Društva in ustanove, ki imate status nevladne organizacije v javnem interesu, obrazec z oceno škode oddate pri ministrstvu, ki vam je status podelilo. Če statusa v javnem interesu nimate, obrazec oddate pri Ministrstvu za javno upravo RS (v nadaljevanju MJU). Vsi zavodi poseben obrazec za oceno škode oddate pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport RS (v nadaljevanju MGTŠ). Rok za oddajo ocene škode je sreda, 20. september 2023.

Ocena škode pri društvih in ustanovah

Društva in ustanove boste upravičeni do povračila škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka, če zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morete poslovati ali imate oteženo delovanje. Pogoj je, da ste škodo utrpeli na območju prizadetih občin. 

Prijavo ocene škode je treba pri ministrstvu oddati na posebnem obrazcu. Prijavo lahko oddate po elektronski pošti ali pošljete po navadni pošti. Kontaktni podatki ministrstev so dostopni tu.

Društva in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu posredujete podpisan obrazec tistemu ministrstvu, ki vam je status podelilo. Če navedenega statusa nimate, obrazec posredujete MJU.

Škodo je treba na predpisanem obrazcu prijaviti najpozneje do 20. septembra 2023. Škoda se ocenjuje v evrih.

Zaenkrat ministrstva zbirajo samo oceno škode. V tej fazi še ne rabite priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil. Dokazila o dejanski škodi boste morali posredovati naknadno, na poziv ministrstva. Posredovana ocena škode bo namreč osnova za pripravo programa, izdajo odločbe, izračun in izplačilo povračila škode.

Predvidoma boste lahko upravičeni do največ 50 odstotkov ocenjene škode oziroma 60 odstotkov ocenjene škode, če ste imeli premoženje zavarovano in bo na voljo dovolj proračunskih sredstev.

Povračila ne bodo mogla znašati več kot 100 odstotkov vaše dejanske škode. To pomeni, da se bodo v znesek za povračilo škode štele vse donacije za ta namen, zavarovalnine, posojila, krediti, povračila izplačanih nadomestil plač za čakanje na delo in višjo silo oziroma čiščenja za odpravo posledic, povračila za škodo na stavbah in podobno.

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca so dostopna tu. Poskusite oddati čim bolj realno  oceno škode. Za lažjo ocenitev upoštevajte metodologijo za oceno škode pri društvih in zavodih. Upoštevati je treba tudi življenjsko dobo in amortizacijo premičnin. V naslednjem koraku čimprej opravite tudi uradno cenitev škode. Cenitev mora biti opravljena s strani sodnega, pooblaščenega oziroma izjemoma tudi zavarovalniškega cenilca.

Škodo na opremi in strojih izračunate tako, da od ocenjene poštene (tržne) vrednosti opreme pred nesrečo (z upoštevanjem amortizacije) odštejete vrednost opreme po nesreči. K škodi na strojih in opremi ne sodijo: zgradbe, tla, stene, električna in druga napeljava, zemljišča, parkirišča, drevesa, ograje, ipd. Škodo na teh stvareh morate prijaviti pri občinski popisni komisiji. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Škodo na zalogah izračunate tako, da od ocenjene dejanske vrednosti zalog pred nesrečo (od nabavne vrednosti) z upoštevanjem spremembe vrednosti zaradi tržnih razmer odštejete vrednost rešenih zalog po nesreči.

Škodo zaradi izpada prihodka izračunate tako, da seštevek dodanih vrednosti zadnjih 12 mesecev pred nesrečo (v tem primeru je to od avgusta 2022 do julija 2023) delite z 12. To nato pomnožite z obdobjem, za katerega pričakujete, da svojega poslovanja še ne boste mogli vrniti v stanje pred avgustom 2023. To obdobje ne sme presegati 3 mesecev.

Primer: Če je bil izpad prihodka npr. 1 mesec, se pomnoži povprečje dodanih vrednosti z 1. Če pa je bil izpad prihodka 14 dni, se pomnoži povprečje dodanih vrednosti z 0,5 meseca.

Ocena škode pri ribiških družinah

Pomoč ribiškim družinam se obravnava v sklopu odprave posledic v gospodarstvu, kot to določa Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki med upravičence za pomoč pri škodi v gospodarstvu šteje tudi društva, ki opravljajo dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture. 

Prijavite lahko škodo na premičninah (stroji, oprema), zalogah (krmila, gnojila, razkužila, repromaterial) in živalih (ribe v ribogojniškem obratu in/ali komercialnem ribniku). Obrazec, na katerem oddate oceno škode, najdete na tej povezavi.

Navodila za izpolnjevanje si lahko preberete tu. Obrazec je potreba poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nadaljevanju MKGP), in sicer na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si  s pripisom (»Poplave avgust 2023«) ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (z oznako »Poplave avgust 2023 - popis škode pri RD in v sektorju AQ«).

Oceno škode na stvareh (nepremičnine, objekti, prostoživeče ribe) ne smete vključiti v to oceno, saj jo morate prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Rok za oddajo ocene škode je 21. september 2023.

Vse o postopku ocene in prijavi ocene škode pri ribiških družinah si preberite tukaj.

Ocena škode v zavodih

Pomoč zavodom se obravnava v sklopu odprave posledic v gospodarstvu, kot to določa Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med upravičence za pomoč pri škodi v gospodarstvu šteje tudi zavode. 

Obrazec, na katerem oddate oceno škode, je dostopen tu, medtem ko navodila za izpolnjevanje lahko preberete tu. Obrazec je treba poslati na MGTŠ, in sicer na elektronski naslov poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«). Rok za oddajo ocene škode je 20. september 2023.

Če ste oceno škode že oddali do 1. septembra 2023, vam obrazca ni potrebno ponovno oddajati.

Vse o postopku ocene in prijavi ocene škode si preberite tukaj.