V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi je prišlo šest prijav upravičenih nevladnih organizacij in šest kandidatur. Štiri prijave so bile zavržene, saj predlagatelji niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v postopku.

V postopku izbora se izbira pet predstavnikov nevladnih organizacij, in sicer dva predstavnika organizacij s področja ohranjanja narave in trije predstavniki s področij, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med katerimi mora biti imenovan vsaj en predstavnik s področja kmetijstva in vsaj en s področja zaščite živali.

Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave, so predlagale sledeče kandidate (za predstavitev kandidata kliknite ime):

predlagatelj: Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Tomaž Ogrin že več let sodeluje z AAG v postopkih obravnave upravljanja z velikimi zvermi pri pripravi pripomb na gradiva državnih institucij (ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS za okolje, državni svet in odbori, odbori državnega zbora), ko so v javni razpravi (odloki o odstrelu, strategija upravljanja z medvedom idr.) ali na posebna vabila teh inštitucij.

 • Udeležuje se razpisanih posvetov in konferenc državnih inštitucij na to tematiko z razpravami in predavanj strokovnjakov s tega področja.
 • Nastopa kot vabljen gost na radiu in televiziji na to tematiko.
 • Sodeluje pri pripravi gradiv za postopke na sodiščih pri obravnavi te tematike, tudi s proučevanjem mednarodnih predpisov in konvencij.
 • Proučuje gradiva strokovnih inštitucij, ki so bila objavljena na to tematiko v okviru mednarodnih projektov (SloWolf, Life DinAlp Bear, naselitev risa in drugi) ali drugje, s ciljem čim bolj spoznati strokovne argumente ustreznih strok.
 • Obiskuje posamezne kraje in ljudi, ki več povedo o dogajanju in izkušnjah ter potrebnem sobivanju z divjimi zvermi
 • Sodeluje z nekaterimi drugimi organizacijami na to tematiko
 • Objavlja prispevke v medije na to tematiko.

predlagatelj: Društvo Dinaricum

Žan Kuralt, mag. ekol. biod., je dolgoletni član društva, kjer se je udejstvoval pri mnogo projektnih aktivnostih vezanih na raziskovanje in upravljanje z velikimi zvermi (SloWolf, DinAlpBear, Pastirstvo..., Monitoring volka v Sloveniji in druge), s svojim znanjem in kritičnim pristopom do upravljanja, predstavlja dobrega sogovorca in zagovornika, ki se bo zavzemal za strokovna stališča nevladnih organizacij v delovni skupini.

 • Zaposlen kot mladi raziskovalec/asistent na Katedri za ekologijo in varstvo okolja, Oddelka za Biologijo, Biotehniške fakultete (UL)
 • Koordinator popisa teritorialnih volkov z izzivanjem tuljenja v Sloveniji
 • Soavtor poročil projektov Spremljanje varstvenega stanja volka v Sloveniji od 2016-2019, Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala zlatega šakala (Canis aureus) v Sloveniji CRP 2018
 • Sodelovanje pri projektih Life SloWolf, Life DinAlpBear, Life WolfAlps, CarnivoraDinarica
 

Ker sta bila predlagana samo dva kandidata nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, iščeta pa se ravno tako dva predstavnika, bosta oba kandidata avtomatično imenovana za predstavnika, in se javna predstavitev oziroma volitve ne bodo izvedle.

 

Za predstavnike NVO s področij, ki jih pokriva MKGP, so organizacije predlagale sledeče kandidate:

predlagatelj: Društvo za dobrobit živali AniMa

Nevenka Lukić Rojšek dobro poznata ukrepe okoljske oziroma kmetijske politike ter slovensko in evropsko zakonodajo s področja problematike upravljanja z velikimi zvermi.
V Društvu za dobrobit živali AniMa je zadolžena za problematiko prostoživečih živali, v zadnjem času se ukvarja predvsem s problematiko velikih zveri. S prenosom znanja in z iskanjem dobih praks ozavešča slovensko javnost. V namene ozaveščanja javnosti o problematiki velikih zveri v Sloveniji je na strani društva AniMa objavila nekaj prispevkov:

 • Kdo se boji volka?, https://animals-matter.com/3008-2/
 • ZAŠČITEN KOT KOČEVSKI MEDVED? NE, HVALA, https://animals-matter.com/zasciten-kot-kocevski-medved-ne-hvala/
 • Odnos človeka do volka – 1. del, https://animals-matter.com/odnos-cloveka-do-volka-1-del/
 • Odnos človeka do volka – 2. del, https://animals-matter.com/odnos-cloveka-do-volka-2-del/
 • Medved plača s kožo, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1074467702750202&id=410242992506013
 • Kolumna: Medvedi in volkovi naša naravna in kulturna dediščina, https://www.pesmojprijatelj.si/clanek/kolumna-medvedi-in-volkovi-nasa-naravna-in-kulturna-dediscina
 • Varovanje drobnice pred volkovi in medvedi ter dobre prakse, https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1095765120620460&type=3
 • Sodišče EU podalo mnenje o dovoljenjih za lov na volkove, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1093579534172352&id=410242992506013
 • Zlati šakal je koristna žival, https://animals-matter.com/zlati-sakal-je-koristna-zival/?fbclid=IwAR1WE4zpviEoLG9Uf3BHdwL_Y_o-LdyAu7HRCKAIH7KJWD48Ym2SdPGNQF8
 • Lov: trofeja in dober zaslužek, https://www.facebook.com/pg/AnimalsmatterSLO/photos/?tab=album&album_id=1088100741386898
 • Populacija divjadi in velikih zveri v Sloveniji, https://m.facebook.com/AnimalsmatterSLO/photos/a.1067931636737142/1067931653403807/?type=3

Nevenka Lukić Rojšek je univerzitetno diplomirana politologinja mednarodnih odnosov. Diplomsko nalogo »Trajnostni razvoj v Evropski uniji« (uveljavljanje koncepta trajnostnega razvoja in zadovoljitev potreb po upoštevanju okoljskih zahtev v sektorjih in politikah EU) je pripravljala v okviru mednarodnega varstva okolja in evropskih integracij.
Na Inštitutu za ekologijo (Oddelka za promocijo trajnostnega razvoja in svetovanje) je sodelovala pri začetkih projekta Micelij: izobraževanje za trajnostni razvoj med mladimi (www.micelij.net). Pri izvedbi projekta »Zemlja, pogled z neba« je aktivno sodelovala s svetovno znanim okoljevarstvenikom in aktivistom za zaščito zveri Yann Arthus – Bertrandom.
Nekaj let je v podjetju Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o opravljala delo svetovalke na področjih regionalnega razvoja, razvoja podeželja in zaščite okolja. Sodelovala in svetovala je občinam in razvojnim agencijam v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji in Črni gori pri projektih čezmejnega vpliva. Sodelovala je pri pripravi zahtevnejših gradiv in analiz v sklopu razvojnih projektov, ki imajo vpliv na okolje in na območja zaščitenih prostoživečih živali: Strategija dolgoročnega razvoja občine Škofljica, Strategija trajnostnega razvoja turizma Medvode, Strategija trajnostnega razvoja občine Pljevlja, Strategije trajnostnega razvoja Grada Krk, Strategija trajnostnega razvoja občine Oprtalj, Strategija trajnostnega razvoja občine Punat. Pri študiji povezovanja Evropskega parka krasa s turističnimi, kulturnimi, naravnimi in drugimi potenciali krasa ter umeščanje EPK v evropski prostor je bila zadolžena za svetovanje pri pripravi predlogov načrtov upravljanja zavarovanega območja.
Nevenka je v Odseku za razvojne projekte MOL opravljala delo pomočnice koordinatorice evropskega projekta Civitas Elan. Njeno delo je zajemalo koordinacijo dela in dogodkov za 45 partnerskih organizacij iz Portugalske, Češke, Hrvaške, Belgije Slovenije. Na projektu je aktivno sodelovala z Evropskimi komisarji za tehnološki razvoj (s poudarkom na okolju in učinkoviti rabi virov), razvijala nove vsebine in aktivnosti projekta ter svetovala pri pripravi in izpeljavi ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in zaščito narave.

predlagatelj: Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski

Rojena 6. 9. 1989, absolventka Veterinarske fakultete v Ljubljani. Ustanovna članica društva Lajka (2009), že enajsto leto ena najbolj aktivnih članic društva. Poleg velikega angažiranja za pomoč brezdomnim živalim izkazuje tudi velik interes za zaščito okolja in ohranjanje biodiverzitete v njem. V okviru VF se je udeležila več kongresov na temo dobrobiti živali, ima tudi široko znanje na področju zaščite prostoživečih vrst, ki ga je pridobila tekom študija, pa tudi sama pridobiva informacije s pomočjo strokovne literature, interneta in praktičnega pristopa.

predlagatelj: Društvo za zaščito živali Ljubljana

Nina Bakovnik je magistra prava, zaposlena v odvetniški pisarni, z večletnimi izkušnjami s projektnim delom in zagovorništvom v NVO sektorju (Mladinski svet Ljubljane, Mladinski svet Ajdovščina, Mladinski svet Slovenije). V Društvu za zaščito živali Ljubljana prostovoljno sodeluje tretje leto. Področju velikih zveri se bolj posveča približno eno leto. V tem času je sodelovala na delavnicah mednarodnega projekta LIFE "EuroLargeCarnivores", se udeležila več predavanj o rjavem medvedu, volku in risu (v organizaciji Biotehniške fakultete in Zavoda za gozdove), ter se v imenu Društva za zaščito živali Ljubljana udeleževala širših posvetovanj deležnikov v procesu priprave Strategije upravljanja rjavega medveda v Sloveniji 2019-2028. Od 24. 6. 2019 je imenovana tudi v Delovno skupino za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi pri Ministrstvu za okolje in prostor kot predstavnica Društva za zaščito živali Ljubljana (gre za predhodnico nove Skupine za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi) in je trenutno začasna predstavnica Društva v novi Skupini za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi.

predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

Kandidat je predsednik odbora za zveri pri zvezi društev rejcev drobnice. V omenjeni funkciji koordinira delovanje odbora in aktivnosti, koordinira in udeležuje se vseh aktivnosti v zvezi z upravljanjem velikih zveri. Je živinorejec, ki že živi na robnem območju pojavljanja zveri in tako izredno dobro pozna problematiko. Ukvarja se z možnostmi primerne zaščite živali in analizo pojavljanja škodnih primerov.

 

Javna predstavitev kandidatk in kandidatov bo potekala v četrtek, 10. 10. 2019, ob 11. uri v sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37 v Ljubljani.

 

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

Ohranjanje narave

 • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave
 • Društvo Dinaricum
 

Področja, ki jih pokriva MKGP:

 • Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
 • Društvo za dobrobit živali AniMa
 • Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
 • Društvo za zaščito živali Ljubljana