V skladu s poslovnikom izbora predstavnikov nevladnih organizacij morajo vsi predstavniki nevladnih organizacij redno poročati o svojem delu v posvetovalnih telesih. Zbrali smo poročila za obdobje od februarja do julija 2020 in jih objavili pod posameznimi delovnimi telesi.

Prejeli smo poročila za naslednja delovna telesa:

 • Delovna skupina Ministrstva za infastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Ljubljana
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Občini Škofja Loka
 • Medresorska delovna skupina za sistemsko obravnavo mladoletnikov brez spremstva
 • Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22)
 • Medresorska komisija za človekove pravice
 • Medresorska strokovna komisija za zagotavljanje pravic s področja mednarodne zaščite
 • Nacionalna koordinacijska skupina za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020
 • Nacionalna skupina za revizijo poklicnih standardov na področju naravovarstva in okoljevarstva
 • Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij
 • Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Odbor za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (»Zero Waste (nič odpadkov)« načrta)
 • Svet ministra za javno upravo za razvoj tehnologije 5G v Sloveniji
 • Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
 • Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
 • Svet za socialno ekonomijo
 • Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije
 • Usmerjevalni odbor projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev
 

Preostali predstavniki svojih poročil še niso posredovali, a verjamemo, da jih še bodo, zato bomo seznam sproti dopolnjevali.

 

Poročila o delu predstavnikov NVO