Posodobljeno dne 19. 1. 2024: Postopek izbora se je zaključil brez imenovanja predstavnika NVO, saj do roka, navedenega v javnem pozivu, ni prispela nobena kandidatura za predstavnika.

Zaradi poteka mandata predstavniku NVO v Odboru za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (»Zero Waste (nič odpadkov)« načrta) razpisujemo nov postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju predstavnika) NVO. Rok za prijavo je  4. 1. 2024 do 15. ure.

Mestna občina Ljubljana je sprejela Strategijo razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (Zero Waste načrt), katere cilj je ustvariti stabilno in varno okolje, ki spodbuja trajnostni razvoj, stremi k ozelenitvi vseh gospodarskih dejavnosti, krepi socialno kohezijo in vzgaja odgovorne potrošnike. Izhodišča strategije (Zero Waste načrta) v Mestni občini Ljubljana so zmanjšanje uporabe primarnih virov, preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru, ponovna uporaba in zagotavljanje zaprtih zank recikliranja za čim večji del materialnih tokov.

Strategija določa tudi sestavo in naloge Odbora za spremljanje uresničevanja Strategije (Zero Waste Načrt). Naloga odbora je, da spremlja uresničevanje strategije, odkriva težave in predlaga rešitve ter sodeluje pri posodobitvi načrta in drugih aktov v luči razvoja dosežkov in na novo sprejete zakonodaje na občinski, nacionalni in mednarodni ravni. Eden od članov Odbora mora prihajati iz vrst nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za izvajanje dobrih praks na področju ravnanja z odpadki.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja.

Predstavnik nevladnih organizacij mora prihajati iz NVO, ki ima status, da deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in mora imeti znanja s področja politik, tehnik ter dobrih praks pri ravnanju z odpadki ter v krožnem gospodarstvu.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja poteka tako, da nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 11. 12. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 4. 1. 2024 do 15. ure – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 9. 1. 2024 do 15. ure – rok za dopolnitev prijav
  • 10. 1. 2024 ob 11. uri – seja komisije za pregled prijav
  • 10. 1. 2024 – objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 19. 1. 2024 ob 10. uri – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 19. 1. 2024 – začetek volitev (pogojno)
  • 24. 1. 2024 ob 15.uri – zaključek volitev (pogojno)
  • 25. 1. 2024 ob 11. uri – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seji komisije za pregled prijavnic in pregled glasovnic ter javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere bo razvidno poznavanje politik, tehnik ter dobrih praks pri ravnanju z odpadki ter v krožnem gospodarstvu.  

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov). Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 4. januarja 2024 do 15. ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

Prijava

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO