Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnik), v svet zavoda Kreativno središče Center Rog.  Rok za prijavo je 16. 6. 2021.

Mestna občina Ljubljana je ustanovila javni zavod Kreativno središče Center Rog (v nadaljevanju Center Rog), meddisciplinarni in multikulturni javni kreativni in proizvodni center, ki deluje na območju MOL kot tudi v širšem slovenskem in mednarodnem okolju. Namen zavoda je delovati na področjih kulturnega in kreativnega sektorja s poudarkom na oblikovanju, arhitekturi, vizualnih umetnostih in novih tehnologijah, spodbuja pa tudi participacijo, souporabo, krožno ekonomijo, varovanje okolja ter druga področja.

 Svet zavoda ima sedem članov, od tega štiri člane imenuje ustanovitelj izmed uglednih strokovnjakov s področja dela zavoda, enega člana na predlog Univerza v Ljubljani, enega člana na predlog delavcev zavoda in enega člana predstavnika nevladnih organizacij na predlog CNVOS.

Naloge sveta zavoda so med drugim: nadziranje zakonitosti dela in poslovanja zavoda, spremljanje, analiziranje in ocenjevanje dela zavoda, potrditev strateškega načrta, programa dela, finančnega načrta in akta o sitemizaciji delovnih mest ter nadziranje njihovega izvajanja, sprejemanje splošnih aktov zavoda, ki jih ne sprejema direktor, dajanje mnenj k imenovanju in razrešitvi direktorja in drugo. Vse pristojnosti in obveznosti sveta zavoda in njegovih članov so razvidni iz  iz akta o ustanovitvi zavoda.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na območju MOL in na področjih:

  • trajnostni razvoj in varstvo okolja,
  • oblikovanje in arhitektura,
  • mednarodno sodelovanje v kulturi, s poudarkom na medsektorskem in horizontalnem povezovanju,
  • izobraževanje in usposabljanje kulturnega in kreativnih sektorjev za mednarodno sodelovanje ali
  • krožno gospodarstvo oz. trajnostna ekonomija.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na območju MOL ter na katerem od navedenih področjih in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 Zaradi potrebe po čimprejšnjem pričetku dela sveta zavoda Center Rog, so roki, ki jih določa Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

7. 6. 2021 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
16. 6. 2021 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
21. 6. 2021 - rok za dopolnitev prijav
22. 6. 2020 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
22. 6. 2020 - objava seznama upravičencev in kandidatov
28. 6. 2020 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
28. 6. 2020 - začetek volitev (pogojno)
1. 7. 2020 - zaključek volitev (pogojno)
2. 7. 2020 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile na daljavo preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference, vključno s predstavitvijo poznavanja oziroma izkušenj s področja dela JZ Center Rog in dela sveta  JZ Center Rog, izkušenj na področju spodbujanja in promocije mednarodnega povezovanja v kulturi, poznavanja ukrepov EU na področju kulturnega in kreativnega sektorja ter znanja za pridobivanje finančnih sredstev EU ter upravljanje in promocijo mednarodnih projektov.

 Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 16. 6. 2021 do polnoči.

 Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka

Poziv NVO