Zaradi odstopa enega izmed predstavnikov NVO v Podnebnem svetu razpisujemo nov postopek izbora predstavnika NVO. Rok za prijavo je 14. 3. 2023 do 15:00.

Glavna naloga Podnebnega sveta je znanstveno svetovanje v obliki strokovnih mnenj in priporočil Vladi o obstoječih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU s področja podnebnih sprememb. Podnebni svet:

 • spremlja izvajanje in revizije Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije, Celovitega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in drugih strateških dokumentov, ki urejajo blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, se opredeli do poročil o njihovem izvajanju ter predlaga ukrepe za njihovo učinkovito izvajanje;
 • predlaga ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za njihovo izvajanje v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in prispeva k celoviti obravnavi čezsektorskih ukrepov glede podnebnih sprememb;
 • pripravi letno poročilo o svojem delu in ga javno objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
 • sodeluje s strokovnimi institucijami na področju podnebnih sprememb in z lokalnimi skupnostmi.

Mandat članov Podnebnega sveta je šest let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja.

Kandidati za predstavnika NVO morajo izkazovati dobro poznavanje področja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe.

Pomembno! Pri izbiri predstavnika v Podnebni svet se zagotavlja zastopanost različnih ved – naravoslovnih in tehničnih ter družboslovnih in humanističnih. Prav tako se upošteva uravnoteženost zastopanosti spolov.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja poteka tako, da nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 27. 2. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 14. 3. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 17. 3. 2023 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 20. 3. 2023 ob 12:30 – seja komisije za pregled prijav
 • 20. 3. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 28. 3. 2023 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 29. 3. 2023 – začetek volitev (pogojno)
 • 3. 4. 2023 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 4. 4. 2023 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere bo razvidno poznavanje področja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora na enega od zgornjih naslovov prispeti najkasneje do 14. 3. 2023 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO