Začel se je postopek izbora predstavnika/-ce in namestnika/-ce predstavnika nevladnih organizacij v Odboru za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021-2027. 

Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika in enega (1) namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje programov AMIF, SNV in IUMV. Rok za prijavo je 11. 1. 2023 do polnoči za prijave, poslane po elektronski pošti, oziroma do 11. 1. 2023 do 15:00 za prijave, poslane po navadni pošti.  

V Odbor bosta imenovana predstavnik in namestnik predstavnika nevladnih organizacij.

Naloge odbora so opredeljene v 40. členu Uredbe 2021/1060. Odbor bo na ustanovni seji sprejel poslovnik sodelovanja.

Splošna pogoja za predstavnika v odboru sta:

 • Strokovnost: izkazana mora biti glede na specifične cilje vseh treh programov, ki so predvsem: skupni evropski azilni sistem, zakonite migracije in vključevanje, vračanje, solidarnost, izmenjava informacij in čezmejno sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti kriminalu, evropsko integrirano upravljanje meja ter skupna vizumska politika,
 • Krovno poznavanje skladov EU: zaželeno je, da član Odbora predstavlja krovno organizacijo in ima specifična znanja s področja skladov EU.

Iz razloga preprečevanja konflikta interesov predstavnik nevladnih organizacij ne more biti oseba, ki je hkrati plačana iz sredstev zgoraj omenjenih skladov.

Usmeritev pri izbiri predstavnikov bo tudi zagotavljanje enakosti spolov.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo tiste NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma, ki so predlagale svoje kandidate).

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 5. 1. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 11. 1. 2023 do polnoči – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev po elektronski pošti oziroma 11. 1. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev po navadni pošti
 • 16. 1. 2023 do 10:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 16. 1. 2023 ob 14:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 16. 1. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 18. 1. 2023 ob 12:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 19. 1. 2023 – začetek volitev (pogojno)
 • 23. 1. 2023 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 23. 1. 2023 ob 10:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so zaradi potrebe po hitri izvedbi roki skrajšani. Seje komisije za pregled prijavnic, pregled glasovnic in javna predstavitev kandidatov za predstavnika se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela odbora.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 11. 1. 2023 do polnoči po elektronski pošti oziroma do 11. 1. 2023 do 15:00 po navadni pošti.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam