Razpisujemo postopek izbora 4 (štirih) predstavnikov nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Rok za prijavo je 16. december 2022 ob 15.00.

Poziv k imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij je na CNVOS naslovilo Ministrstvo za okolje in prostor.  

Svet, ki je obvezno posvetovalno telo ministra na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru, zlasti o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini, strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja, zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja, delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja ter posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter pobudah javnosti.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci).

Temeljni pogoj za sodelovanje NVO je, da gre za nevladno organizacijo, ki ima pridobljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Od kandidatov za predstavnike, ki jih predlagajo nevladne organizacije, se sicer pričakuje poznavanje področja varstva okolja oziroma področja dela sveta. Član Sveta ne sme biti funkcionar ali uslužbenec državnih ali občinskih organov.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 2. 2. 12. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 16. 12. 2022 do 15.00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 20. 12. 2022 – rok za dopolnitev prijav
  • 21. 12. 2022 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav;
  • 21. 12. 2022 – objava seznama upravičencev predlaganih kandidatov (po zaključku seje komisije za pregled prijav)
  • 23. 12. 2022 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 23. 12. 2022 - začetek volitev (pogojno)
  • 28. 12. 2022 - zaključek volitev (pogojno)
  • 29. 12. 2020 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev kandidatov se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela sveta.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

 Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 16. 12. 2022 do 15.00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu na področju varstva okolja, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam