Ker si želimo še močnejši nevladni sektor, tak, ki bo kredibilen in neomajen sogovornik v dialogu tako s politiko kot mediji ali strokovno javnostjo, tak, ki se odziva na nove potrebe, in tak, ki bo šel v korak z razvojem novih tehnologij, smo na CNVOS v okviru svoje mreže rezervirali sredstva, s katerimi želimo okrepiti zagovorništvo in razvoj novih storitev NVO.

Nevladne organizacije vabimo k razmišljanju in razmisleku o tem, kateri so tisti njihovi produkti ali storitve, lahko so zagovorniške, komunikacijske ali informacijske, ki jih potrebujejo za svoj še učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj. Vabimo vas, da nam te storitve ali produkte predstavite in poveste, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij. Javni poziv ni namenjen podpori projektom, nakupu tehnične opreme ipd.

Primeri produktov/storitev:

  • Poslovni načrt za vzpostavitev nove (ali nadgradnjo že obstoječe) storitve, ki odgovarja na konkretne potrebe v okolju.
  • Komunikacijska strategija (načrt komuniciranja o določeni aktualni temi).
  • Zagovorniški načrt (konkreten načrt, kako določeno temo spraviti na agendo, kako spremeniti kakšen predpis ...).
  • Dokumenti, ki so potrebni za z dokazi podprto zagovorništvo – evidence-based advocacy (analize, študije, raziskave, strokovna mnenja).
  • Fundraising načrt (načrt pridobivanja sredstev za rešitev konkretnega problema).
  • Sodelovanje z različnimi strokovnjaki (na področju marketinga, odnosov z javnostjo ...).


Predlagana vrednost produkta naj bo najmanj 1.000 in največ 5.000 EUR brez DDV, v ceno produkta lahko vključite tudi del njegove izvedbe. Ena ponudba lahko vključuje tudi več produktov, v kolikor je to smiselno za rešitev problema.

Ponudba mora biti oddana na posebnem obrazcu (priloga). Ponudnik se mora v vlogi nujno opredeliti do vseh postavljenih vprašanj. Posamezen ponudnik lahko ima le eno aktualno ponudbo (v obravnavi ali sprejeto). Če je njegova ponudba zavrnjena, lahko poda nov, izboljšan predlog. V primeru, da bi en ponudnik poslal več ponudb ali več verzij ene ponudbe, se bo upoštevala prva prejeta, ostale bodo zavrnjene.

Ponudbo lahko oddate od 15. 11. 2017 od 12. ure (CEST) dalje na elektronski naslov ponudbe@cnvos.si.

Ponudbe bodo pregledane po vrstnem redu prispetja. CNVOS bo produkte/storitve izbral po lastni presoji ob predhodnem posvetovanju z Ministrstvom za javno upravo in resornim ministrstvom, ki je pristojen za področje, ki ga ponudba naslavlja.

CNVOS se bo pred podpisom pogodbe sestal z vsakim izbranim ponudnikom in se dogovoril o potrebni podpori za čim boljši produkt. Upoštevanje usmeritev CNVOS pri oblikovanju produkta je lahko tudi pogoj za podpis pogodbe in plačilo storitve.

Po opravljeni storitvi bo izvajalec CNVOS izdal račun. Če produkt to omogoča, se pogodba lahko sklene tudi po fazah (delna izplačila).

Do konca julija 2019 je skupno na voljo 115.500 EUR, za katera bo CNVOS naročil izvedbo najmanj 15 produktov/storitev. CNVOS si pridržuje pravico, da javni poziv kadarkoli dopolni ali spremeni. CNVOS bo na svoji spletni strani redno obveščal o stanju sredstev.

 

Kontaktna oseba za informacije: Veronika Vodlan, veronika.vodlan@cnvos.si, 01 542 14 22

 

 

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.