Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Hrvaška za obdobje 2021-2027.  Rok za prijavo je 17. 10. 2022 do 15:00.  

V Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 bosta imenovana en (1) predstavnik in namestnik predstavnika nevladnih organizacij. V postopku lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva čezmejni program Interreg Slovenija-Hrvaška (glej poglavje 2 Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027), s poudarkom na socialni vključenosti in dostopnosti do storitev splošnega pomena (3. prednostna os – ISO 1) in na območjih podravske, pomurske, savinjske, zasavske, posavske, jugovzhodne Slovenije, obalno-kraške, osrednjeslovenske ali primorsko-notranjske regije.

Naloge odbora so opredeljene v členu 30 Uredbe Interreg. Odbor bo na ustanovni seji, ki je predvidena dne 9. 11. 2022 v Ljubljani, sprejel poslovnik sodelovanja. Predstavnik NVO bo imel v Odboru posvetovalno vlogo.

Splošni pogoji za  predstavnika v odboru so:

 • znanje angleškega jezika,
 • znanje s področja evropskih strukturnih skladov in čezmejnih programov;
 • strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v posamezen Odbor za spremljanje glede na prioritetna področja programa;
 • da ni plačan iz projekta sofinanciranega v okviru programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

Usmeritev pri izbiri predstavnikov bo tudi zagotavljanje enakosti spolov.

Program Slovenija - Hrvaška:

 • celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih;
 • ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov (aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma, zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev);
 • zdrava, varna in dostopna obmejna območja (krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo tiste NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma, ki so predlagale svoje kandidate).

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na (vsebinskem) področju, relevantnem za delo odbora (2. poglavje Interreg programa), s poudarkom na socialni vključenosti in dostopnosti do storitev splošnega pomena (3. prednostna os – ISO 1) in imajo sedež ali delujejo v regiji, ki jih pokriva odbor (podravska, pomurska, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška, osrednjeslovenska ali primorsko-notranjska).

V postopek se lahko prijavijo organizacije, ki imajo sedež ali delujejo na območju katere od regij, ki jih pokriva odbor.  

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 4. 10. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 17. 10. 2022 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 20. 10. 2022 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 21. 10. 2022 ob 15:00 – seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
 • 21. 10. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 24. 10. 2022 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 24. 10. 2022 – začetek volitev (pogojno)
 • 27. 10. 2022 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 28. 10. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno) 

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so zaradi potrebe po hitri izvedbi roki skrajšani. Seje komisije za pregled prijavnic, pregled glasovnic in javna predstavitev kandidatov za predstavnika se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela odbora (glej drugo poglavje Interreg programa), s poudarkom na socialni vključenosti in dostopnosti do storitev splošnega pomena (3. prednostna os – ISO 1).

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 17. 10. 2022 do 15.00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti eva.taja.cimerman@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nvo.pdf Priloga: Program Slovenija-Hrvaška 2021-2027