Razpisujemo postopek izbora dveh stalnih predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in osmih področnih predstavnikov v Svet ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je petek, 29. 7. 2022, do 15.00.

V Svetu ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na Ministrstvu za okolje in prostor bodo:

 • en stalni predstavnik NVO za področje pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora;
 • en stalni predstavnik NVO za področje podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje voda;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje varstvo okolja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje biotska raznovrstnost;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje zavarovana območja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje urejanje prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje graditev;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje krožno gospodarstvo;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje podnebne spremembe.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih.

Če nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot volilni upravičenec na več področjih, se lahko prijavi večkrat. Prav tako lahko predlaga več kandidatov za različna področja. NVO mora izkazati, da deluje na izbranem področju oz. področjih.

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z delovanjem na področju, na katerem kandidira. Vsakega kandidata se lahko predlaga za predstavnika NVO le na enem področju. Če NVO istega kandidata prijavijo na več področjih, bomo kandidata pozvali k pojasnilu, na katerem področju želi kandidirati. Če kandidat pojasnila ne pošlje, se upošteva prva prispela kandidatura.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na delujejo na zgoraj omenjenih področjih in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 4. 7. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 29. 7. 2022 do 15.00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 3. 8. 2022 – rok za dopolnitev prijav
 • 4. 8. 2022 ob 11.00 – seja komisije za pregled prijav
 • 4. 8. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 8. 8. 2022 ob 11.00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 8. 8. 2022 – začetek volitev (pogojno)
 • 11. 8. 2022 do 15.00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 12. 8. 2022 ob 11.00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 29. 7. 2022 do 15.00.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).  Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti info@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Poziv naročnika Sklep o začetku postopka Poziv NVO