odhodki nvo

Kot NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava. Spodnja tabela prikazuje vrsto, višino in delež posameznih odhodkov nevladnih organizacij.

 

Višina odhodkov nevladnih organizacij 2019 v EUR

  stroški materiala stroški storitev stroški dela finačni odhodki drugi stroški skupaj
društva, zveze društev 85.408.616 (13,30 %) 376.582.720 (58,64 %) 98.314.403 (15,31 %) 2.819.149 (0,44 %) 79.084.427 (12,31 %) 642.209.315
zavodi 26.348.130 (8,65 %) 126.275.202 (41,47 %) 127.558.839 (41,89 %) 1.005.895 (0,33 %) 23.295.818 (7,65 %) 304.483.885
ustanove 231.016 (1,96 %) 5.933.838 (50,38 %) 1.697.879 (14,42 %) 38.108 (0,32 %) 3.877.389 (32,92 %) 11.778.229
skupaj 111.987.762 (11,68 %) 508.791.759 (53,08 %) 227.571.121 (23,74 %) 3.863.152 (0,40 %) 106.257.634 (11,09 %) 958.471.429

Nevladne organizacije so v 2019 več kot polovico (53,08 %) svojih odhodkov namenila za plačilo storitev in cca. petino (23,74%) za stroške dela, pri čemer slednji zajemajo tako stroške za zaposlene kot tudi stroške drugih oblik dela (npr. dela prek avtorske ali podjemne pogodbe). Stroški dela so bili najvišji pri zavodih, ki imajo tudi sicer najvišji delež zaposlenih delavcev. Delež finančnih odhodkov (to so npr. obresti od prejetega posojila) je nižji od pol odstotka (0,40 %) vseh odhodkov.

 

Grafični prikaz strukture odhodkov NVO (2019)

 Vir: AJPES