prihodki nvo

K NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Višina prihodkov NVO 2009 in 2019–2022 v EUR

  2009 2019 2020 2021 2022
društva, zveze društev    515.201.010 659.407.904 556.787.986 661.939.140 790.083.948
zavodi     179.821.466 315.460.268 328.815.612 424.234.690 397.561.073
ustanove     7.747.331 11.819.711 8.425.242 9.637.947 17.227.193
skupno število   702.769.807 986.687.883 894.028.840 1.095.811.777 1.204.872.214
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Prihodki nevladnih organizacij so v zadnjih letih kljub ekonomski in gospodarski krizi rasli vse do leta 2020, ko so bili prvič nižji kot leto poprej. Prihodki društev so se v 2011 in 2013 znižali glede na leto poprej, od tedaj dalje pa rastli in so v 2016 že presegli višino pred znižanji. V letih 2018 in 2019 so se nekoliko povečali, nato pa v 2020 padli za 15,56%.  V letu 2022 so se povečali za 19,36% glede na leto poprej. Zavodi so imeli upad prihodkov edino v 2012, a so že v 2013 imeli višje prihodke kot pred krizo. Upad prihodkov pa zavodi beležijo tudi v 2022 in sicer za 6,29%Prihodki ustanov so se zmanjšali v 2011 in 2014 glede na leto poprej in so šele v 2015 imele višje prihodke kot pred krizo. V 2016 in 2017 je pri ustanovah spet sledil padec prihodkov, in sicer pod nivo iz leta 2009 in je šele v 2018 in 2019 zopet višji kot pred krizo. Leta 2020 so imele ustanove upad prihodkov, in sicer za nekaj več kot 28%. V 2021 so se prihodki ustanov povečali za 14,39%, raven iz leta 2019 pa so presegli v letu 2022.

Porazdelitev prihodkov med NVO glede na njihovo obliko

 
 
 

Več kot dve tretjini vseh prihodkov nevladnih organizacij ustvarijo društva, sledijo jim zavodi in ustanove. Kljub temu, da zavodi predstavljajo zgolj 12,89 % vseh nevladnih organizacij, ustvarijo kar 33 % vseh prihodkov. Visok delež ustvarjenih prihodkov zavodov se odraža tudi v tem, da zavodi zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v nevladnem sektorju.

 

 

 
 

Če primerjamo povprečen prihodek nevladne organizacije glede na njeno obliko, je ta najvišji pri zavodih, saj znaša slabih 118.000 evrov. Povprečni prihodki ustanov in društev so precej nižji, in sicer ima posamezna ustanova povprečno nekaj več 71.000 evrov prihodkov, društvo pa nekaj več kot 35.000 evrov. Povprečen prihodek na nevladno organizacijo znaša 46.031 evrov.

Struktura nevladnega sektorja glede na prihodke v 2022

prihodkovni razred v EUR število NVO %
0 4.673 17,85
1 - 5.000  8.743 33,40
5.001 - 50.000  9.451 36,11
50.001 - 100.000  1.516 5,79
100.001 - 200.000  828 3,16
200.001 - 500.000  601 2,30
500.001 - 1.000.000  202 0,77
> 1.000.000 161 0,62
skupaj 26.175  

Kljub temu, da ima statistično gledano v povprečju vsaka nevladna organizacija nekaj čez 46.000 evrov prihodkov letno, je dejanska razdelitev prihodkov drugačna. Kar 17,85 % nevladnih organizacij v 2022 ni imelo nobenih prihodkov, še dodatnih 33,40 % pa nižje od 5.000 evrov. Samo 12,64 % nevladnih organizacij je imelo več kot 50.000 evrov prihodkov.

 

Vir: AJPES, STAT