Delavec vas mora o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo na njegovo delo ali odsotnost z dela redno obveščati. To pomeni, da vas mora takoj obvestiti v primeru, da je okužen s SARS-CoV-2 , kar dokazuje s pozitivnim testom ali mu je odrejena karantena oziroma po visoko tveganem stiku z okuženo osebo. Delavec je tudi v tem primeru upravičen do plače oziroma nadomestila plače. To velja tudi, če ste mu pred tem odredili začasno čakanje na delo ali pa delo na domu.

Dopolnjeno dne 10. 7. 2020: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) določa ponovno povračilo nadomestila s strani države od 11. julija do 30. septembra 2020

Dopolnjeno dne 16. 10. 2020: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) podaljšuje povračilo nadomestila s strani države do predvidoma 31. decembra 2020. Vlada RS lahko ukrep podaljša do 30. junija 2021

Posodobljeno dne 26. 10. 2020: NOVOST pri odrejanju karanten v času epidemije: Navodilo NIJZ za karanteno na domu delavcu posreduje specialist medicine dela, ki skupaj z organizacijo preveri in določi visoko rizične stike v organizaciji. Več si preberite tukaj.

Dopolnjeno dne 24. 12. 2020: Vlada RS je s sklepom podaljšala povračilo nadomestila s strani države do 31. marca 2021.

Posodobljeno 6. 1. 2021: izplačilo nadomestila plače v določenih primerih ne sme biti nižje od minimalne plače v RS

Posodobljeno 29. 1. 2021: Minimalna plača v letu 2021 v RS znaša 1.024,24 EUR

Posodobljeno dne 29. 3. 2021: Vlada RS je s sklepom podaljšala povračilo nadomestila s strani države do 30. junija 2021.

Kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in delo lahko dela na domu?

Če je delavcu z odločbo Ministrstva za zdravje oziroma ustnim navodilom NIJZ ali Policije odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti, in sicer najpozneje v 24 urah od odreditve karantene ter sporočiti razlog zanjo. Prav tako vam mora delavec v treh delovnih dneh od prejema odločbe oziroma potrdila o karanteni to tudi posredovati.

Če delavec še ne dela na domu, preverite, ali mu lahko to odredite. Lahko mu odredite delo na domu v okviru njegovih delovnih nalog. Postopek smo pojasnili tukaj. Ali pa mu odredite opravljanje drugega dela na domu, pri čemer v odredbi jasno zapišite njegove nove naloge.  

Če je delavec v karanteni in mu je omogočeno delo na domu, mu pripada celo plačilo, kot določeno po pogodbi o zaposlitvi. V času, ko opravlja delo doma pa ni upravičen do povračila stroškov prevoza na in z dela, saj teh stroškov zaradi dela doma nima.

Kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in svojega dela ne more opravljati na domu, prav tako pa ni  mogoče njegovega dela organizirati tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene?

Če je delavcu z odločbo Ministrstva za zdravje oziroma ustnim navodilom NIJZ ali Policije odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti, in sicer najpozneje v 24 urah od odreditve karantene ter sporočiti razlog zanjo. Prav tako vam mora delavec v treh delovnih dneh od prejema odločbe o karanteni oziroma potrdila to tudi posredovati. Če delavcu, ki mu je odrejena karantena, dela na domu ne morete odrediti oziroma njegovega dela ni mogoče organizirati tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene, to pomeni, da je od dela upravičeno odsoten. V tem primeru lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za povračilo nadomestila njegove plače. To omogoča sprejeti Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

Povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem v karanteni lahko uveljavljate za izplačila od 1. oktobra 2020. V primeru, da je delavec v karanteni že pred tem datumom in obdobje karantene traja tudi po tem datumu ter ste že vložili vlogo za povračilo nadomestila plače na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, ste upravičeni do povračila nadomestila izplačil nadomestil za celotno obdobje, torej tudi po 1. oktobru in vam ni potrebno vlagati nove vloge.

Vlogo morate oddati elektronsko, preko portala ZRSZ za delodajalce. Vlogi morate priložiti kopijo odločbe Ministrstva za zdravje oziroma potrdila NIJZ ali Policije in izjavo, da delavcu ni mogoče organizirati dela na domu. Izjava bo vključena v elektronsko vlogo, morali jo boste le potrditi. V primeru, da gre za delavca, ki je odšel v rdečo državo zaradi osebnih okoliščin, morate vlogi priložiti tudi njegovo izjavo o obstoju osebnih okoliščin

Vlogo za povračilo nadomestila plače morate vložiti v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Upravičenost do povračila nadomestila plače traja do 30. junija 2021.  Zavod RS za zaposlovanje bo o upravičenosti odločil z odločbo v 30 dneh od popolne vloge. Na podlagi odločbe, boste z Zavodom RS za zaposlovanje sklenili pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače.

Delavcu za obdobje, ko je v karanteni in ne more opravljati svojega dela, pripada nadomestilo. Višina nadomestila je odvisna od razloga odreditve karantene:

Delavcu pripada nadomestilo plače v  višini 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal in je ves čas prejemal nadomestilo, mu pripada 80 % nadomestila plače v zadnjih treh mesecih. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni delal niti en mesec, mu pripada 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal in ne sme biti nižja od minimalne plače v RS (1.024,24 EUR).

Delavcu pripada nadomestilo plače v  višini 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal in je ves čas prejemal nadomestilo, mu pripada 80 % nadomestila plače v zadnjih treh mesecih. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni delal niti en mesec, mu pripada 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal in ne sme biti nižja od minimalne plače v RS (1.024,24 EUR).

Delavcu pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Delavcu pripada nadomestilo plače v višini 50 % povprečne mesečne plače, a ne manj kot 658,41 evrov bruto.

Delavec vam mora tudi najkasneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi z zakonom utemeljenih osebnih okoliščin (rojstvo otroka, smrt staršev ali zakonca, vabilo na sodišče …).

V primeru, da delavec osebnih okoliščin ne more izkazati, ni upravičen do nadomestila plače zaradi odreditve karantene.

 

Država vam bo izplačana nadomestila plač delavcem povrnila v celoti. Povračilo bo izplačano mesečno, zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Torej, če boste nadomestilo izplačali 15. 11. 2020, boste povračilo prejeli 31. 12. 2020. Zavod RS za zaposlovanje bo podatke za povračilo nadomestila plače povračal na podlagi podanih zahtevkov (e-račun) pri ZRSZ in oddanih i-REK obrazcev pri FURS.

Obveznosti NVO, upravičene do povračila izplačila nadomestila plače

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače morate delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za socialna zavarovanja. V nasprotnem primeru boste morali prejeta sredstva v celoti vrniti.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic.