Začel se je postopek izbora enega predstavnika oz. predstavnice in enega namestnika oz. namestnice predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 23. 8. 2022 do 15:00.

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika oz. predstavnice nevladnih organizacij in 1 (enega) namestnika oz. namestnice predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020.

Omenjeni odbor se ustanavlja za potrebe spremljanja Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Na podlagi 49. člena Uredbe 1303/2013/EU in 113. člena Uredbe 508/2014/EU se odbor sestane najmanj enkrat letno in ima predvsem sledeče naloge:

 • pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev;
 • preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti;
 • organu upravljanja lahko predloži pripombe v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev;
 • lahko izda mnenje glede vseh sprememb programa, ki jih organ upravljanja predlaga;
 • v šestih mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa svetuje in potrdi merila za izbor operacij, ki bodo financirane;
 • preuči dejavnosti in učinke v zvezi z načrtom vrednotenja programa;
 • preuči ukrepe iz programa, ki se nanašajo na izpolnjevanje posebnih predhodnih pogojev;
 • preuči in potrdi letna poročila o izvajanju, preden se pošljejo Evropski komisiji;
 • preuči ukrepe za spodbujanje enakosti moških in žensk, enakih možnosti ter nediskriminacije, vključno z dostopnostjo za invalidne osebe.

Zaradi preprečevanja navzkrižja interesov se bo moral član odbora izločiti iz glasovanja pri vsaki točki dnevnega reda, ki bi lahko povzročila navzkrižje interesov, in o tem predhodno obvestiti tudi predsednika odbora.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da zainteresirane nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (tj. so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Ne glede na to, v postopku izbora ne morejo sodelovati nevladne organizacije, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano samo neposredno povabilo k imenovanju svojih predstavnikov v odbor, saj bi sicer lahko prišlo do podvajanja.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 8. 8. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 23. 8. 2022 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 24. 8. 2022 ob 10:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav, objava seznama upravičencev in kandidatov;
 • 29. 8. 2022 - rok za dopolnitev prijav ter objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
 • 6. 9. 2022 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 6. 9. 2022 - začetek volitev (pogojno)
 • 9. 9. 2022 - zaključek volitev (pogojno)
 • 12. 9. 2022 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 23.8.2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti eva.taja.cimerman@cnvos.si.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO