postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Madžarska za obdobje 2021-2027 je prispelo pet prijav nevladnih organizacij za sodelovanje v postopku izbora in dve kandidaturi za predstavnika NVO.

Upravičenci so v postopku izbora predstavnikov NVO v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Madžarska za obdobje 2021-2027 predlagali naslednja kandidata (za predstavitev kliknite na ime):

Ivan Kramberger ima bogate izkušnje s področja delovanja in vodenja NVO. V obdobju 2015-2020 je kot nadomestni član sodeloval v Odboru za čezmejno sodelovanje SLO-HU. Sodeloval je tudi pri projektu INTERREG SLO-AUT Co_Operation v zvezi sodelovanja sil zaščite in reševanja Republike Slovenije in Avstrije. Znanje tujega jezika angleščina dokazuje z zaključkom dodiplomskega študija in opravljenimi obveznostmi.

Bojan Vogrinčič je vodja Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja (mreže več kot 470 nevladnih organizacij) in predsednik uprave LRF za Pomurje ter direktor Lokalne energetske agencije za Pomurje. Že od leta 2006 je tesno vpet v nevladni sektor - sprva je bil aktivno vključen v proces vzpostavitve lokalnih fundacij v okviru programa Dobra družba, nato pa v proces vzpostavitve podpornega okolja za nevladne organizacije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Bil je tudi eden izmed pobudnikov vzpostavitev Nacionalnega konzorcija energetskih agencij Slovenije, v okviru katerega so uspeli pridobiti podporo s strani Ministrstva za okolje in ključnih občin v regiji. Lokalna energetska agencija za Pomurje je postala tudi prva energetska agencija v Sloveniji, financirana s strani Evropske komisije. Tako LRF za Pomurje kot LEA Pomurje že več kot 15 let uspešno izvajata različne projekte - regijske, nacionalne in tudi mednarodne. Izvajanje projektov in poznavanje različnih finančnih instrumentov ter programov v praksi je ključna prednost kandidata. Bojan Vogrinčič je aktiven na področju zagovorništva, vpet na lokalni (sodelovanje z občinami, povezovanje in sodelovanje pri pripravah strategij lokalnega razvoja ipd.), regijski (aktivna vključenost v pripravo Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije za obdobje 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027, predstavnik NVO v Svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija), nacionalni (v letih 2011-2019 član v Svetu Vlade RS za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, od leta 2019 nadomestni član) ter mednarodni (predstavnik NVO v nadzornem odboru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija - Madžarska 2014-2020, član v Nacionalnem odboru za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja v programski perspektivi 2014-2020, 2021-2027) ravni. Vse to izkazuje pogoj strokovnega znanja ter poznavanja vsebinskih prioritet programov sodelovanja, prav tako pa tudi izkušnje s področja evropskih programov. Prav tako kandidat izpolnjuje pogoj poznavanja angleškega jezika. Na podlagi delovnih izkušenj pozna konkretne izzive, problematiko in težave, s katerimi se srečujejo nevladne organizacije, in sicer iz pridobljenih izkušenj na mednarodni, nacionalni, regijski in lokalni ravni ter različnih virov financiranja (Horizon 2020, ESS, ESRR, CEE Trust, Inteligent Energy Europe - EACI, SEE program, MED program, CEE program, Interreg IVC, OP IPA SI-HR, OP SI - AT, OP SI - HU, Ekološki sklad RS). V okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij se zavzema za večjo vključenost NVO v čezmejnih programih.

 

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 9. 1. 2023, ob 12:00 preko video konference.

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

  • Medobčinsko društvo Sožitje Gornja Radgona,
  • Ustanova LRF Pomurje,
  • Društvo za ohranjanje kulturno- zgodovinskega izročila Prekmurja "Prekmurska Herbija",
  • Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek,
  • Zavod Bistra hiša smart house Martjanci.