V postopku izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij je prispelo devet prijav upravičenih organizacij in pet kandidatur.

Nevladne organizacije so v postopku izbora treh predstavnikov NVO v delovno skupino Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij predlagale naslednje kandidatke in kandidate (za predstavitev kliknite na ime):

Skupina 1: organizacije s področja varstva okolja ali ohranjanja narave

Katja Huš pretekla štiri leta koordinira prizadevanja organizacije na področju podnebja in energetike, pri čemer vodi tudi vključevanje organizacije v zakonodajne postopke (EKS, EZ...) in komunikacijske aktivnosti organizacije na tem področju.

Tomislav Tkalec je vodja programa Energija pri Focusu, društvo za sonaraven razvoj. Pokriva širok nabor tematik: učinkovita raba in obnovljivi viri energije, decentralizacija proizvodnje električne energije, energetska revščina, skupnostni energetski projekti, skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, problematika fosilnih virov in jedrske energije, pravični trajnostni energetski prehod, energetske politike ter participatorni procesi. Njegovo delo vključuje pripravo in izvajanje nacionalnih, regionalnih in evropskih projektov (npr. FP7 projekt EJOLT, IEE projekta ACHIEVE in REACH, H2020 projekt ENERGISE). Je tudi koordinator delovne skupine Trajnostna energetika v mreži okoljskih nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo. Poleg praktičnih in raziskovalnih projektov njegovo delo vključuje zagovorniške aktivnosti na področju energetskih politik, izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti, povezovanje z različnimi deležniki, komunikacijo z mediji ter organizacijo kampanj in dogodkov. Bil je vključen v različne procese razvijanja in sprejemanja nacionalne in EU zakonodaje na energetskem področju. Diplomiral je iz politologije – APJU na FDV leta 2008, leta 2016 pa doktoriral v sklopu programa Varstvo okolja na UL z disertacijo Politološki vidiki decentralizacije proizvodnje električne energije.

Urša Zgojznik je predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja od začetka leta 2014. Društvu se je pridružila že ob začetku, ko so organizirali največjo okoljsko akcijo v zgodovini Slovenije, in nato opravljala funkcijo generalne tajnice.

V društvu se posvečajo spodbujanju povezovanja in družbeni aktivaciji ljudi na vseh področjih in predvsem projektom na področju preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ponovni rabi. So nacionalna organizacija v mreži Zero Waste Europe, v sklopu delovanja v Sloveniji pa vodijo mrežo Zero Waste občin, certificiranje prireditev, turističnih namestitev itd.

V prvih dveh akcijah Očistimo Slovenijo leta 2010 in 2012, ki sta aktivirali 14 % prebivalcev Slovenije, je bila vodja lokalne koordinacije za 212 občin, leta 2012 tudi vodja projekta, prav tako je bila vodja akcije Očistimo Slovenijo 2018. Medtem je bila vodja več projektov (Eko-koncept, Zero Waste turizem, Ne meč’mo hrane stran! Itd.), v zadnjem času se intenzivneje posveča tematikam zavržene hrane in implementaciji konceptov krožnega gospodarstva ter Zero Waste na vseh nivojih. Poleg vsebinskih nalog opravlja tudi naloge organizacijskega in finančnega vodenja, strateškega planiranja, komuniciranja, kadrovanja itd.

Izven društva je aktivna tudi na lokalnem nivoju, je članica v SAŠA inkubatorja (podjetniški center Savinjsko-šaleške regije) in zunanja sodelavka Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije.

 

Skupina 2: organizacije z drugih področij
 

S. Blatnik je doktoriral iz teoretične fizike, imel uspešno kariero na Univerzi v Tuzli (dekan, prorektor) od leta 1967 do 1985.. V Velenju je v Gorenju Procesna oprema od leta 1985-1992 bil član KPO za razvoj in tehnologijo, v Inova IR d .o.o. od leta 1992-2000 vodil RR skupino, potem je od 2000 do 2015 bil direktor IPAK inštituta. Avtor je več znanstvenih in strokovnih člankov, knjig in nosilec 18 patentov. Osnovna področja delovanje kandidata so izobraževanje , razvoj NVO ter trajnostni razvoj lokalne skupnosti. Izredno dobro pozna Velenje in Šaleško dolino, ker je otroštvo preživel v Velenju, kjer je do leta 1985 nekaj mesecev na leto bival v Velenju. Od leta 1985 je sodeloval v mnogih pobudah za razvoj lokalne skupnosti kot: Tehnološki centar Grozd IKT, eMesto Velenje, Pametno mesto, sedaj dela na razvoju lokalne digitalne koalicije.v SAŠA subregiji.

Maja Hartman, univ.dipl.soc.del., spec.integrativne psihoterapije, deluje na področju socialnega varstva in izobraževanja že 24 let. V tem času se je strokovno usposabljala na področju kariernega svetovanja, pridobila naziv karierne svetovalke, je multiplikator nove pedagogike, izvaja predavanje za kolektive za dvig kvalitete življenja in specializantka integrativne psihoterapije.

 

Javna predstavitev kandidatk in kandidatov bo potekala v sredo, 12. 6. 2019 ob 11., v sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37 v Ljubljani.


Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

ZATIS, Ljubljana
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Inštitut za trajnostni razvoj
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
PRIHODNOST, DRUŠTVO ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA
IPAK inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij
Društvo Ekologi brez meja