Državni zbor je dne 15. 10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki ureja možnost povračila nadomestil plač delavcem, ki so bili od 1. septembra 2020 upravičeno odsotni z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva. Za takšne delavce zakon določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Upravičenost do povračil nadomestil plač boste lahko uveljavljali za izplačana nadomestila od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020. Vlada RS bo lahko ukrep s sklepom podaljšala do 30. junija 2021. 

Posodobljeno: Dne 28. 11. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki določa možnost povračila nadomestila plače tudi zaradi odsotnosti z dela zaradi ustavitve javnega prevoza in zaprtja meja.

Posodobljeno: Zakon je pričel veljati 24. 10. 2020.

Posodobljeno  24. 12. 2020: Vlada RS je ukrep s sklepom podaljšala do 31. marca 2021.

Posodobljeno 6. 1. 2021: Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v RS

Posodobljeno 29. 1. 2021: Minimalna plača za leto 2021 v RS znaša 1.024,24 EUR; odpiranje vrtcev in šol

Posodobljeno 29. 3. 2021: Vlada RS je ukrep s sklepom podaljšala do 30. junija 2021.

Odsotnost z dela zaradi višje sile

Delavec je upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje sile in nadomestila plače po ZZUOOP in ZIUOPDVE v naslednjih primerih:

  • zaradi obveznosti varstva,
  • zaradi ustavitve javnega prevoza ali
  • zaradi zaprtja meja s sosednjimi državami.

Šteje se, da je delavec upravičeno odsoten z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, če:

  • je eden od staršev ali
  • je oseba, ki  neguje in  varuje  otroka  na  podlagi veljavnega  izvršilnega  naslova  v  skladu  s  predpisi,  ki  urejajo  družinska  razmerja ali
  • je skrbnik, ki svojega  varovanca  dejansko  neguje  in  varuje

in

  • ne more opravljati  dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge  zunanje  objektivne  okoliščine  nemožnosti  obiskovanja  vrtca,  šole  ali  socialnovarstvene  storitve  vodenja  in  varstva  ter  zaposlitve  pod  posebnimi  pogoji,  ki  ni  v institucionalnem varstvu.

Za upravičeno odsotnost se šteje, če gre za varstvo otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programov in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s osebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

 

Kako ravnati, če je delavec svojega dela ne more opravljati zaradi višje sile?

Delavec vas mora o nezmožnosti opravljanja dela obvestiti, in sicer najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka razloga odsotnosti ter sporočiti okoliščine, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Presodite, ali gre za utemeljeno odsotnost zaradi višje sile. Po potrebi delavca pozovite, da svoje konkretne okoliščine podrobneje pojasni.

Za delavce, ki so tako upravičeno odsotni, lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za povračilo nadomestila njegove plače. To omogočata sprejeti Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) in Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem lahko uveljavljate za izplačila nadomestil plače od 1. septembra 2020.

Povračilo izplačanih nadomestil zaradi odsotnosti z dela zaradi ustavitve javnega prevoza velja tako tudi za nazaj.

Vlogo morate oddati elektronsko, prek portala ZRSZ za delodajalce. Vlogi morate priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. Lastno izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela za vašo NVO, usklajeno z ZZUOOP in ZIUOPDVE, si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik.

Na podlagi pridobljene izjave delavcu potrdite njegovo odsotnost z dela (pisno, na njegov službeni elektronski naslov oziroma elektronski naslov, ki vam ga je posredoval za namen obveščanja).

Delavec je lahko upravičeno odsoten le, dokler trajajo okoliščine, ki odsotnost opravičujejo (za čas odrejene karantene otroku ali v okoliščinah višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost) Svetujemo pa vam, da delavcu naložite, da vas mora o spremenjenih okoliščinah takoj obvestiti in se vrniti na delo takoj naslednji dan po koncu višje sile (torej tudi v primeru, ko na primer zagotovi drugo varstvo za svojega otroka).

Vlogo za povračilo nadomestila plače morate vložiti v osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi višje sile. Upravičenost do povračila nadomestila plače traja do 30. junija 2021.  Zavod RS za zaposlovanje bo o upravičenosti odločil z odločbo v 30 dneh od popolne vloge. Na podlagi odločbe, boste z Zavodom RS za zaposlovanje sklenili pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače.

Delavcu za obdobje, ko ne more opravljati dela zaradi varstva otroka, pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal in ne sme biti nižja kot minimalna plača v RS (1.024,24 EUR).

Država vam bo izplačana nadomestila plač delavcem povrnila v celoti. Povračilo bo izplačano mesečno, zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Torej, če boste nadomestilo izplačali 15. 11. 2020, boste povračilo prejeli 31. 12. 2020.  Zavod RS za zaposlovanje bo podatke za povračilo nadomestila plače povračal a podlagi podanih zahtevkov pri ZRSZ in oddanih i-REK obrazcev pri FURS.

 

Obveznosti NVO, upravičene do povračila izplačila nadomestila plače

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače morate delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za socialna zavarovanja. V nasprotnem primeru boste morali prejeta sredstva v celoti vrniti.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic.

 

Vrtci in šole se odpirajo. Kaj to pomeni za uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile?

Do 30. junija 2021 lahko delavec še vedno uveljavlja odsotnost z dela zaradi višje sile varstva in za to prejme nadomestilo plače v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas, a le v primeru, ko gre za delavca, katerega otroci obiskujejo vrtec ali šolo (do petega razreda OŠ) v t.i. »črni regiji« in ne opravlja dela v sektorju krizne infrastrukture (gre za poklice na področju energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja, informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski ali Policiji. Prav tako to velja tudi v primerih, ko so vrtci v celotni državi odprti samo za t.i. "nujno varstvo". Za delavce, ki opravljajo delo v teh organizacijah, vrtci  in osnovne šole (za učence do tretjega razreda) tudi v »črnih regijah« nudijo nujno varstvo.

Odprtost vrtca in šol ne vpliva na odsotnost z dela zaradi višje sile, ko je varstvo otroka potrebno zaradi odrejene karantene.