Razpisujemo postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj (Z.Dej) za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je 18. julij.

CNVOS je od Stranke zelenih dejanj, Z.Dej, prejel poziv k imenovanju 10 predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalno telo Stranke zelenih dejanj za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajalo z vodstvom stranke in programskim odborom.

V stranki Z.Dej želijo oblikovati svojo politiko s pomočjo civilne družbe, tako na  lokalnem kot na državnem zakonodajnem nivoju. Želijo si rednega sodelovanja z nevladnimi organizacijami, s katerimi bodo vodili odprt dialog sodelovanja za reševanje najbolj perečih tem.

V posvetovalnem telesu bodo delovali:

 • en predstavnik NVO s področja pravno-sistemskih vprašanj okolja, narave in prostora,
 • en predstavnik NVO s področja varstva okolja in podnebnih sprememb,
 • en predstavnik NVO s področja krožnega gospodarstva,
 • en predstavnik NVO s področja urejanja prostora,
 • en predstavnik NVO s področja sociale,
 • en predstavnik NVO s področja kmetijstva,
 • en predstavnik NVO s področja starejših,
 • en predstavnik NVO s področja kulture,
 • en predstavnik NVO s področja digitalizacije in
 • en predstavnik NVO s področja migracij.

 Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so  torej nevladne organizacije, ki delujejo na področjih:

 • varstva okolja in podnebnih sprememb,
 • krožnega gospodarstva,
 • urejanja prostora,
 • sociale,
 • kmetijstva,
 • starejših,
 • kulture,
 • digitalizacije ali
 • migracij.

Če nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot volilni upravičenec na več področjih, se prijavi z enim obrazcem, na katerem označi več področij, na katerih deluje. Nevladna organizacija mora izkazati, da deluje na izbranem področju oz. področjih.

Če nevladna organizacija deluje na več področjih in želi tudi predlagati dva kandidata za dve različni področji, se prav tako prijavi z enim obrazcem, na katerem je prostor za dve prijavi kandidatov.

Vsakega kandidata se lahko v tem postopku predlaga za predstavnika le na enem področju. Če organizacije istega kandidata prijavijo na več področjih, se kandidata pozove k pojasnilu, na katerem področju želi kandidirati. Če kandidat pojasnila ne pošlje, se upošteva prva prispela kandidatura.

Upravičena organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je njeno delovanje združljivo s Programom Stranke Z.Dej,
 • da spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine določene z Ustavo RS,
 • da ni nikoli uporabljala ali spodbujala sovražnega govora v kateremkoli mediju,
 • ni bila obsojena za kaznivo dejanje,
 • da ima poravnane vse davčne obveznosti in
 • da ni v kazenskem postopku ali v postopku za davčni prekršek.

Kandidat ali kandidatka za predstavnika ne more biti oseba, ki je bila obsojena za kaznivo dejanje.

O izpolnjevanju pogojev organizacije in kandidati podajo izjavo.

Stranka Z.Dej si pridržuje pravico, da prekine sodelovanje s predstavnico oziroma predstavnikom, če ugotovi, da je predstavnik/-ca ali nevladna organizacija, ki ga/jo je predalagala, kršil/-a zgoraj navedene pogoje. Odpoved sodelovanju je izjemoma možna tudi, če bi se kadarkoli v procesu sodelovanja izkazalo, da obstajajo nepremostljive razlike med stranko Z.Dej in nevladno organizacijo, ki bi onemogočale oz. ogrožale razvoj stranke Z.Dej. 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na posameznem področju in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora lahko sodelujejo samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na katerem od navedenih področij in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Prijavnico za sodelovanje izpolnite na dnu tega dopisa.

 Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

 • 1. 7. 2021 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 18. 7. 2021 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 22. 7. 2021 – rok za dopolnitev prijav
 • 23. 7. 2021 ob 11.00 – seja komisije za pregled prijav
 • 23. 7. 2021 – objava seznama kandidatov in upravičencev
 • 2. 8. 2021 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 3. 8. 2021 - začetek volitev (pogojno)
 • 6. 8. 2021 - zaključek volitev (pogojno)
 • 9. 8. 2021 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile na daljavo, preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja, na katerem se kandidata predlaga.

Če nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot upravičenec na več področjih, se prijavi z enim obrazcem, na katerem označi več področij, na katerih deluje. Nevladna organizacija mora izkazati, da deluje na tem področju oz. področjih.

Vsakega kandidata se lahko v tem postopku predlaga za predstavnika le na enem področju. Če NVO istega kandidata predlagajo na več področjih, se kandidata pozove k pojasnilu, na katerem področju želi biti kandidat. Če kandidat pojasnila ne poda, se šteje prva prispela kandidatura.

Nevladna organizacija lahko predlaga kandidata na največ dveh različnih področjih.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije oziroma o referencah kandidatke/-a.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, lahko pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 18. 7. do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

 Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka

 

Poziv nevladnim organizacijam