Dopolnjeno dne 28. 10. 2021: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa veljavnost HAG testa za delavce, določene uporabnike in uporabo zaščitnih mask

Dopolnjeno dne 24. 9. 2021: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa nove izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT

Dopolnjeno dne 17. 9. 2021: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati v sredo, 15. septembra 2021,  spreminja do zdaj veljavna pravila o veljavnosti pogoja prebolevnosti, izpolnjevanja pogoja PCT in možnostjo samotestiranja. Od sobote, 18. septembra 2021 dalje, pa veljajo tudi nekatere nove izjeme, ko pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati, kot to ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki:

 • so polno cepljene,
 • so virus prebolele v zadnjih 6 mesecih,
 • imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja 48 ur od odvzema brisa, če se delavci v organizaciji delodajalca redno (3x) tedensko testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno (3x) tedensko samotestirajo  v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list. 

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati. Oseba, ki delo opravlja, mora že ob začetku opravljanja dela izkazovati pogoj PCT, torej imeti tudi veljavno opravljeni test.

Za delavce, ki delo opravljajo od doma izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim (3x) tedenskim samotestiranjem.

POZOR: samotestiranje mora po novem potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva), v okviru njihovega delovnega časa. Test mora delavec opraviti pred začetkom opravljanja dela. Testiranje se všteva v delovni čas.

Stroške nakupa testa nosi NVO sama.

Samotestirati se morajo tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Navodila za samotestiranje

 • Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki jo direktor oz. predsednik pooblasti, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali, na primer vsak teden v ponedeljek, sredo in petek.
 • Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:
  • datum testiranja,
  • rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
  • podpis delavca, ki se je samotestiral.
 • V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika.
 • Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

Stroške testov za samotestiranje nosi delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. To oseba dokazuje s potrdilom zdravnika, v tem primeru pa stroške HAG testiranja krije država.

POZOR: Samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela.  Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk kulturne prireditve.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu.Kako pogoj PCT izpolnjujejo uporabniki storitev?

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja nosijo uporabniki sami.

Od 1. novembra dalje velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce, …). To pomeni, da mora uporabnik, ki ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti ali cepljenja, že ob sprejemu izkazovati veljaven HAG test, ki ni starejši od 48 ur. Prav tako pa bo pri teh uporabnikih v času nastanitve potrebno izvajati redno presejalno testiranje na 48 ur. Testiranje s testom HAG mora zagotoviti organizacija sama. Sredstva za izvedbo testiranja bo povrnila država neposredno izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kjer bo opravljeno testiranje. Najlažja pot je, da se z bližnjim izvajalcem testiranj dogovorite o izvedbi testiranj za vaše uporabnike, njim pa izdate potrdilo o udeležbi v programu nastanitve. Tako potrdilo naj vsebuje vsaj podatke osebe, ki jo napotujete na testiranje, naziv in sedež organizacije in naziv socialnovarstvenega programa oziroma storitve, ki jo izvajate.

IZJEMA: Z rednim 2x tedenskim samotestiranjem lahko pogoj PCT izpolnijo tudi učenci in dijaki,  ki se udeležujejo v športnih programih,športno rekreativni dejavnosti ali obšolskih dejavnostih. Tako se lahko npr. športne vadbe v karate klubu udeležijo tudi učenci, ki se redno 2x tedensko samotestirajo. Tako samotestiranje se izvaja v domačem okolju. Osebe teste pridobijo v lekarni na podlagi potrdila NVO, da pri njih opravljajo športno vadbo.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

 • uporabnikom, ki so mlajši od 15 let,
 • uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstvo delovnih centrov),
 • v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov, humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 • v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 • v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, 
 • v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 • uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence.
 • na odprtih površinah bencinskega servisa

Pomembno: Izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ter družinske asistence, To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 • Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Če imate ločen vhod za uporabnike in delavce, obesite obvestilo na obe mesti.
 • Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 • Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Pooblaščena oseba pri tem vpogleda v enega od dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT (skeniranje QR kode, dokazilo o prebolevnosti, …). Po vpogledu se napravi zaznamek, da je bilo dokazilo preverjeno in ali je pogoj PCT izpolnjen ter datum, do kdaj je izpolnjen. Tak seznam vpogledov je lahko dostopen le tisti pooblaščeni osebi, ki te podatke potrebuje v zvezi s svojimi delovnimi nalogami.
 • Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih, strankah in tistih, ki so v okolju udeleženi občasno, morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v digitalno potrdilo, potrdilom o cepljenju/prebolevnosti ali izvidom testiranja. Več o izkazovanju pogoja lahko preberete tukaj.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi:

 • dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur)
 • digitalnega COVID potrdila s kodo QR
 • dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen)
 • dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni.