Zaključil se je postopek izbora predstavnikov NVO v v Delovno skupino Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Za predstavnike so bili imenovani Maja Hartman, Katja Huš in dr. Tomislav Tkalec.

Zaključil se je postopek izbora treh predstavnikov NVO v v Delovno skupino Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij.

Do roka, navedenega v pozivu (29. 5. 2019), je pravočasno prispelo devet popolnih prijav upravičenih organizacij in pet popolnih kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 12. 6. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov in kandidatk, na kateri je med navzočimi kandidati in kandidatkami prišlo do delnega imenovanja s soglasjem, in sicer, da se za predstavnika iz skupine 1 imenujeta Katja Huš in dr. Tomislav Tkalec.

Po izvedbi javne predstavitve kandidatov je od kandidature odstopil en kandidat, kar pomeni, da je za eno mesto za predstavnika iz skupine 2 ostala ena kandidatka. Zato razpis volitev ni bil potreben in je bila v delovno skupino imenovana Maja Hartman.

 

Sklep o imenovanju