prihodki nvo

K NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Višina prihodkov NVO 2009 in 2017–2020 v EUR

  2009 2017 2018 2019 2020
društva, zveze društev    515.201.010 600.175.478 618.394.874 659.407.904 556.787.986
zavodi     179.821.466 265.966.501 291.356.165 315.460.268 328.815.612
ustanove     7.747.331 7.277.948 8.222.572 11.819.711 8.425.242
skupno število   702.769.807 873.419.927 917.973.611 986.687.883 894.028.840
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Prihodki nevladnih organizacij so v zadnjih letih kljub ekonomski in gospodarski krizi rasli vse do leta 2020, ko so bili prvič nižji kot leto poprej. Prihodki društev so se v 2011 in 2013 znižali glede na leto poprej, od tedaj dalje pa rastli in so v 2016 že presegli višino pred znižanji. V 2018 so se povečali za 3,04 %, v 2019 pa za 6,63 %, nato pa v 2020 padli za 15,56%.  Zavodi so imeli upad prihodkov edino v 2012, a so že v 2013 imeli višje prihodke kot pred krizo. Prihodki ustanov so se zmanjšali v 2011 in 2014 glede na leto poprej in so šele v 2015 imele višje prihodke kot pred krizo. V 2016 in 2017 je pri ustanovah spet sledil padec prihodkov, in sicer pod nivo iz leta 2009 in je šele v 2018 in 2019 zopet višji kot prek krizo. Leta 2020 so imele ustanove upad prihodkov, in sicer za nekaj več kot 28%. 

Nevladni sektor je v letu 2020 ustvaril 894 milijona evrov. Ekonomska moč slovenskega nevladnega sektorja je tako v 2020 enaka:

  • 169 % slovenskega kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva skupaj (po podatkih statističnega urada je sektor ustvaril 530,2 milijonov)
  • 104 % slovenskega poslovanja z nepremičninami (855,8 milijonov)
  • 95 % slovenske kulture, športa in igralništva (936,6 milijonov)
  • 61 % slovenskega gostinstva (1.464,3 milijonov)
  • 17 % slovenskega zavarovalništva (5.362,2 milijonov)
  • 14 % slovenskega gradbeništva (6.337,4 milijonov)

Porazdelitev prihodkov med NVO glede na njihovo obliko

 
 
 

Več kot dve tretjini vseh prihodkov nevladnih organizacij ustvarijo društva, sledijo jim zavodi in ustanove. Kljub temu, da zavodi predstavljajo zgolj 12,49 % vseh nevladnih organizacij, ustvarijo kar 36,78 % vseh prihodkov. Visok delež ustvarjenih prihodkov zavodov se odraža tudi v tem, da zavodi zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v nevladnem sektorju.

 

 

 
 

Če primerjamo povprečen prihodek nevladne organizacije glede na njeno obliko, je ta najvišji pri zavodih, saj znaša nekaj več kot 98.500 evrov. Povprečni prihodki ustanov in društev so precej nižji, in sicer ima posamezna ustanova povprečno nekaj več 35.100 evrov prihodkov, društvo pa nekaj več kot 24.000 evrov. Povprečen prihodek na nevladno organizacijo znaša 33.455,41 evrov.

Struktura nevladnega sektorja glede na prihodke v 2020

prihodkovni razred v EUR število NVO %
0 5.167 19,30
1 - 5.000  10.702 39,97
5.001 - 50.000  8.498 31,74
50.001 - 100.000  1.023 3,82
100.001 - 200.000  658 2,46
200.001 - 500.000  477 1,78
500.001 - 1.000.000  128 0,48
> 1.000.000 119 0,44
skupaj 26.772  

Kljub temu, da ima statistično gledano v povprečju vsaka nevladna organizacija nekaj čez 33.400 evrov prihodkov letno, je dejanska razdelitev prihodkov drugačna. Kar 19,30 % nevladnih organizacij v 2020 ni imelo nobenih prihodkov, še dodatnih 39,97 % pa nižje od 5.000 evrov. Samo 8,98 % nevladnih organizacij je imelo več kot 50.000 evrov prihodkov.

 

Vir: AJPES, STAT