Delavec vas mora o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo na njegovo delo ali odsotnost z dela redno obveščati. To pomeni, da vas mora takoj obvestiti, če mu Ministrstvo za zdravje z odločbo odredi karanteno. Delavec je tudi v tem primeru upravičen do plače oziroma nadomestila plače. To velja tudi, če ste mu pred tem odredili začasno čakanje na delo ali pa delo na domu.

Dopolnjeno dne 10. 7. 2020: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) določa ponovno povračilo nadomestila s strani države od 11. julija do 30. septembra 2020

Kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in delo lahko dela na domu?

Če je delavcu z odločbo Ministrstva za zdravje odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti, in sicer najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene. Prav tako vam mora delavec v treh delovnih dneh od prejema odločbe o karanteni to tudi posredovati.

Če delavec še ne dela na domu, preverite, ali mu lahko to odredite. Lahko mu odredite delo na domu v okviru njegovih delovnih nalog. Postopek smo pojasnili tukaj. Ali pa mu odredite opravljanje drugega dela na domu, pri čemer v odredbi jasno zapišite njegove nove naloge.  

Če je delavec v karanteni in mu je omogočeno delo na domu, mu pripada celo plačilo, kot določeno po pogodbi o zaposlitvi. V času, ko opravlja delo doma pa ni upravičen do povračila stroškov prevoza na in z dela, saj teh stroškov zaradi dela doma nima.

Kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in svojega dela ne more opravljati na domu?

Če je delavcu z odločbo Ministrstva za zdravje odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti, in sicer najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene. Prav tako vam mora delavec v treh delovnih dneh od prejema odločbe o karanteni to tudi posredovati. Če delavcu, ki mu je odrejena karantena zaradi epidemije, dela na domu ne morete odrediti, to pomeni, da je od dela upravičeno odsoten. V tem primeru lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za povračilo nadomestila njegove plače. To omogoča sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV).

Vlogo morate oddati elektronsko, preko portala ZRSZ za delodajalce. Vlogi morate priložiti kopijo odločbe Ministrstva za zdravje in izjavo, da delavcu ni mogoče organizirati dela na domu. Izjava bo vključena v elektronsko vlogo, morali jo boste le potrditi. V primeru, da gre za delavca, ki je odšel v rdečo državo zaradi osebnih okoliščin, morate vlogi priložiti tudi njegovo izjavo.

Vlogo za povračilo nadomestila plače morate vložiti v 30 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Upravičenost do povračila nadomestila plače traja do 30. septembra 2020.  Zavod RS za zaposlovanje bo o upravičenosti odločil z odločbo v 30 dneh od popolne vloge.

Delavcu za obdobje, ko je v karanteni in ne more opravljati svojega dela, pripada nadomestilo. Višina nadomestila je odvisna od razloga odreditve karantene:

Delavcu pripada nadomestilo plače v  višini 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal in je ves čas prejemal nadomestilo, mu pripada 80 % nadomestila plače v zadnjih treh mesecih. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni delal niti en mesec, mu pripada 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Delavcu pripada nadomestilo plače v  višini 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal in je ves čas prejemal nadomestilo, mu pripada 80 % nadomestila plače v zadnjih treh mesecih. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni delal niti en mesec, mu pripada 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Delavcu pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Delavcu pripada nadomestilo plače v višini 50 % povprečne mesečne plače, a ne manj kot 658,41 evrov bruto.

Delavec vam mora tudi najkasneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi z zakonom utemeljenih osebnih okoliščin (rojstvo otroka, smrt staršev ali zakonca, …).

V primeru, da delavec osebnih okoliščin ne more izkazati, ni upravičen do nadomestila plače zaradi odreditve karantene.

 

Država vam bo izplačana nadomestila plač delavcem povrnila v celoti. Povračilo bo izplačano mesečno, zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Torej, če boste nadomestilo izplačali 15. 8. 2020, boste povračilo prejeli 30. 9. 2020. Predvidevamo, da bo Zavod RS za zaposlovanje podatke za povračilo nadomestila plače preverjal na podlagi i-REK obrazcev.

Obveznosti NVO, upravičene do povračila izplačila nadomestila plače

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače morate delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za socialna zavarovanja. V nasprotnem primeru boste morali prejeta sredstva v celoti vrniti.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic.