Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma enega predstavnika nevladnih organizacij, izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, v Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030, ki bo sodelovala pri pripravi nacionalnih izvedbenih načrtov. Predstavniki bodo začeli s pripravo prvega nacionalnega izvedbenega načrta za obdobje 2022–2025. Rok za prijavo je 2. 6. 2022 do 15.00.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nas je pozvalo k posredovanju predloga predstavnika nevladnih organizacij. Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij, izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Nacionalno koordinacijsko skupino za Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2022–2030.

Nacionalna koordinacijska skupina ReNPSV 2022–2030 bo sestavljena iz predstavnikov izvajalcev na področju socialnega varstva, predstavnikov skupin uporabnikov, predstavnikov lokalne skupnosti in različnih sektorjev države ter predstavnika Inštituta RS za socialno varstvo. Naloge Nacionalne koordinacijske skupine so seznanitev z izvajanjem Resolucije, sodelovanje pri pripravi nacionalnih izvedbenih načrtov, spremljanje njihovega izvajanja in predlaganje morebitnih korekcij in sprememb ter poročanje o izvedbi nacionalnega izvedbenega načrta Vladi RS.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki so izvajalke javnih socialnovarstvenih programov (v prijavi boste morali posredovati tudi številko pogodbe z MDDSZ).

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z vodenjem javnih socialnovarstvenih programov (je npr. vodja organizacije ali strokovna vodja programov) ali vodenjem organizacije in ima izkušnje pri urejanju položaja izvajalcev socialnovarstvenih programov.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki bo v tem postopku tako veljal za vse upravičene nevladne organizacije po tem pozivu. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju izvajanja javnih socialnovarstvenih programov, imajo za ta namen z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklenjeno pogodbo o sofinanciranju in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob temu pozivu.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 24. 5. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 2. 6. 2022 do 15.00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 7. 6. 2022 – rok za dopolnitev prijav
  • 8. 6. 2022 ob 11.30 – seja komisije za pregled prijav
  • 8. 6. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 13. 6. 2022 ob 11.00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 13. 6. 2022 – začetek volitev (pogojno)
  • 17. 6. 2022 do 15.00 – zaključek volitev (pogojno)
  • 17. 6. 2022 ob 15.30 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika upravičene organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 2. 6. 2022 do 15.00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka   Poziv NVO