V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij v Svet za vključevanje tujcev je prispelo 10 upravičenih prijav nevladnih organizacij za sodelovanje in 4 popolne kandidature. Ena prijava je bila zavržena, saj organizacija ni izkazala delovanja na področju vključevanja tujcev. Javna predstavitev kandidatov bo 13. 9. 2022 ob 11.00.

V postopku izbora predstavnika v Svet za vključevanje tujcev se izbira 1 (enega) predstavnika oziroma predstavnice nevladnih organizacij in 1 (enega) namestnika oziroma namestnice v Svet za vključevanje tujcev.

Nevladne organizacije, ki delujejo na področju vključevanja tujcev, so predlagale naslednje kandidate:

Mirna Buić je od leta 2013 zaposlena na Kulturno izobraževalnem društvu PiNA v Kopru, kjer pokriva področje manjšin, migracij in vključevanja priseljencev. Tako v okviru svoje zaposlitve kot v okviru doktorskega študija si aktivno prizadeva za boljše vključevanje priseljencev in sistemske rešitve (na področju medkulturne mediacije, zaposlovanja in trga dela, financiranja, učenja jezika idr.). V okviru svojega dela vodi projekte in programe za vključevanje ter izvaja zagovorniške aktivnosti in akcije. Prav tako je koordinirala in izvajala lokalne in nacionalne ozaveščevalne ter medijske kampanje na temo migracij. V okviru svojih delovnih nalog koordinira delovne-posvetovalne skupine in pripravlja zagovorniške ter strateške dokumente. Trenutno koordinira občinsko koordinacijsko telo za migracije in vključevanje Mestne občine Koper, kjer sodeluje tudi v procesu priprave lokalne strategije za vključevanje priseljenk v lokalno skupnost. Je članica tima konzorcija FF UL, NIJZ, FSD UL, Zavod Tri in PiNA, ki izvaja nacionalno izobraževanje za medkulturne mediatorje.

Nina Arnuš je od leta 2014 zaposlena na Zavodu Tri, kjer so-vodi projekte in programe vključevanja žensk, priseljenih v Škofjo Loko:

 • Od 2018 izvajamo tečaje slovenščine za ženske priseljenke. Tečaji so postali naš program vključevanja.
 • 2017/2018 sem vodila pilotni projekt socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij na Gorenjskem, MDDSZju smo dali številne pripombe za izboljšanje programov.
 • Od istega leta izvajamo aktivnosti, ki komunicirajo s skupnostjo, da so ljudje iz drugih delov sveta tukaj in da našo skupnost lahko skupaj bogatimo. Tako pripravljamo razstave na javnih prostorih v mestu, organiziramo jezikovne kavarne, izdajamo zloženke z zgodbami priseljenk, se pojavljamo v lokalnih medijih.
 • Julija 2020 smo izdale knjižice Škofja Loka, moj novi dom v več jezikih.
 • V letu 2020 smo vzpostavili posvetovalno telo župana Svet za vključevanje, kjer s predstavnicami_ki ključnih institucij govorimo in ukrepamo, da bi bilo življenje v Škofji Loki boljše za vse.
 • V šolskem letu 2021/2022 smo sodelovale pri organizaciji in izvedbi nacionalnega izobraževanja za medkulturne mediatorke skupaj z NIJZ, UL FF - EiKA, UL FSD in KID PiNA.
 • Na koncu leta 2021 smo v Škofji Loki vzpostaviti sistem medkulturne mediacije in imamo dve medkulturni mediatorki, eno za albanski jezik in eno za makedonski jezik.
 • Nacionalni koordinator programa Obrazi migracij
 • Nacionalni koordinator mreže Fundacije Anne Lindh, osrednja mreža za sodelovanje civilne družbe v Evro-Sredozemlju
  Je direktor zavoda Povod, kjer delamo z migranti in begunci mnoge programe vključevanje in imamo dobre rezultate pri zaposlovanju. V naši ekipi so zaposleni in prostovoljci migranti in begunci, Posebno pozornost namenjamo ženskam, Moto je, da se ne delajo programi in dejavnosti za migrante ampak z njimi. 

Živa Gabaj je diplomirana socialna delavka, na Slovenski filantropiji zaposlena od leta 2008. 14 let je delala na področju vključevanja migrantov, nudila je psihosocialno pomoč in podporo ter svetovanje prosilkam in prosilcem za mednarodno zaščito, osebam s pridobljeno mednarodno zaščito ter migrantkam in migrantom drugih statusov. Pomagala je pri urejanju življenjskih situacij in nudenju pomoči pri integraciji, posredovala pri strokovnih službah, državnih institucijah in drugih organizacijah, vodila in izvajala je individualne in skupinske aktivnosti za ženske, otroke, ranljive migrante z izkušnjo mučenja, idr., izvajala organizacijo pomoči, materialne pomoči in migrantom nudila pomoč pri razvijanju socialne mreže. Vodila in koordinirala je številne projekte, v prvih letih dela v organizaciji pa je izvajala tudi zakonita zastopništva in skrbništva za otroke brez spremstva. Od meseca avgusta 2022 je vodja Programa Migracije, znotraj katerega se osredotočamo na različne vidike vključevanja migrantov/migrantk in begunk/beguncev v novo okolje ter izvajamo številne aktivnosti, ki pripomorejo k njihovi učinkovitejši vključenosti.

 

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v torek, 13. 9. 2022 ob 11. uri preko video konference.

 Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):
 • Inštitut za afriške študije
 • Kulturno izobraževalno društvo PINA
 • PIC - Pravno center za varstvo človekovih pravic in okolja
 • Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi
 • Reka Si, Zavod za trajnostno bivanje
 • SLOGA platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
 • Slovenska filantropija
 • Zavod Medgeneracijske Vzajemnosti
 • Zavod Tri
 • Zavod za globalno učenje in razvoj projektov
 • Znanstveno- raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje