javno financiranje - zbirni podatki

Od tega so 349,56 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, FURS, javne agencije in zavodi), 22,56 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Od vseh nakazil s strani proračunskih uporabnikov so 67,40 % sredstev (235,59 mio evrov) prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Proračunska javna sredstva je sicer v letu 2019 uspelo pridobiti 16.101 nevladnih organizacij, kar predstavlja 55,99% vseh aktivnih nevladnih organizacij.

Podatki o javnem financiranju nevladnih organizacij temeljijo na podatkih državne zakladnice o denarnih tokovih, ki so potekali med državo (ministrstva, vlade službe, agencije, občine, javni zavodi itd.) in nevladnimi organizacijami (društvi, zavodi in ustanovami). Podatki zajemajo tudi podatke o podružnicah društev, o mladinskih svetih in o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava. 

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij 2009 in 2016 - 2019 v EUR

  2009 2016 2017 2018 2019
ministrstva 78.367.362,86 75.165.646,06 85.260.689,57 99.915.370,41 129.490.338,09
občine 91.694.914,82 100.911.512,39 112.328.563,22 115.389.777,15 118.145.248,13
drugi PU 68.394.840,98 83.642.376,54 88.068.700,57 91.545.129,61 97.196.556,32
FURS 3.178.250,65 3.879.270,98 4.186.317,25 4.564.739,84 4.729.002,67
FIHO in FŠO 30.153.292,80 19.805.973,11 20.863.839,70 21.743.621,32 22.565.949,57
skupaj 271.788.662,11 283.404.779,08 310.708.110,31 333.158.638,33 372.127.094,78
Podatki v tabeli so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni analizi.

 

Grafični prikaz javnega financiranja nevladnih organizacij s strani ministrstev in občin

 
 

Skupna višina sredstev, ki jih nevladne organizacije pridobimo iz javnih virov, je rasla vse do leta 2011, ko je prvič prišlo do rahlega upada glede na leto poprej. Od leta 2012 do leta 2016 je višina teh sredstev nihala, v letu 2017 pa je bila zopet višja kot pred nihanji. V letih 2018 in 2019 se je rast nadaljevala. Skupna višina sredstev v letu 2019 se je glede na prejšnje leto povečala za 11,70 % in je znašala 372,12 milijonov evrov. K skupnem povečanju največ prispeva povečanje sredstev s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer gre za plačila izvajalcem osebne asistence (po Zakonu o osebni asistenci, ki je začel veljati v 2019), med katerimi so pretežno nevladne organizacije.

V skupnem seštevku so nevladne organizacije v letu 2019 prvič pridobile več sredstev od ministrstev kot od občin. Od 2003 dalje se sredstva ministrstev povečujejo, medtem ko so se med 2014 in 2016 zmanjševala, v 2017 pa se zopet nadaljevala rast kot pred nihanji. Več informacij o financiranju s strani ministrstev najdete tukaj, s strani občin pa tukaj.

Glede na področje delovanja organizacij je javno financiranje med drugim obsegalo:

 • 23,16 milijonov za lokalna in druga kulturna društva,
 • 1,48 milijona za lovske in ribiške družine,
 • 38,70 milijonov za gasilska društva in njihove zveze,
 • 2,52 milijona za društva upokojencev in njihove zveze,
 • 63,58 milijonov za slovenski amaterski in vrhunski šport,
 • 42,58 milijonov za oskrbo invalidov v invalidskih društvih,
 • 42,70 milijonov za izvajalce socialnovarstvenih programov (programi duševnega zdravja, preprečevanja nasilja in alkoholizma, pomoč brezdomcem, varne hiše, medgeneracijski centri itd.),
 • 6,35 milijonov za škofijske Karitas in njihove zavode ter društva
 • 11,17 milijonov za Rdeči križ Slovenije in njegova območna združenja po celi državi,
 • 19,90 milijonov za katoliške osnovne in srednje šole, vrtce in študentske domove,
 • 13,20 milijonov za vse ostale nevladniške vrtce in šole.

Največ javnih sredstev so v 2019 prejeli Rdeči križ Slovenije (6,11 mio evrov), Društvo distrofikov Slovenije (5,78 mio evrov) in Zavod sv. Stanislava (5,21 mio evrov). Najmanj so dobili Območno društvo vojnih invalidov Grosuplje (1,08 evra), ustanova za razvoj Lipniške doline (1,08 evra) in Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije (2,27 evra). Prvih 100 nevladnih organizacij, ki so v letu 2019 prejela največ sredstev, najdete tukaj.

 

Porazdelitev javnega financiranja nevladnih organizacij glede na status delovanja v javnem interesu

 

 

 

 

 
 

Podatki kažejo, da so tiste nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu, zelo uspešne pri pridobivanju javnih sredstev. Mednje sodijo vse tiste, ki so z odločbo pridobile status delovanja v javnem interesu (npr. društva s statusom društva v javnem interesu) ali za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu (npr. dobrodelne ustanove). Kljub temu, da gre zgolj za 24,61 % vseh nevladnih organizacij, so te v 2019 prejele 82,33 % vseh sredstev, ki so jih ministrstva nakazala nevladnim organizacijam (106,61 mio od 129,49 mio evrov). Na občinskem nivoju je njihov delež nekoliko nižji, saj so prejele 72,58 % vseh občinskih javnih sredstev, ki so bila nakazana nevladnim organizacijam (85,74 mio od 118,14 mio evrov).

 
 
 
 
Vir: KPKAJPESMNZ