo in od predstavnikov vsake 4 mesece zberemo informacije o dogajanju v posvetovalnih telesih. Nenazadnje ste jih na ta položaj imenovali vi, zato je prav, da veste, kako opravljajo svoje delo in kakšne odločitve sprejemajo v vašem imenu.

Zbrali smo prva poročila za obdobje od septembra do decembra 2018  ter januarja do aprila 2019 in jih objavili pod posameznimi delovnimi telesi.

Prejeli smo poročila za naslednja delovna telesa:

 • Delovna skupina za pripravo podzakonskega akta, ki ureja področje predstavnika družine na podlagi ZOPOPP
 • Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi
 • Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2015-2020
 • Izbirna komisija za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za droge
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec
 • Medresorska delovna skupina za sistemsko obravnavo mladoletnikov brez spremstva
 • Koordinacijska skupina za deinstitucionalizacijo
 • Medresorska delovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij
 • Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22)
 • Nacionalna koordinacijska skupina za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020
 • Nacionalna skupina za revizijo poklicnih standardov na področju naravovarstva in okoljevarstva
 • Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij
 • Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
 • Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020
 • Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020
 • Odbor za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (»Zero Waste (nič odpadkov)« načrta)
 • Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
 • Svet Slovenske akreditacije
 • Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
 • Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije
 • Usmerjevalni odbor projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev

Preostali predstavniki svojih poročil še niso posredovali, a verjamemo, da jih še bodo, zato bomo seznam sproti dopolnjevali.

 

Poročila o delu predstavnikov NVO