Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika oz. predstavnice nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnik) v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Rok za prijave je 27. 12. 2022 do 15.00. Roki so zaradi potrebe po hitrem imenovanju predstavnika skrajšani.

Naloge Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju Odbor) so opredeljene v 40. členu Uredbe (EU) 2021/1060. Odbor bo na ustanovni seji sprejel poslovnik delovanja. Vsak član Odbora ima en glas. Seznam članov Odbora bo skladno z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 javno objavljen.

Z namenom zagotovitve učinkovitega dela Odbora bomo že v postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij upoštevali naslednje usmeritve SVRK:

  • krovno poznavanje skladov EU – zaželeno je, da ima član Odbora specifična znanja s področja skladov EU in
  • načelo nepristranskosti oz. izločitev konflikta interesov imenovanih članov in njihovih namestnikov, vključno z načelom, da član Odbora ne sme biti plačan iz projekta, sofinanciranega v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Katere nevladne organizacije so upravičene za sodelovanje v postopku?

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, s katerih člani Odbora še niso imenovani. V Odboru so že zastopane invalidske in mladinske organizacije, saj sta v Odboru predstavnika teh dveh krovnih organizacij, in sicer Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Mladinski svet Slovenije. Organizacije, ki delujejo na teh dveh področjih, torej do prijave niso upravičene.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat ali kandidatka za predstavnika

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko posameznik, ki izkazuje specifična znanja s področja skladov EU in se zavezuje, da ne bo kot fizična oseba plačan iz projekta, sofinanciranega v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč (roki so zaradi potrebe po hitrem imenovanju predstavnika krajši):

19. 12. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
27. 12. 2022 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
29. 12. 2022 do 13:00 – rok za dopolnitev prijav
29. 12. 2022 ob 14:00 – seja komisije za pregled prijav
29. 12. 2022 – objava seznama upravičencev predlaganih kandidatov (po zaključku seje komisije za pregled prijav)
3. 1. 2023 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
3. 1. 2023 - začetek volitev (pogojno)
5. 1. 2023 ob 15.00 - zaključek volitev (pogojno)
5. 1. 2023 ob 16.00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev.  

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava upravičene organizacije prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 27. 12. 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO

Osnutek Uredbe Osnutek Poslovnika Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027