Od 8. novembra dalje ponovno velja, da stroške testiranj s hitrimi testi krije država. S tem dnem se poleg tega znižuje starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT. Pogoj PCT bo treba odslej preverjati tudi z vpogledom v osebni dokument uporabnika.

Dopolnjeno dne 9. 11. 2021: izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …)

Dopolnjeno dne 12. 11. 2021: Sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom

Kako pogoj PCT izpolnjujejo delavci v nevladni organizaciji?

Še vedno velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse druge osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki so:

 • polno cepljene,
 • bile cepljene z enim odmerkom v obdobju 6 mesecev od okužbe z virusom,
 • virus prebolele v zadnjih 6 mesecih, ali pa
 • imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja 48 ur od odvzema brisa, če se delavci v organizaciji delodajalca redno (3-krat tedensko) testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno (3-krat tedensko) samotestirajo v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list. 

Oseba, ki delo opravlja, mora pred začetkom opravljanja dela izkazovati pogoj PCT, torej imeti tudi veljavno opravljeni negativni test. Za delavce, ki delo opravljajo od doma, izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid, oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako preverjati izpolnjevanje pogoja PCT?

Preverjanje pogoja PCT izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 • Na vidnem mestu objavite obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
 • Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 • Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela oziroma vstopu v prostore organizacije. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Pooblaščena oseba pri tem vpogleda v enega od dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT (skeniranje QR kode, dokazilo o prebolevnosti, …). Po vpogledu se napravi v evidenco organizacije zaznamek, da je bilo dokazilo preverjeno in ali je pogoj PCT izpolnjen ter datum, do kdaj je izpolnjen (tako delavce, ki npr. izpolnjujejo pogoj cepljenosti, ne boste preverjali vsakič znova). Tak seznam vpogledov je lahko dostopen le tisti pooblaščeni osebi, ki te podatke potrebuje v zvezi s svojimi delovnimi nalogami.

Pogoj PCT preverjate na podlagi vpogleda v osebni dokument in:

 • dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur) ali
 • digitalnega COVID potrdila s kodo QR ali
 • dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen) ali
 • dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni ali
 • dokazilom o prebolevnosti in cepljenju z enim odmerkom v 6 mesecih od okužbe.

Pogoj PCT lahko preverjate tudi z aplikacijo NIJZ za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila, o aplikaciji smo pisali tukaj.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim tedenskim samotestiranjem na 48 ur.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu. Tudi v tem primeru, pa lahko delavec začne opravljati delo le, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Če se boste odločili, da boste v organizaciji pogoj testiranosti preverjali s testi HAG, morate delavcem določiti tudi čas in kraj testiranja (in pri tem upoštevati, da mora delavec ves čas opravljanja dela izkazovati negativen test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa). Testiranje se všteva v delovni čas. Delavec vam bo izpolnitev pogoja testiranosti dokazal z dokazilom o negativnem rezultatu testa. Pri tem imate pravico v rezultat testa (ki izkazuje tudi identiteto delavca) le vpogledati in izpolnjevanje pogoja vpisati v evidenco.

Če boste v organizaciji za delavce, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, organizirali samotestiranje, še vedno velja, da mora to potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva) in v okviru njihovega delovnega časa. Test mora delavec opraviti pred začetkom opravljanja dela. Obveznost organizacije je, da določi čas in kraj samotestiranja (in pri tem upoštevati, da mora delavec ves čas opravljanja dela izkazovati negativen test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa).   

Testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje je brezplačno

Testiranje s testi HAG, npr. v zdravstvenem domu, je za delavce in organizacijo brezplačno. Prav tako bo tudi stroške nakupa testov HAG za samotestiranje krila država, in sicer ne več kot 2,5 evra + DDV na en test. Minister za zdravje bo v prihodnjih dneh določil način povračila stroškov nakupa testov za samotestiranje oziroma protokol za dostop do brezplačnih testov za samotestiranje.

Glede na potrebe po izpolnjevanju pogoja PCT pri samem izvajanju dela v organizaciji (obisk športne prireditve z uporabnikom, prevzem službene pošte v poslovalnici ipd.) predlagamo, da se v organizaciji odločite za eno izmed možnosti testiranja (tako npr. za delavce organizirate le testiranje v zdravstvenem domu).

Navodila za izvedbo samotestiranja v organizaciji

 • Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki v oragnizaciji organizira delo, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali (na 48 ur), na primer vsak teden v ponedeljek, sredo in petek.
 • Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:
  • datum testiranja,
  • rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
  • podpis delavca, ki se je samotestiral.
 • V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika in se umakniti v samoizolacijo.
 • Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

2. Kako pogoj PCT izpolnjujejo uporabniki storitev?

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih, športnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja s testom HAG po novem znova krije država.

Za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …) velja, da mora zanje testiranje s testom HAG (tudi v primeru, ko se okužba pojavi v namestitvi) zagotoviti organizacija sama. Po pojasnilu MDDSZ z dne 9. 11. 2021 velja, da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v nastanitev ali po vrnitvi po odsotnosti, ki je trajala več kot 48 ur. To seveda ne velja, če gre za nujen primer (ko npr. strokovni delavec oceni, da lahko sicer pride do nastanka oziroma poslabšanja problematike). 

Od petka, 12. novembra dalje, velja, da se za tiste učence in dijake, ki se samotestirajo v šoli trikrat tedensko, šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Nevladne organizacije, ki izvajate te aktivnosti za učence in dijake, niste odgovorne za samotestiranje. Vam pa svetujemo, da uporabnike in njihove starše obvestite o pogoju za udeležbo.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • uporabnikom, ki so mlajši od 12 let,
 • uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstveno delovnih centrov),
 • v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov, humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 • v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 • v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, 
 • v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 • uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence,
 • na odprtih površinah bencinskega servisa,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 • če tako za uporabnike sodišč določi predsednik Vrhovnega sodišča,
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in
 • uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice

Ker izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ter družinske asistence, To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje pogoja PCT izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 • Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
 • Izpolnjevanje pogoja PCT morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v osebni dokument in digitalno potrdilo ali potrdilo o cepljenju/prebolevnosti ali izvid testiranja.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi vpogleda v osebni dokument in:

 • dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur),
 • digitalnega COVID potrdila s kodo QR,
 • dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen),
 • dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni,
 • dokazilom o prebolevnosti in cepljenju z enim odmerkom v 6 mesecih od okužbe.

Če uporabnik pogoja PCT ne izpolnjuje (in ne gre za nujno stanje), mu ne smete nuditi storitve oziroma omogočiti udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.