odhodki nvo

Podatkih o odhodkih društev zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o društvih pa podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava. Spodnja tabela prikazuje vrsto, višino in delež posameznih odhodkov nevladnih organizacij.

 

Višina odhodkov nevladnih organizacij 2017 v EUR

  stroški materiala stroški storitev stroški dela finačni odhodki drugi stroški skupaj
društva, zveze društev 78.694.378
(13,64 %)
338.790.192
(58,73 %)
77.051.801
(13,36 %)
2.375.037
(0,41 %)
79.984.244
(13,86 %)
576.895.653
zavodi 24.513.418
(9,47 %)
110.346.118
(42,64 %)
103.943.525
(40,17 %)
1.138.160
(0,44 %)
18.847.147
(7,28 %)
258.788.368
ustanove 816.759
(11,16 %)
2.315.042
(31,63 %)
1.459.627
(19,94 %)
22.426
(0,31 %)
2.704.535
(36,96 %)
7.318.388
skupaj 104.024.555
(12,34 %)
451.451.351
(53,55 %)
182.454.954
(21,64 %)
3.535.623
(0,42 %)
101.535.927
(12,04 %)
843.002.409

Nevladne organizacije so v 2017 več kot polovico (53,55 %) svojih odhodkov namenila za plačilo storitev in cca. petino (21,64%) za stroške dela, pri čemer slednji zajemajo tako stroške za zaposlene, kot tudi stroške drugih oblik dela (npr. dela prek avtorske ali podjemne pogodbe). Stroški dela so bili najvišji pri zavodih, ki imajo tudi sicer najvišji delež zaposlenih delavcev. Delež finančnih odhodkov (to so npr. obrsti od prejetega posojila) so manj kot pol odstotka (0,42 %) vseh odhodkov.

 

Grafični prikaz strukture odhodkov NVO (2017)

 Vir: AJPES