Državni zbor je  2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta kot ukrep blaženja posledic epidemije določa tudi državno kritje nadomestil za bolniško odsotnost delavca od prvega dne bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.

Glede na precej nejasnosti v zakonu in dnevnem spreminjanju stališč in razlag pristojnih ministrstev bomo članek v prihodnje po potrebi še dopolnjevali.

Dopolnjeno 4. 5. 2020: priprava in posredovanje zahtevka za refundacijo: Covid-19 zahtevek in navadni zahtevek

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) kot ukrep blaženja posledic epidemije in nižanja stroškov delodajalcev določa tudi posebna pravila glede kritja bolniških nadomestil zaposlenim delavcem. Določeno je, da ste za delavca, ki je nezmožen za delo iz zdravstvenih razlogov (je torej na bolniški), upravičeni do  povračila nadomestila plače že od prvega dne njegove bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.

Država pri tem povrne nadomestila za bolniški stalež za bolniško, od uveljavitve ZIUZEOP dalje (od 11. aprila 2020) in najdlje do razglasitve prenehanja epidemije (kar s sklepom ugotovi vlada). Vsakem primeru možnost povračila velja za bolniške najdlje do  31. maja 2020. Če epidemija do 15. maja še ne bo preklicana, pa ugodnost velja do konca junija 2020.

Pri tem ni posebnega pogoja, da je bolniška odsotnost delavca povezana z virusom COVID-19, pač pa zajema kakršno koli bolniško odsotnost (torej tudi npr. zaradi zloma roke ali noge).

Nadomestilo za bolniško odsotnost delavcu morate še vedno obračunati in izplačati sami, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo nadomestilo refundiral na podlagi zahteve (t.i. Covid-19 zahtevek), ki se vloži elektronsko na spletni strani ZZZS v obliki Excel ali PDF datoteke. Za pripravo zahtevka lahko uporabite Excelov pripomoček, ki ga je pripravil ZZZS za dejanski oziroma fiksni obračun, ali pa zahtevek, ki mora vsebovati podatke, ki so navedeni na zadnjem zavihku Excelovega pripomočka, ki ga pripravite iz svojega programa za obračun plač ter ga posreduje v PDF datoteki.

Zahtevo za refundacijo morate posredovati zavodu najkasneje do 30. septembra 2020, sicer pravico do refundacije izgubite.

Je pa ZIUZEOP rok za refundacijo nadomestila s strani zavoda podaljšal in sicer zavod povrne izplačano nadomestilo v roku 60 dni od prejete zahteve (in ne več 30 dni kot doslej).

Zavod za zdravstveno varstvo refundira nadomestilo v višini, kot ste jih obračunali in izplačali delavcu na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kar pomeni 80 % plače delavca v preteklem mesecu.

Opisana pomoč države se ne nanaša na primere, ko je delavcu odrejena karantena. Več o tem, kako ravnati, ko je delavec v karanteni, najdete tukaj.

Če je delavec tudi od 31. delovnega dne zadržanosti od dela zaradi bolezni, poklicne bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela ali poškodbe pri delu še vedno v bolniškem staležu, morate prav tako izplačati nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar morate za to obdobje začasne nezmožnosti za delo vložiti ločen refundacijski zahtevek, ki se je že do sedaj uporabljal za obračune za nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (navadni zahtevek).

Nespremenjena ostaja tudi refundacija zahtevka vloženega zaradi zadržanosti od dela zaradi nege, spremstva, izolacije, transplantacije, usposabljanja za rehabilitacijo ali poškodbe, nastale pri aktivnostih iz 18. člena ZZVZZ. Do refundacije izplačanega nadomestila plače ste upravičeni od prvega dne zadržanosti od dela, vložiti pa morate refundacijski zahtevek, ki se je že do sedaj uporabljal za obračune za nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (navadni zahtevek).