Prejeli smo poziv k imenovanju štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let. Kandidate in/ali volilne upravičence lahko predlagate do 20. maja 2024.

Poziv nevladnim organizacijam

Razpisujemo postopek izbora štirih (4) predstavnikov nevladnih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih namestnikov.

Predstavnike in njihove namestnike se imenuje za obdobje štirih let, pri čemer so lahko še enkrat ponovno imenovani. Naloge Sveta so opredeljene v Odloku o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva ter spremljanje sklada za NVO.  

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Upravičenci za sodelovanje v postopku

Zaželeno je, da predstavniki nevladnih organizacij dobro poznajo področje delovanja nevladnih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.  

Kako poteka postopek?

Nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

V primeru volitev bodo predstavniki postali prvi štirje kandidati, ki bodo prejeli najvišje število glasov. Njihovi namestniki bodo postali kandidati, ki bodo po številu prejetih glasov uvrstili od petega do osmega mesta in bodo v tem vrstnem redu tudi namestniki predstavnikov.

Vzporedni postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij

Postopek izbora bo potekal vzporedno s postopkom izbora štirih predstavnikov prostovoljskih organizacij v svet, ki ga izvaja Slovenska filantropija-Združenje za promocijo prostovoljstva. Nevladna organizacija se lahko kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v tem postopku bodisi v postopku, ki ga izvaja Slovenska filantropija). Nevladna organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

 • 29. 4. 2024 objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 20. 5. 2024 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 26. 5. 2024 – rok za dopolnitev prijav
 • 27. 5. 2024 ob 10. uri – seja komisije za pregled prijav
 • 28. 5. 2024 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 3. 6. 2024 ob 11. uri – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 3. 6. 2024 – začetek volitev (pogojno)
 • 6. 6. 2024 – zaključek volitev (pogojno)
 • 7. 6. 2024 ob 10. uri – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile prek videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja nevladnih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa, skenirano podpisano prijavo ali biti podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20. maja 2024 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo po telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacij, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO

 

* POJASNILO: izpolnjevanje pogojev, ali je organizacija nevladna organizacija po Zakonu o nevladnih organizacijah ali ne, bomo preverjali v celoti. To pomeni, da bomo dosledno preverjali tudi pogoj neprofitnosti. ZNOrg določa, da je neprofitna tista organizacija, ki ima v svojem aktu določeno, da:

 • presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
 • svojega premoženja v nobenem primeru ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe,
 • v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.