postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Madžarska za obdobje 2021-2027 je prispelo pet prijav nevladnih organizacij za sodelovanje v postopku izbora in dve kandidaturi za predstavnika NVO.

Upravičenci so v postopku izbora predstavnikov NVO v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Madžarska za obdobje 2021-2027 predlagali naslednja kandidata:

  • Ivan Kramberger (predlagatelj Medobčinsko društvo Sožitje Gornja Radgona),
  • Bojan Vogrinčič (predlagatelj Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje). 

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 9. 1. 2023, ob 12:00 preko video konference.

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

  • Medobčinsko društvo Sožitje Gornja Radgona,
  • Ustanova LRF Pomurje,
  • Društvo za ohranjanje kulturno- zgodovinskega izročila Prekmurja "Prekmurska Herbija",
  • Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek,
  • Zavod Bistra hiša smart house Martjanci.