V postopku izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je prispelo 94 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 19 popolnih in pravočasnih kandidatur. 24 prijav je bilo nepopolnih. Javna predstavitev kandidatov bo 3. 6. 2024 ob 11.00.

Nevladne organizacije so v postopku izbora štirih predstavnikov NVO in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij predlagale naslednje kandidate (za predstavitev kliknite na ime):

Alojz Golob je bil predsednik ZDIS Novo mesto v letih od 1994 do 2018. Sedaj je predsednik Društva amputirancev Slovenije od njene ustanovitve leta 2018. Je tudi njen ustanovni član in amputiranec. Kot predstavnik društva je aktiven član v NSIOS.

Blaž Perko je od leta 2002 zaposlen na OKS-ZŠZ, ki je krovna neprofitna organizacija na področju športa, ki pod svojim okriljem združuje 195 športnih zvez članic. Šest let je zasedal mesto generalnega sekretarja, pred tem je bil sedem let namestnik generalnega sekretarja za področje športa, sedaj pa opravlja delo Vodje sekretariata. Sodeloval je pri pripravi Zakona o športu, Nacionalnega programa športa 2014−2023 in njegovega Izvedbenega načrta - vsi našteti dokumenti vplivajo na položaj nevladnih organizacij. Prav tako je sodeloval pri prenovi Pravil OKS-ZŠZ in pripravi Strategije OKS-ZŠZ 2014−2023. V obdobjih 2011−2022 je bil član Strokovnega sveta Vlade RS za šport. Na mednarodnem področju je od leta 2021 član Izvršnega odbora Sredozemskega komiteja sredozemskih iger ter v letih 2010−2013 in 2014−2017 član mednarodne komisije Evropskega olimpijskega komiteja za olimpijske igre. V letih 2019−2023 je bil član UO Plavalnega kluba Olimpija, prav tako pa tudi član strokovne komisije Rugby zveze Slovenije in član vodstva RK Ljubljana.

Breda Krašna je od marca leta 2014 generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Pred tem je od leta 2009 do leta 2014 opravljala funkcijo podpredsednice ZPMS. V letih 2007–2011 pa je bila predsednica Društva prijateljev mladine Koper. Zaradi dolgoletnega dela na področju prostovoljstva in nevladnih organizacij dobro pozna delovanje tega področja tako na lokalni kot nacionalni ravni. ZPMS deluje že od leta 1953 in postaja vedno bolj nepogrešljiva organizacija v sodobno organizirani civilni družbi. Kot krovna organizacija, v katero je vključenih 110 zvez in društev prijateljev mladine, med drugim deluje na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Na lokalnem nivoju je aktivna tudi v drugih nevladnih organizacija (ŠD Ankaran, DPM Koper, RKS-OZ Koper).

Dušan Kaplan je oče osebe s cerebralno paralizo in dela na področju nevladnega sektorja že skoraj trideset let. Pred dvajsetimi leti je bil pobudnik za ustanovitev društva Polžek, ki ga uspešno vodi vsa ta leta. Skozi delovanje na tem področju je bil pobudnik nekaterih zakonskih sprememb in je ves čas tihi »nadzornik« nevladnega sektorja. Prepričan je, da potrebujemo nove pristope in predvsem bolj pravično delitev sredstev. Je zaposlen, ima višješolsko izobrazbo, smer strojništvo. Ima dovolj lastnih izkušenj ter veliko znanja s področja, ki naj bi ga v omenjenem svetu pokrival.

Goran Forbici je dolgoletni direktor CNVOS. V svojem 20-letnem angažmaju v nevladnem sektorju je sodeloval pri pripravi in sprejemu vseh ključnih/sistemskih zakonov in strateških dokumentov glede nevladnega sektorja (Zakon o nevladnih organizacijah, strategija razvoja, Zakon o prostovoljstvu, Zakon o socialnem podjetništvu, Zakon o društvih itd.) in pri spremembah številnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki tako ali drugače zadevajo NVO sektor. Tudi zaradi njegovega zagovorništva za NVO obstaja pravna podlaga za povračilo škode po avgustovskih poplavah 2023 za društva in ustanove, so bile NVO vključene v koronske podporne ukrepe in se je vzpostavil proračunski sklad za NVO. Med 2010 in 2020 je bil član upravnega odbora Evropskega civilnega foruma, v letih 2014−2016 pa predsednik ENNA, Evropske mreže nacionalnih krovnih nevladniških zvez. Forbici je avtor vladne Strategije razvoja podpornega okolja za NVO v Črni Gori ter Bosni in Hercegovini. Redno kot svetovalec, predavatelj, avtor študij in neodvisnih ocen na temo civilne družbe in sprejemanja predpisov in politik sodeluje z OECD, Svetom Evrope ter domačimi in tujimi ministrstvi.

Inga Remeta, rojena v Sarajevu, je direktorica Gledališča Glej od leta 2010, članica umetniškega sveta gledališča pa od leta 2017. V gledališču deluje kot producentka, koordinatorka in organizatorka programa, kot tudi vodja mladinskih in KUV programov. Deluje kot vodja in koordinatorka mednarodnih projektov Gledališča Glej. Svoje profesionalno delo kot producentka je pričela znanimi afirmiranimi slovenskimi režiserji kot so: Iztok Lovrič, Tomaž Štrucl, Jernej Lorenci, Diego de Brea in mnogimi drugimi; delovala je kot tehnična direktorica mednarodnega festivala Mesto žensk ter se skozi leta preizkusila v produkcijah projektov različnih obsegov in zvrsti tako na nacionalni ravni kot na mednarodnih tleh. Od leta 2018 je predsednica Društva Asociacija ter od leta 2020 podpredsednica mednarodne mreže EAIPA.

Dr. Janja Završnik v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote sodeluje od leta 2011, najprej kot aktivna prostovoljka, od leta 2018 pa kot zaposlena. Leta 2018 je ob delu vpisala visokošolski študij na fakulteti GEA college, smer Organizator socialne mreže, kjer je leta 2021 zagovarjala diplomsko delo z naslovom Primerjava programov celovite namestitve z zdravstveno oskrbo za brezdomne v Sloveniji in v nekaterih državah Evropske unije. Marca 2022 je uspešno opravila strokovni izpit za strokovne delavce na področju socialnega varstva. Leta 2011 je zaključila študij veterine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot mlada raziskovalka na Institutu »Jožef Stefan« je leta 2017 zagovarjala doktorsko disertacijo s področja molekularne biokemije.

Kandidatka je s svojim delom v društvu prispevala tako na področju prostovoljstva kot brezdomstva, in sicer:

 • z razvojem prostovoljskega dela: vsebinsko razvijanje prostovoljskega dela in koordinacija prostovoljskega dela, mentorsko spremljanje prostovoljcev, sodelovanje z različnimi šolami in institucijami na področju prostovoljskega dela, organiziranje usposabljanj in delavnic za prostovoljce, vodenje administrativnega dela in skrb za pravno urejenost prostovoljskega dela (evidence, dogovori o prostovoljskem delu, potrdila, poročila itd.), promocija in širjenje prostovoljskega dela;
 • s strokovnim delom v programu Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo, ki deluje v okviru društva;
 • s sposobnostmi timskega dela, sodelovanja z različnimi organizacijami ter organizacijo dela.

Njeno prvo delovno mesto v Društvu prostovoljcev VZD je bilo mentorica in koordinatorica prostovoljskega dela v projektu Daj naprej. Sodelovala je pri razvoju programa Šola prostovoljstva, ki deluje v okviru društva in danes predstavlja strukturiran program uvodnih usposabljanj, pogovorov in uvajanja v delo, mentorsko spremljanje in podporo prostovoljcev, dnevne refleksije in mesečna usposabljanja ter možnost osebnih pogovorov. V program je vsako leto vključenih več kot 100 prostovoljcev. Kot članica Upravnega odbora NFHOS (Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije) in Sveta FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji) si prizadeva za kompetentno zastopanje interesov različnih nevladnih organizacij in razvoja socialnovarstvenih programov ter prostovoljskega dela. Problematika prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ji je blizu in odprta je za pobude in reševanje različnih vprašanj. Občutljivost kandidatke do prostovoljstva, doslednost pri prepoznavanju socialnih stisk in potreb, sposobnost timskega dela, angažiranost in iznajdljivost pri reševanju kompleksnih primerov ter zavzemanje za humanitarne potrebe ter človekove pravice bi lahko uspešno doprineslo h kvalitetnemu delu v Svetu vlade Republike Slovenije za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih nevladnih organizacij.

Jure Lesjak je dolgoletni športni delavec v Občini Črna na Koroškem, kjer aktivno deluje v Nogometnemu klubu Peca kot trener, vodja nogometne šole, vodja kluba, vodja partnerskega sodelovanja med NK Peca in NK Akumulator, vodja projekta NLB Šport mladim, strokovni sodelavec in koordinator projektov Sinergija v gibanju 4D sodelujem-rastem-prispevam ter Kovačnica idej. Prav tako je koordinator aktivnosti v okviru projekta Zdrava mesta - Zdrava Črna, v okviru Športne zveze Črna pa aktivno sodeluje pri organizaciji vseh športnih prireditev v kraju. Jure Lesjak dobro pozna delovanje nevladnih organizacij, saj je že vrsto let zaposlen na Koroškem regionalnem stičišču nevladnih organizacij, kjer opravlja delo analitika in vodje odnosov z javnostmi. S svojim delom pomembno prispeva k razvoju športa in prostovoljstva na področju Črne na Koroškem in celotne Koroške.

Redni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, dr. tehniških znanosti, mag. jedrske tehnike, mag. strojništva, univ.dipl.inž., univ.dipl.pravnik s pravosodnim izpitom. Evropski patentni zastopnik. Član Upravnega odbora društva HOKEJSKO DRSALNI KLUB MARIBOR, oče dveh tekmovalcev. Predaval na EXIT (Banja Luka) in na več PODIM konferencah. Pisal o vplivu intelektualne lastnine na družbo, o vplivu standardizacije na področju računalništva, o energetiki.

Kristina (Tina) Cigler, univ. dipl. novinarka, je v nevladnem sektorju kot članica različnih društev aktivna 26 let, od leta 2002 pa v njem deluje profesionalno. Zadnjih 15 let dela na področju podpore in razvoja NVO na regionalni ravni, kar ji daje odličen vpogled v položaj, potrebe in izzive tako samih NVO kot lokalnih okolij, v katerih NVO delujejo. Zato redno sodeluje pri pripravi lokalnih in regionalnih (občasno tudi nacionalnih) razvojnih dokumentov. Pri tem zastopa stališče, ki ga namerava zastopati tudi v Svetu, in sicer, da je neprecenljivo delo, ki ga v dobro državljanov opravljajo NVO, lahko učinkovitejše, če je administrativno razbremenjeno, če so sredstva za delovanje usmerjena v vsebino in rezultate, če je vzpostavljeno sodelovanje z ostalimi sektorji, in če so sredstva Sklada za NVO zavezana strateško premišljeni, učinkovito programirani in rezultatsko usmerjeni porabi, ki omogoča dolgoročni razvoj NVO.

Konkretneje: Od leta 2002 je zaposlena na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, kjer se ukvarja s fundraisingom, upravljanjem projektov in komuniciranjem, od 2008 pa prednostno razvija regionalno stičišče nevladnih organizacij, ki predstavlja podporno okolje in servisira približno 1800 organizacij v regiji JV Slovenija. Od 2015 do 2019 je stičišče tudi vodila, celotno 15-letno obdobje pa se ukvarja s podporo NVO, izboljševanjem sistemskih pogojev za njihovo delovanje in njihovim vključevanjem v razvoj lokalnih skupnosti, analizami pogojev za razvoj, zagovorništvom, svetovanjem lokalnim samoupravam glede financiranja NVO … V Mestni občini Novo mesto je dva mandata vodila Komisijo za razvoj NVO (2012–2018).

Na lokalni in regijski ravni (pa tudi na nacionalni) je vpeta v pripravo razvojnih politik in področnih strategij ter v postopke razdeljevanja sredstev. Je članica dveh organov regije JV Slovenija (Razvojnega sveta regije in Regijske razvojne mreže) ter upravnega odbora LAS Dolenjske in Bele krajine, ki upravlja s sredstvi CLLD. Kot vodja enega izmed odborov Razvojnega sveta regije je soustvarjala aktualni Regionalni razvojni program regije. Bila je tudi vodja skupine za področje izključenih skupin prebivalstva pri oblikovanju Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) za obdobje 2014−2020. Na nacionalni ravni je na povabilo MJU sodelovala pri pripravi strateškega okvirja Strategije razvoja NVO za obdobje 2024–2028. Na povabilo MK pa je bila članica delovne skupine za področje krepitev zmogljivosti podpornega okolja v procesu sprememb Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029. Dodaten vpogled v potencial NVO in potrebe širšega (mednarodnega) okolja je zadnja leta pridobivala kot partner v konzorciju, ki upravlja s sredstvi Active Citizen's Fund Slovenija v višini 3 milijonov evrov.

Ker pri daljšem delovanju »od zgoraj« obstaja nevarnost odtujevanja od pogleda »od znotraj«, tega ves čas ohranja kot aktivna članica več NVO s področij soc. in zdr. varstva, človekovih pravic, kulture, kakovosti življenja.

Življenjepis:

Prva zaposlitev je bila tovarna zdravil KRKA Novo mesto. Pri dvajsetih letih pa je formiral svoje podjetje kot obrtnik in začel samostojno dejavnost. To podjetje skozi preoblikovanja deluje neprekinjeno od leta ustanovitve, kar pomeni že preko 36 let. Dejavnost podjetij Leopold Pungerčar s.p. ter Primatron d.o.o. je dejavnost v farmaciji in medicini. Leta 2010 so se preselili tudi v lastne poslovne prostore, ki so jih zgradili v industrijski coni v Trebnjem. V preteklosti se je srečeval z mnogimi priložnostmi.

Pred dobrimi 25 leti je sprejel imenovanje za predsednika ZMKS Zveze moto klubov Slovenije, ki ga je opravljal do izvolitve za predsednika AMZS v letošnjem letu. ZMKS združuje prek 95 klubov iz cele Slovenije in posledično številčno motoristično druščino. Pod okriljem ZMKS je bil tudi aktiven član Agencije za varnost prometa.

Pred približno 18 leti se je vključil tudi v Šentjakobsko gledališče v Ljubljani in tam precej let deloval kot igralec na odru. Leta 2010 je neprofesionalno prevzel tudi mesto direktorja gledališča in to delo opravljal 6 let. V tem času so izvedli precejšnjo reformo v gledališču glede poslovanja, saj je bilo zatečeno finančno stanje precej problematično. Ob odhodu je bilo gledališče zopet finančno okrepljeno in kot takšno deluje še danes. Vsa leta je seveda aktiven član AMD Trebnje, v katerem je tudi član UO. 

V AMZS, ki združuje 77 polnopravnih članic, je v preteklosti opravljal različne funkcije povezane s finančnimi, gospodarskimi in strateškimi vprašanji.

Pod okriljem AMZS danes združujejo prek 89.000 članov, kar izkazuje širino in velikost nacionalne avto-moto organizacije.

mag. Vladimir Pegan, univ. dipl. soc. je magister znanosti s področja menedžmenta v neprofitnih organizacijah. V magistrski nalogi je raziskoval pridobivanje sredstev v invalidskih organizacijah. Več kot 27 let je kot generalni sekretar zaposlen na Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije. Pred tem je bil zaposlen na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. V tem času sta bili ustanovljeni društvo študentov invalidov in društvo študentskih družin. Več kot 30 let dela na področju nevladnih organizacij. Na področju socialnega varstva ima naziv višji svetovalec. Je ocenjevalec in verifikator programov pri Socialni zbornici Slovenije. Je prostovoljec pri Rdečem križu, Območna enota Ljubljana na področju spodbujanja krvodajalstva. Zelo dobro pozna delovanje nevladnih organizacij na področju invalidskega in socialnega varstva. Pozna strategijo razvoja nevladnih organizacij. Je predsednik Slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in pozna delovanje organizacij, ki izvajajo program z lastnimi sredstvi. S svojimi izkušnjami lahko pripomore k razvoju NVO v Sloveniji.

Primarne izkušnje Pike Nahtigal izhajajo iz področja vključevanja, zaposlovanja ter integracije invalidov v delovno okolje v zaposlitvenih centrih. Poleg tega ima izkušnje tudi na področju organiziranega prostovoljstva. Kot študentka Organizacije socialne mreže zaključuje študij z diplomo na temo pozitivnih učinkov zaposlitve na invalide.

Kot strokovna delavka se je Gerontološkemu društvu Slovenije pridružila v začetku leta 2024, kjer z velikim zanosom nadgrajuje in deli svoje dosedanje izkušnje in znanje tudi na področju gerontologije ter aktivno prispeva k razvoju in implementaciji novih pristopov. Verjame v pomembnost vloge nevladnih organizacij pri reševanju nacionalnih in globalnih izzivov, kot so trajnostni razvoj, boj za družbeno pravičnost in človekove pravice ter uporabo digitalnih tehnologij za inovativne rešitve. Prav tako se zaveda ključnosti mednarodnega sodelovanja pri reševanju teh izzivov, hkrati pa poudarja transparentnost, timsko delo in odgovornost kot temelj zaupanja javnosti. 

Polona Torkar je izkušena delavka na področju nevladnih organizacij, specifično nevladne kulture. Delovala je kot novinarka, radijska napovedovalka, lektorica, sodelavka nevladnih organizacij ter kot vodja projektov, trenutno pa je vodja strokovne pisarne društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Ima dolgoletne izkušnje na področju poznavanja problematike nevladnih organizacij in neodvisne kulture, tekom katerih je veliko svoje energije posvetila prav zagovorništvu in urejanju lokalnih in nacionalne kulturne politike. Kot taka je odličen kandidat za mesto v svetu NVO, tako zaradi dobrega poznavanja problematike, kjer bo lahko uporabila svoje znanje s področja nevladnega delovanja in zagovorniške izkušnje.

Sara Ahlin Doljak je diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom s svojo odvetniško pisarno v Logatcu od leta 2007 dalje. V letu 2016 je postala doktorica pravnih znanosti na področju prava socialne varnosti. Doktorirala je z disertacijo z naslovom Reforma zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji in nekaterih državah Evropske unije z analizo urejenosti zdravstvenega sistema v Združenih državah Amerike. Sara Ahlin Doljak je izredna profesorica za področje civilnega in gospodarskega prava na Evropski pravni fakulteti Nove univerze ter predstojnica te katedre. Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Višjem sodišču v Ljubljani je imenovana mediatorka za področje družinskega prava, ki to delo redno opravlja od leta 2018 dalje. V letu 2020 je bila imenovana v Svet varuha za človekove pravice kot predstavnica znanosti, leta 2024 pa v Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti.

Strokovno se je 2003/04izpopolnjevala tudi v Bostonu. Doslej je v strokovni pravni periodiki objavila članke tudi s področja pravne regulacije na področju zdravstva v Pravni praksi, reviji Dignitas in Finance, Pravo i finansije, European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS) in International Journal of Business and Social Science. V letu 2018 jo je ženska revija Onaplus izbrala za zmagovalko med dvanajstimi navdihujočimi Slovenkami, katerih poklicni dosežki so opredelili preteklo leto in jih vodili z zgledom. Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO je bila od 2019 do 2023 petkrat izbrana na izboru »10 najvplivnejših pravnikov«, prav tako je bila v letih 2021, 2022 in 2023 izbrana za Najuglednejšo pravnico v državi.

Izr. prof. dr. Sara Ahlin Doljak je v letu 2021 nominirana za prestižno nagrado Lifetime Achievement Patient. Organizacija WEGO Health iz Bostona jo je izmed 21.000 nominiranih izbrala med top 6 finalistov. Napisala je več člankov s področja socialne varnosti.

Kandidatka je dolgoletna športna delavka, dolgoletna predsednica različnih športnih društev in članica Izvršnega odbora Športne zveze Ljubljane in Gimnastične zveze Slovenije. Prav tako je tudi predsednica Častnega razsodišča pri Športni uniji Slovenije. Z svojimi izkušnjami lahko veliko doprinese h kakovostnemu delu sveta.

Uroš Veber deluje na področju nevladnih organizacij od poznih devetdesetih let. Aktiven je predvsem na področju umetnosti in kulture ter novih tehnologij. Razvija in vodi projekte in programe, ki presegajo meje med umetnostjo in znanostjo. Večina njegovega dela vključuje kompleksne mednarodne produkcije na področju sodobne umetnosti, državljanske znanosti in neformalnega izobraževanja. Vodi tudi programe za krepitev zmogljivosti, ki ustvarjajo in omogočajo različne učne in ustvarjalne skupnosti. Trenutno vodi mednarodni projekt Rewilding Cultures s partnerji iz osmih evropskih držav.

Je član Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije, dolgoletni član Upravnega odbora društva Asociacija. Je član sveta javnega zavoda CUK Kina Šiška, član skupine za stalni dialog z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi pri MOL in predsednik Delovne skupine za trajni dialog z NVO v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Je tudi predstavnik ljubljanskih nevladnih organizacij v svetu javnega zavoda Center Rog.

Zdenka Kavčič je predsednica Društva Šola zdravja, kjer je tudi zaposlena. Po izobrazbi je prof. športne vzgoje (25 let učiteljica športne vzgoje v šolstvu), nekaj let samostojna podjetnica (učenje joge, izvajanje športnih vadb, organizacija in izvedba dogodkov).

2019 -v teku: predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega Judo pokala Murska Sobota

2019–v teku: predsednik Judo klub Murska Sobota (Slovenija)

2023- v teku: predmetna razvojna skupina za šport Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana (Slovenija)  

2023–v teku: član delovne ekipe in delo na projektu Inovativna pedagogika 5.0 Osnovna šola Beltinci, Beltinci (Slovenija)

2022: član Sveta staršev zavoda Osnovne šole III Murska Sobota, Murska Sobota (Slovenija)

2019–v teku: predsednik Trenerske komisije Judo zveze Slovenije, Slovenska Bistrica (Slovenija)

2019–v teku: vodja izobraževanj, usposabljanj in licenciranj strokovnih delavcev Judo zveza Slovenije, Slovenska Bistrica (Slovenija)

2019–2022: član delovne ekipe in delo na projektu Erasmus+Health Osnovna šola Beltinci, Beltinci (Slovenija)

2019–2023: član delovne ekipe in delo na projektu Inovativna pedagogika 1:1 Osnovna šola Beltinci, Beltinci (Slovenija)

2014–2019: predsednik Judo kluba Štorkljice Murska Sobota (Slovenija)2018–2022: član Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, Murska Sobota (Slovenija)

2018–2022: predsednik Komisije za družbene dejavnosti Mestna občina Murska Sobota (Slovenija)

2018–2022: podpredsednik Komisije za nagrade Mestna občina Murska Sobota (Slovenija)2018–2022: član Sveta Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota (Slovenija)

2018–2022: član Sveta zavoda Osnovne šole III Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota (Slovenija)2014–2018: član Sveta zavoda Osnovne šole II Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota (Slovenija)

2014–2018: član Sveta zavoda Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, Vlada Republike Slovenije (Slovenija) 

 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek,  3. 6. 2024 ob 11.00., po videokonferenci prek spodnje povezave:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkf-2prD4vHdcmEeETuIBRRRWSEsN2QPJ8

SEZNAM VSEH UPRAVIČENCEV - NEVLADNIH ORGANIZACIJ Z GLASOVALNO PRAVICO:

 1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
 2. ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE
 3. AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE
 4. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE
 5. BUNKER LJUBLJANA
 6. CNVOS
 7. CURLING ZVEZA SLOVENIJE
 8. DRUŠTVO AMPUTIRANCEV SLOVENIJE
 9. DRUŠTVO ASOCIACIJA
 10. DRUŠTVO GEOSS
 11. DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ
 12. DRUŠTVO LJUDMILA, LABORATORIJ ZA ZNANOST IN UMETNOST
 13. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
 14. DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK
 15. DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE
 16. DRUŠTVO SREČANJE
 17. DRUŠTVO ŠKUC
 18. DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
 19. DRUŠTVO ZA DESKANJE NA SNEGU SPANK MARIBOR
 20. DRUŠTVO ZA PODPORO CIVILNE DRUŽBE
 21. DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO
 22. DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS
 23. DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI.ENERGIJA
 24. DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI NOVO MESTO
 25. DRUŠTVO ZMAGOVITA POT
 26. DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA
 27. EST=ETIKA, DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE ETIKE V PROSTORU
 28. GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE
 29. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
 30. HOKEJSKO DRSALNI KLUB MARIBOR
 31. JUDO KLUB MURSKA SOBOTA
 32. KLUB BORILNIH VEŠČIN BARADA SPORT HWARANG
 33. KULTURNO IZOBRAŽEVALNI DRUŠTVO PINA
 34. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR
 35. LIJAMEDIA, ZAVOD ZA MEDIJSKO PRODUKCIJO IN IZOBRAŽEVANJE
 36. MASKA LJUBLJANA
 37. MCDD SLOVENSKE KONJICE, SO. P.
 38. MESTO ŽENSK, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ŽENSK V KULTURI
 39. MLADINSKI CENTER BIT
 40. NOGOMETNI KLUB PECA ČRNA NA KOROŠKEM
 41. ODBOJKARSKI KLUB ZREČE
 42. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
 43. PLANINSKO DRUŠTVO SLIVNICA PRI CELJU
 44. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
 45. PLAVALNI KLUB OLIMPIJA
 46. POLŽEK-DRUŠTVO ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
 47. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE SEVNICA
 48. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
 49. SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
 50. SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
 51. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
 52. ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE
 53. ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER
 54. ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
 55. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
 56. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA PRIMORSKE
 57. USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA, SOCIALNO PODJETJE
 58. ZAVOD DOBRA DRUŽBA
 59. ZAVOD IGRIVI SVET
 60. ZAVOD INŠTITUT ZA ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO
 61. ZAVOD NEFIKS
 62. ZAVOD PELIKAN - KARITAS
 63. ZAVOD PIP - PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR
 64. ZAVOD PRODUKCIJSKA HIŠA INJA
 65. ZAVOD PROJEKT ATOL
 66. ZAVOD RADIO ŠTUDENT
 67. ZAVOD RHEA
 68. ZAVOD SAMOSTOJEN SI, SOCIALNA IN PSIHOLŠKO SVETOVNAJE
 69. ZAVOD TRI, ZAVOD ZA TRAJNOSTNE SKUPNOSTNE PRAKSE
 70. ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
 71. ZDRUŽENJE ZA MEDKULTURNO SODELOVANJE DIALOG SLOVENIJE
 72. ZPM KRŠKO
 73. ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER POSTOJNA
 74. ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE
 75. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
 76. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE