Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika in enega (1) namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Madžarska za obdobje  2021-2027. Rok za prijavo je 27. 12. 2022 do 15:00.  

V Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Madžarska za obdobje  2021-2027 bosta imenovana predstavnik in namestnik predstavnika nevladnih organizacij. V postopku lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva čezmejni program Interreg Slovenija - Madžarska (glej poglavje 2 Interreg programa Slovenija - Madžarska 2021 -2027) in imajo sedež ali delujejo v regiji, ki jih pokriva Odbor (podravska in pomurska regija).

Naloge odbora so opredeljene v členu 30 Uredbe Interreg. Odbor bo na ustanovni seji, ki je predvidena v januarju 2023, sprejel poslovnik sodelovanja. Predstavnik NVO bo imel v Odboru posvetovalno vlogo.

Splošni pogoji za  predstavnika v odboru so:

 • znanje angleškega jezika,
 • poznavanje EU skladov in Interreg programov;
 • strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v posamezen Odbor za spremljanje glede na prioritetna področja programa.

Kandidat/-ka ne more biti oseba, ki je plačana iz projekta, sofinanciranega v okviru programa Slovenija – Madržarska 2021 – 2027.

Usmeritvi pri izbiri predstavnikov bosta tudi zagotavljanje enakosti spolov in zagotavljanje ustreznih sredstev za udeležbo člana na sejah Odbora (npr. potni stroški, stroški namestitve).

Program Slovenija - Madžarska:

 • boljša izkoriščenost naravnih in kulturnih vrednot s sodelovanjem v turizmu;
 • ustvarjanje oziroma krepitev lokalnega gospodarstva na podeželskih območjih prek razvoja trajnostnega turizma in povezovanja oddaljenih lokacij kulturne in naravne dediščine ter njihovo nadaljnje povezovanje z večjimi turističnimi destinacijami;
 • nadaljnji razvoj znamke »zelena in prebivanja vredna« regija čezmejnega sodelovanja.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo tiste NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma, ki so predlagale svoje kandidate).

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na (vsebinskem) področju, relevantnem za delo odbora (2. poglavje Interreg programa) in imajo sedež ali delujejo v regiji, ki jih pokriva Odbor (podravska in pomurska regija).

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 9. 12. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 27. 12. 2022 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 4. 1. 2023 do 10:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 4. 1. 2023 ob 14.00 - seja komisije za pregled prijav
 • 4. 1. 2023 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 8. 1. 2023 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 8. 1. 2023 - začetek volitev (pogojno)
 • 12. 1. 2023 ob 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 13. 1. 2023 ob 10:00- seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so zaradi potrebe po hitri izvedbi roki skrajšani. Seje komisije za pregled prijavnic, pregled glasovnic in javna predstavitev kandidatov za predsstavnika se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela odbora (glej drugo poglavje Interreg programa).

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 27. 12. 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam Interreg program Slovenija - Madžarska 2021 -2027