javno financiranje - zbirni podatki

Od tega so 263,60 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, javne agencije in zavodi), 26,40 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Od vseh nakazil s strani proračunskih uporabnikov so 66,79 % sredstev (176,07 mio evrov) prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Proračunska javna sredstva je sicer v letu 2016 uspelo pridobiti 15.367 nevladnih organizacij.

Podatki o javnem financiranju nevladnih organizacij temeljijo na podatkih državne zakladnice o denarnih tokovih, ki so potekali med državo (ministrstva, vlade službe, agencije, občine, javni zavodi itd.) in nevladnimi organizacijami (društvi, zavodi in ustanovami). Podatki zajemajo tudi podatke o podružnicah društev, o mladinskih svetih in o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava. 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij 2009 in 2013 - 2016 v EUR

  2009 2013 2014 2015 2016
ministrstva 78.367.362,86 84.370.195,92 78.850.839,90 73.535.567,48 75.165.646,06
občine 91.694.914,82 96.082.334,24 98.814.569,61 99.325.864,68 100.911.512,39
drugi PU 68.394.840,98 76.262.831,52 81.793.461,02 83.451.529,18 83.642.376,54
FURS 3.178.250,65 3.765.794,33 3.494.186,90 3.764.521,89 3.879.270,98
FIHO in FŠO 30.153.292,80 27.083.427,55 26.856.502,33 27.001.110,15 26.400.268,00
skupaj 271.788.662,11 287.564.583,56 289.809.559,76 287.078.593,38 289.999.073,97
Podatki v tabeli so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni analizi.

Grafični prikaz javnega financiranja nevladnih organizacij s strani ministrstev in občin

 
 

Skupna višina sredstev, ki jih nevladne organizacije pridobimo iz javnih virov, je rasla vse do leta 2011, ko je prvič prišlo do rahlega upada glede na leto poprej. Od leta 2012 dalje višina teh sredstev niha, v letu 2016 pa je obstala pod ravnjo iz leta 2012, ko je bila najvišja (294,66 milijona evrov).

V skupnem seštevku nevladne organizacije pridobimo več sredstev od občin kot od ministrstev. Od 2014 dalje se sredstva občin povečujejo, medtem ko so se sredstva ministrstev zmanjšujejo z izjemo 2016, ko je prišlo ponovno do povečanja glede na leto poprej. Več informacij o financiranju s strani ministrstev najdete tukaj, s strani občin pa tukaj.

 

Porazdelitev javnega financiranja nevladnih organizacij glede na status delovanja v javnem interesu

 

 

 

 

 
 

Podatki kažejo, da so tiste nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu, zelo uspešne pri pridobivanju javnih sredstev. Mednje sodijo vse tiste, ki so z odločbo pridobile status delovanja v javnem interesu (npr. društva s statusom društva v javnem interesu) ali za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu (npr. dobrodelne ustanove). Kljub temu, da gre zgolj za  21,55 % vseh nevladnih organizacij, so te v 2016 prejele 70,64 % vseh sredstev, ki so jih ministrstva nakazala nevladnim organizacijam (59,09 mio od 75,17 mio evrov). Na občinskem nivoju je njihov delež še nekoliko višji, saj so prejele 72,38 % vseh občinskih javnih sredstev, ki so bila nakazana nevladnim organizacijam (73,04 mio od 100,91 mio evrov).

 
 
 
 
Vir: KPKAJPESMNZ