Razpisujemo postopek izbora petih predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavniki) v Skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi. Podaljšan rok za prijavo je v ponedeljek, 30. 9. 2019, do 12. ure.

Razpisujemo postopek izbora štirih predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavniki) v Skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi.

DODANO DNE 23. 9. 2019
 
Na prošnjo več nevladnih organizacij smo rok za prijavo podaljšali za en teden, in sicer je nov rok za prijavo do 30. septembra 2019 do polnoči.
 

DODANO DNE 19. 9. 2019

CNVOS je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejel poziv k imenovanju petih predstavnikov NVO v Skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi, in sicer:

  • dveh predstavnikov NVO s področja ohranjanja narave
  • treh predstavnikov NVO s področja kmetijstva (oziroma področij politik, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Dne 19. 9. 2019 smo od naročnika postopka (Ministrstvo za okolje in prostor) prejeli naročilo, da naj se poleg sprva štirih načrtovanih predstavnikov NVO imenuje še  dodatnega predstavnika v skupino z namenom, da bolje zagotovi zastopanje različnih deležniških skupin med NVO, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tako NVO, ki delujejo na področju kmetijstva (reje živali ipd.) kot NVO, ki se ukvarjajo s področjem zaščite živali.

V postopku bodo torej poleg dveh predstavnikov s področja ohranjanja narave skupaj imenovani trije predstavniki NVO s področij, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri čemer mora biti med njimi imenovan vsaj en predstavnik NVO s področja zaščite živali in vsaj en predstavnik NVO s področja kmetijstva. To pomeni, da v skupino ne morejo biti imenovani trije predstavniki s področja kmetijstva ali trije predstavniki s področja zaščite živali, tudi če bi prejeli najvišje število glasov. Ravno tako morajo kandidati za predstavnike v primeru imenovanja s soglasjem zagotoviti, da je med tremi predstavniki imenovan vsaj eden s področja zaščite živali in vsaj eden s področja kmetijstva.

Skupina  bo imela naslednje naloge:

  • sodelovanje ter predlaganje ukrepov za omogočanje sobivanja velikih zvezi s človekom v kulturni krajini,
  • podajanje strokovnih stališč in predlogov za izvajanje nalog in ukrepov, ki jih mora RS sprejeti in izvajati za ohranitev velikih zveri na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb in predpisov, ki urejajo varstvo ogroženih živalskih vrst;
  • podajanje stališč do strokovnih predlogov za poseganje v populacijo velikih zveri;
  • sodelovanje pri pripravi predpisov v zvezi z ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem velikih zveri;
  • sodelovanje pri izvajanju nalog in ukrepov, ki jih mora RS sprejeti in izvajati za ohranitev velikih zveri na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb in slovenskih predpisov.
 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku izbora predstavnika NVO s področja kmetijstva so nevladne organizacije, ki imajo na dan oddaje vloge podeljen status NVO v javnem interesu na enem od področij, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in ki se ukvarjajo s problematiko velikih zveri.

 

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku izbora predstavnika NVO s področja ohranjanja narave so nevladne organizacije, ki imajo na dan oddaje vloge podeljen status NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave in se ukvarjajo s problematiko velikih zveri.

 

Upravičena organizacija v tem postopku izbora ne more biti organizacija, ki bo predstavnika v predmetno delovno skupino že imela možnost imenovati neposredno na podlagi poziva ministrstva.

 

Vsaka organizacija lahko predlaga samo enega kandidata. NVO, ki ima status v javnem interesu tako na področju kmetijstva kot na področju ohranjanja narave, lahko predlaga kandidata le na enem področju, v primeru volitev pa lahko glasuje pri izbiri predstavnikov na obeh področjih.  

 

Kandidat za predstavnika NVO mora imeti reference s področja problematike upravljanja z velikimi zvermi in mora dobro poznati ukrepe okoljske oziroma kmetijske politike ter slovensko in evropsko zakonodajo s tega področja.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse upravičene nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije,  ki delujejo na področju problematike velikih zveri in ki imajo podeljen status NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave in/ali na enem od področij politik, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka so roki, ki jih določa Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, skrajšani.

Spremenjeni rokovnik (z dne 23. 9. 2019) za izvedbo postopka je sledeč:

13. 9. 2019 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
30. 9. 2019 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev (prvotni rok 23. 9. 2019 je bil podaljšan)
2. 10. 2019 - rok za dopolnitev prijav
3. 10. 2019 ob 12:00 - seja komisije za pregled prijav
3. 10. 2019 - objava seznama upravičencev in kandidatov
10. 10. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
10. 10. 2019 - začetek volitev (pogojno)
14. 10. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
15. 10. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja problematike upravljanja z velikimi zvermi.

 

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

 

Postopek v imenu CNVOS vodi komisija, ki je bila imenovana na podlagi prvega odstavka 6. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij in jo sestavljajo:

  • Monika Kostanjevec, vodja postopka,
  • Veronika Vodlan, članica komisije,
  • Matej Verbajs, član komisije.
 

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Po novem Poslovniku postopka izbora (sprejet 28. februarja 2019) lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

 

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 23. 9. 2019 do 12.00.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA 

 

 

Sklep o začetku postopka

 

Poziv nevladnim organizacijam