Zaključil se je postopek izbora predstavnikov izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Delovno skupino za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za predstavnico na področju preprečevanje nasilja je bila imenovana Tanja Hrovat Svetičič.

Za predstavnico na področju zasvojenosti je bila imenovana Suzana Puntar.

Za predstavnico na področju duševno zdravje je bila imenovana Andreja Vučak.

Za predstavnika na področju brezdomstvo je bil imenovan Bojan Kuljanec.

Za predstavnico na področju otroci in mladostniki je bila imenovana Marija Vrhovnik.

Za predstavnico na področju starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, je bila imenovana Katja Krivec.

Za predstavnico na področjih podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, je bila imenovana as. dr. Simona Gerenčer.

 

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 24 prijavnic za sodelovanje, od katerih sta 2 prispeli prepozno, 1 prijava pa je bila neupravičena. Izvajalci javnih socialno varstvenih programov so predlagali kandidatke in kandidate, ki so razvidni iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.  

Ker je bil na področjih starejši, brezdomstvo, duševno zdravje in podporno bivanje invalidov itn. predlagan le po en kandidat_ka izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, so bili kandidati na teh področjih avtomatično imenovani za predstavnike_ce.

Dne 25. 3. 2022 je preko videokonference potekala javna predstavitev kandidatk in kandidatov, na kateri med kandidatkama za predstavnico na področju preprečevanja nasilja ni prišlo do dogovora o imenovanju, zaradi česar so bile istega dne razpisane volitve. Kandidatke na področjih otroci in mladostniki ter zasvojenost so glede izbora predstavnice dosegle soglasje.

Na volitvah za izbor predstavnice na področju preprečevanja nasilja je kandidatka Tanja Hrovat Svetičič prejela najvišje število glasov in je bila zato imenovana kot predstavnica na področju preprečevanja nasilja.

 

Sklep o imenovanju